Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107819
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Sakavičienė, Evelina
Title: Pirmos klasės mokinių žodyno plėtojimas naudojant Lego serious play metodiką
Other Title: Development of first class students vocabulary using Lego serious play methodology
Extent: 45 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Žodyno plėtojimas;Development of vocaburaly;Lego serious play metodika;Lego serious play methodology;Pirmos klasės mokiniai;First class students
Abstract: Pradinių klasių mokiniams dažnai pritrūksta žodžių apibūdinti daiktus, reiškinius jiems būdingais specifiniais žodžiais. Pastebėtina, kad dažnai susiduriama su problemomis, kai pirmų klasių mokinių gimtosios kalbos raida neatitinka tam amžiui būdingos raidos, žodynas yra neišplėtotas, kalba vystosi pavėluotai, dėl kalbos neišsivystymo patiriama daugybė sunkumų ir kitose disciplinose, nes dažnai nesuvokia reikalingų užduočiai atlikti žodžių prasmės. Šią problemą spręsti šiame darbe yra siūloma pasitelkiant Lego serious play metodiką, kurios esmė plėtoti mokinių kalbos žodyną, pasitelkiant Lego konstruktoriaus detales ir pagrindinius keturis Lego serious metodikoje išskirtus etapus, kurie yra pavadinti taip: iššūkis, konstravimas, dalinimasis bei klausimai ir refleksija. Siekiant nustatyti Lego serious play metodikos elementų poveikį pirmos klasės mokinių kalbos žodyno plėtojimui buvo atliktas tyrimas, kurio metu buvo analizuojami ir skaičiuojami pagrindiniai pirmos klasės mokinių žodyną apibūdinantys parametrai, tokie kaip žodžių skaičius sakinyje, kalbos dalių naudojimas, jų dažnis, kreipiamas dėmesys į tai, ar mokinys pats kelia klausimus, kaip vartoja linksnius, laiko sąvokas, ar savo kalboje naudoja posakius, palyginimus, prisiminimus, sinonimus ir antonimus. Tyrimo rezultatai parodė, kad taikant Lego serious play metodikos elementus dideli pokyčiai pastebimi visų tyrimo dalyvių žodžių skaičiaus didėjimui pasakojimuose, kai ypač procentiškai padidėja būdvardžių, prieveiksmių vartojimas. Pastebėtina, kad taikant Lego serious play metodiką vaikai dažniau vartoja žodžius, kurie skirti konkrečiai temai apibūdinti, taip pat keturi mokiniai kalba ilgesniais sakiniais nei taikant kitas metodikas pamokose. Taikant Lego serious play metodikos elementus mokiniai naudoja ne tik skirtingus laikus, bet taip pat atsiranda ir tariamosios, liepiamosios nuosakos žodžių, dažniau naudoja būdvardžių laipsnius, kalba apie prisiminimus, kelia klausimus.
Primary school students often have a lack of words to describe things, phenomena with their own specific words. It is noteworthy that problems are often encountered when the development of first language students' mother tongue does not correspond to the age-specific development, the vocabulary is underdeveloped, the language develops late, and language development is difficult in other disciplines due to often lacking meaning. In order to solve the described problem in this work it is suggesting to use the Lego serious play methodology, the essence of which is to develop students' vocabulary using the details of the Lego and the four main stages identified in the Lego serious methodology, which are named as: challenge, construction, sharing, questions and reflection. In order to determine the impact of Lego serious play methodology elements on the development of first grade students 'vocabulary, a study was conducted to analyze and calculate the main parameters describing first grade students' vocabulary, such as number of words in a sentence, use of parts of speech, their frequency, whether the student himself asks how he uses inflections, concepts of time, or uses expressions, comparisons, memories, synonyms, and antonyms in his language. The results of the study showed that when applying the elements of Lego serious play methodology, significant changes are observed in the increase in the number of words of all study participants in narratives, when the use of adjectives and adverbs increases in a particularly percentage. It is noteworthy that with the Lego serious play methodology, children are more likely to use words that are intended to describe a specific topic, and four students speak in longer sentences than with other methodologies in the lessons. When applying the elements of Lego serious play methodology, students not only use different times, but also the words of the prepositional, imperative mood appear, use the degrees of adjectives more often, talk about memories, and ask questions.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107819
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons