Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107762
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Petravičius, Tatjana
Supervisor: Atkocevičienė, Virginija
Title: Apleistų žemių analizė Raseinių rajono savivaldybės Katauskių kadastro vietovėje
Other Title: Analysis of neglected lands in the district of Raseiniai, cadaster of Katauskiai countryside
Extent: 33 p.
Date: 23-Jun-2020
Keywords: Apleista žemė;Abandoned land;Drenažas;Drainage;Melioracija;Land reclamation
Abstract: Darbo objektas: Apleista Raseinių rajono Katauskių kadastro vietovės žemė. Bakalauro baigiamojo darbo tikslas: Išnagrinėti apleistų žemių atsiradimo priežastis ir panaudojimo galimybes Raseinių rajono Katauskių kadastro vietovėje. Baigiamojo darbo uždaviniai: 1. Nustatyti apleistų žemių atsiradimo priežastis naudojant duomenų rinkinius. 2. Išanalizuoti apleistų žemių kitimą Katauskių kadastro vietovėje 2017 – 2020 m. I ketv. 3. Pateikti siūlymus dėl apleistos žemės panaudojimo. Darbo metodai: Mokslinės literatūros, teisės aktų, internetinių šaltinių analizės, statistinių duomenų apdorojimo, grafinio modeliavimo, apibendrinimo, loginio abstrahavimo metodai, atliktas nestruktūrizuotas interviu. Darbo rezultatai: 1. Raseinių rajono Katauskių kadastro vietovėje yra 34,03 ha apleistų žemių. Apleistos žemės čia atsiranda dėl nemelioruotų žemės plotų, prasto dirvožemio našumo ir granuliometrinės sudėties. Tačiau pastebėta, kad apleistų plotų yra pakankamai derlingoje žemėje. Manytina, kad tai lėmė žmogiškieji veiksniai - nuvykus į vietovę pastebėti buvusios sodybos fragmentai. Dabar sklypas apaugęs piktžolėmis bei menkaverte augmenija; 2. Per 2017 – 2020 m. I ketv. laikotarpį apleistų žemių plotai Katauskių kadastro vietovėje sumažėjo nuo 72,00 iki 34,03 ha (pokytis – 37,97 ha). Pokytį lėmė tai, kad žemės sklypų savininkai apleistus žemės ūkio naudmenų plotus susitvarkė, o dalis apleistų žemės ūkio naudmenų plotų inventorizuota ir įtraukta į miškų kadastrą, bei apleisti plotai nebesudaro identifikuojamo ploto (0,10 ha); 3. Katauskių kadastro vietovėje didžioji dalis apleistų žemės plotų ribojasi su miškais ar yra jų sudėtyje, tokiuose sklypuose tinkamiausiu jų panaudojimo būdu būtų miško įveisimas. Kiti sklypai yra įsiterpę tarp dirbamos žemės, todėl juose galima būtų užsiimti žemės ūkio veikla.
Working object: Abandoned agricultural land in the Katauskiai cadastral area of Raseiniai district. Purpose of the research: To examine the reasons for the emergence of abandoned lands and the possibilities of their use in the Katauskiai cadastral area of Raseiniai district. Tasks of the final work: 1. Identify the causes of abandoned lands using data sets; 2. To examine the change of abandoned lands in the Katauskiai cadastral area in 2017–2020 I quarter; 3. Make proposals for the use of derelict land. Research methods: Methods of analysis of scientific literature, legal acts, online sources, data systematic, statistical, graphical modeling, generalization, logical abstraction, unstructured interview. Conclusions of the work: 1. There are 34.03 ha of abandoned lands in the Katauskiai cadastral area of Raseiniai district. Abandoned lands here result from unimproved land areas, poor soil productivity and particle size distribution. However, it has been observed that abandoned areas are sufficiently fertile land. It is believed that this was due to human factors - fragments of the former homestead were noticed upon arrival in the area. Now the plot is overgrown with weeds and low-value vegetation; 2. During 2017 - 2020 I quarter the area of abandoned lands in the Katauskiai cadastral area decreased from 72.00 to 34.03 ha (change - 37.97 ha). The change was caused by the fact that the owners of land plots managed the abandoned agricultural land areas, and a part of the abandoned agricultural land areas was inventoried and included in the forest cadastre, and the abandoned areas no longer form an identifiable area (0.10 ha); 3. In the Katauskiai cadastral area, most of the abandoned land areas are bordered by forests or contain them, in such plots afforestation would be the most suitable way of their use. Other plots are interspersed with arable land, so they could be used for agricultural activities.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107762
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA VŪŽF bak.)

Files in This Item:
tatjana_petravicius_bd.pdf1.26 MBAdobe PDF   Until 2025-06-23View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

37
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.