Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107820
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Tarasevičienė, Veronika
Supervisor: Ivavičiūtė, Giedrė
Title: Plungės rajono savivaldybės, Kadaičių kaimo rekreacinės terotorijos tvarkymo projektas
Other Title: Management project of recreational area in Kadaičiai village, Plungė district municipality
Extent: 41 p.
Date: 23-Jun-2020
Keywords: Projektas;Project;Rekreacija;Recreation;Kraštovaizdis;Landscape;Funkcinės zonos;Functional zones;Apželdinimas;Landscaping
Abstract: Darbo objektas - Plungės rajono, Šateikių seniūnijos, Kadaičių kaimo rekreacinė teritorija. Darbo tikslas - išanalizavus teritorijos esamą padėtį, parengti poilsiavietės, atitinkančios visuomenės poreikius, projektą. Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti esamą teritorijos būklę. 2. Parengti teritorijos tvarkymo projektą. 3. Atlikti projekto techninius – ekonominius skaičiavimus Siekant parengti teritorijos tvarkymo projektą, išanalizuota esama teritorijos būklė, nustatyti teritorijų planavimo dokumentai, kurių sprendiniai ir apribojimai taikomi šioje vietovėje; teritorija suskirtysta į funkcines zonas, atlikti ekonominiai-techniniai skaičiavimai. Esamos teritorijos būklei analizuoti naudoti Plungės rajono savivaldybės bendrasis planas, Plungės rajono savivaldybės strateginės plėtros planas, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas, registrų duomenys. Projektuojama teritorija suskirstyta į funkcines zonas. Pateiktas projekto ekonominis - techninis įvertinimas. Įgyvendinus projektą, bus sukurta patraukli vieta rekreacijai ir poilsiui. Išvados: 1. Išanalizavus esamą teritorijos būklę, pagrįsta, kad 1,79 ha ploto sklypas esantis Kadaičių kaime, nagrinėjamoje teritorijoje, yra tinkamas įrengti poilsiavietei, tačiau jam nustatytos specialiosios sąlygos – kelių apsaugos, paviršinių vandens telkinių apsaugos ir valstybinio parko. Dirvoţemis lengvos struktūros, vidutiniškai derlingas 2. Rengiant teritorijos tvarkymo projektą, numatytos poilsiavietės funkcinės zonos: Centrinė zona (0,2510 ha) su tvenkiniu ir pavėsinėmis, Aktyvaus poilsio zona (0,4952 ha), apimanti krepšinio ir vaikų ţaidimų aikšteles, Pasyvaus poilsio zona (0,5742 ha), pritaikyta ramiam laiko leidimui, Palapinių zona (0,3267 ha), skirta poilsiautojams laikinai pasistatyti savo palapines, Ūkinė zona (0,1455 ha), kurioje planuojama įrengti automobilių stovėjimo aikštelę ir sanitarinį mazgą su tualetais ir dušu. 3. Suplanuotas vietovės apželdinimas, parenkant mišriąją kompoziciją, vietovei būdingas, bet išskirtinai dekoratyvias augalų rūšis. Teritorijos želdinimui reikės 46 spygliuočių medžių (pušis paprastoji, pušis kalninė, eglė baltoji), 30 lapuočių medžių (beržas karpotasis), 22 krūminio augalo (rododendras hibridinis, forsitija tarpinė, miskantas kininis), taip pat trijų rūšių gėlių daigų gėlynui įveisti (ankstyvasis čiobrelis, paprastoji šilagėlė, tikroji levanda). 4. Atlikus projekto ekonominius skaičiavimus, nustatyta, kad projektui įgyvendinti bus reikalinga 160 600 eurų suma infrastruktūrai ir želdiniams įrengti.
The object of the project is the recreational territory of Plungė district, Šateikiai eldership, Kadaičiai village. This place is not enough suitable for recreation, and looks unrepresentative. The aim of the thesis is to prepare a project of a recreation place that meets the needs of the society after analyzing the current situation of the territory Tasks of the project: 1. To analyze the current condition of the territory. 2. To prepare a territory management project. 3. To perform technical-economic calculations of the project In order to prepare a territory management project, the current condition of the territory was analyzed, territorial planning documents were identified, the solutions and restrictions of which are applied in this area; the territory is divided into functional zones, economic and technical calculations have been performed. The general plan of Plungė district municipality, the strategic development plan of Plungė district municipality, the Law on Protected Areas of the Republic of Lithuania, and register data were used to analyze the condition of the existing territory. The projected area is divided into functional zones. The economic and technical evaluation of the project is presented. The project will create an attractive place for recreation and relaxation. Conclusions: 1. After analyzing the current condition of the territory, it is justified that the 1.79 plot in Kadaičiai village, in the area under consideration, is suitable for a recreation area, but special conditions have been established for it - road protection, surface water protection and state park. The soil is lightly structured, moderately fertile 2. Landscape was assessed on the basis of A. R. Budriūnas and K. Ėringis Landscape aesthetic recreational assessment methodology, the assessment of the landscape of the area would rise from 66 to 94 points, i. 28 points or 42.42 percent. 3. During the preparation of the territory management project, the functional zones of the recreation area are envisaged: Central zone (0.2510 ha) with a pond and gazebos, Active recreation zone (0.4952 ha), including basketball and children's playgrounds, Passive recreation zone (0.5742 ha ), adapted for quiet time passing, Tent zone (0.3267 ha) containing the Economic zone (0.1455 ha), where it is planned to install a parking lot and a sanitary unit. 4. The landscaping of the area is planned by choosing a free landscape composition, which is typical of the area, but exclusively decorative plant species. Planting the area will require 46 coniferous trees (black pine, mountain pine, white spruce), 30 deciduous trees (birch carp), 22 shrubs (rhododendron hybrid, forsythia intermediate, miscanthus Chinese), as well as three types of flower seedlings for flowering. The economic calculations of the project show that the project will require an amount of EUR 160 600 for the installation of infrastructure and greenery.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107820
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA VŪŽF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

53
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons