Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107742
Type of publication: Profesinių studijų baigiamasis darbas
Field of Science: Edukologija (S007) / Education
Author(s): Norkienė, Toma
Title: Probleminio mokymosi patirtis naudojant įgarsintas knygas lietuvių kalbos pamokose nuotoliniu būdu
Other Title: Experience of problem-based learning using audio books in Lithuanian language lessons at a distance
Extent: 65 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Probleminio mokymosi patirtis;Experience of problem-based learning;Įgarsintos knygas;Audio books;Nuotolinis būdas;Distance
Abstract: Tyrimo aktualumas: šiuolaikiniams mokiniams svarbu išmokti spręsti realaus pasaulio problemas, gebėti rasti ir kritiškai vertinti įvairią informaciją, ją sisteminti ir pateikti problemos sprendimą. Taip pat inovatyviai diegiant probleminio mokymosi užduotis ir įgarsintas knygas nuotoliniu būdu buvo ugdomas kalbinis raštingumas ir kiti gebėjimai. Tyrimo problema: mokinių problemų sprendimų gebėjimų stoka, kalbinio raštingumo stoka. Tyrimo tikslas: atskleisti ir įvertinti probleminio mokymosi patirtį, panaudojant įgarsintas knygas lietuvių kalbos pamokose nuotoliniu būdu. Ugdyti mokinių problemų sprendimo gebėjimus ir kalbinį raštingumą. Darbo objektas: mokinių problemų sprendimų gebėjimai ir kalbinis raštingumas. Tyrimas buvo atliekamas nuotoliniu būdu. Užduotis ir refleksijas atliko Kauno progimnazijos penktos, šeštos ir septintos klasės mokiniai.
The relevance of the research: it is important for modern students to learn to solve real-world problems, to be able to find and critically evaluate various information, to systematize it and to present a solution to the problem. Linguistic literacy and other problem-solving skills were also developed at a distance through the innovative implementation of problem-based learning tasks and audio books. The problem of the research: lack of students' problem solving skills, lack of language literacy. The aim of the research: to reveal and evaluate the experience of problem-based learning by using audio books in Lithuanian language lessons remotely. To develop students' problem-solving skills and language literacy. The object of the work: students' problem-solving skills and language literacy. The study was conducted remotely. The task and the reflection were performed by the fifth, sixth and seventh grade students of Kaunas Progymnasium.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107742
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
toma_norkiene_pd.pdf784.71 kBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.