Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107733
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biochemija / Biochemistry (N004)
Author(s): Eitutis, Edgaras
Supervisor: Audrius Maruška, Ona Ragažinskienė
Title: Vaistinio augalo (Leonurus cardiaca l.) cheminės sudėties palyginamoji analizė
Other Title: ComparatIve analysis of the chemical composition of the medicinal plant(Leonurus cardiaca l.)
Extent: 52 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Paprastoji sukatžolė (Leonurus Cardiaca L.);Motherwort (Leonurus Cardiaca L.);Cheminė sudėtis;Chemical composition;Palyginamoji analizė;Comparative analysis
Abstract: E. Eitučio magistro baigiamasis darbas/ moksliniai vadovai: prof. dr. Ona Ragažinskienė, prof. habil. dr. Audrius Maruška; Vytauto Didžiojo universiteto, Gamtos mokslų fakulteto, Biochemijos ir biotechnologijų katedra. – Kaunas. Šio darbo tiriamasis objektas paprastoji sukatžolė (Leonurus cardiaca L.) – notrelinių (Lamiaceae L.) šeimos daugiametis augalas, kuriame kaupiasi: fenoliniai junginiai, eteriniai aliejai, alkaloidai. Leonurus cardiaca L. pasižymi širdies ir kraujagyslių sistemą veikiančiu, sedatyviniu, uždegimą mažinančiu, antibakteriniu poveikiu. Tyrimo tikslas: Ištirti vaistinio augalo (Leonurus cardiaca L.) polifenolinių ir eterinių aliejų kiekybinę ir kokybinę sudėtį bei antioksidacinį aktyvumą, taikant instrumentinės analizės metodu. Uždaviniai: Atlikti skirtingose vietose augusių vaistinės (Leonurus cardiaca L.) žolės fenolinių junginių kokybinę-kiekybinę analizę; nustatyti bendrą fenolinių junginių, flavonoidų, kiekį ir antioksidantinį aktyvumą (in vitro), identifikuoti paprastųjų sukatžolių (Leonurus cardiaca L.) eterinius aliejų komponentus dujų chromatografijos – masių spektrometrijos metodu, pasitelkiant mokslinę literatūrą. Tyrimo objektas ir metodai: Skirtingose auginimo vietose užauginta (Leonurus cardiaca L.) vaistinė žolė. Bendras fenolinių junginių, flavonoidų, kiekis ir antioksidantinis aktyvumas nustatytas taikant UV – regimosios šviesos spektrofotometrinės analizės metodus ir (Leonurus cardiaca L.) eterinių aliejų komponentus, taikant dujų chromatografijos – masių spektrometrijos metodą. Tyrimo rezultatai ir išvados: Didžiausias bendras fenolinių junginių ir flavonoidų kiekis buvo nustatytas Pakalniškių km. (Jurbarko raj.). Bendras fenolinių junginių kiekis – 49,81 RE mg/g. (p<0,05). Flavonoidai - 26,19 RE mg/g (p<0,05) po pakartotinos ekstakcijos, naudojant ta pačią žaliavą bendras fenolinių junginių taip pat ir flavonoidų kiekis sumažėjo beveik dvigubbai atitinkamai: fenolinių junginių kiekis -Pakalniškių km. (Jurbarko raj.) – 24,25 RE mg/g (p<0,05) ; flavonoidų -14,35 RE mg/g (p<0,05). Remiantis moksline literatūra ir prieš tai darytais tyrimais, fenolinų junginių ir flavonoidų kiekis augale turi koreliaciją su antioksidaciniu augalo aktyvumu, tad buvo gauta: Pakalniškių km. (Jurbarko raj.) rinktos žaliavos antioksidacinis aktyvumas - 45,36 RE mg/g (p<0,05). Sumažėjus fenolinių junginių ir flavonoidų po pirminės ekstrakcijos, naudojant tą pačią žaliavą gautas antioksidacinis aktyvumas – 24,81 RE mg/g (p<0,05). Panašus kiekis fenolinių junginių buvo gautas ir VDU botanikos sode augintoje žaliavoje – 47,54 RE mg/g (p<0,05), po antrinės ekstakcijos 23,38 RE mg/g (p<0,05). Atitinkamai ir flavonoidų kiekis buvo panašus – 23,78 RE mg/g (p<0,05) po antrinės ekstrakcijos tirtas flavonoidų kiekis – 13,03 RE mg/g (p<0,05). Antioksidacinis aktyvumas VDU botanikos sode rinktoje žaliavoje – 42,83 RE mg/g (p<0,05) po pakartotinos ekstrakcijos – 23,47 RE mg/g (p<0,05). Mažiausias bendras fenolių kiekis buvo gautas UAB ,,Švenčionių vaistažolės" tirtoje arbatoje – 35,29 RE mg/g (p<0,05), po pakartotinos 5 ekstrakcijos – 17,66 RE mg/g. (p<0,05) flavonoidų kiekiai pirminės ekstrakcijos metu – 19,34 RE mg/g (p<0,05), po pakartotinos ekstrakcijos flavonoidų bendras kiekis UAB ,,Švenčionių vaistažolės" arbatoje sumažėjo apytiksliai dvigubai – 10,61 RE mg/g (p<0,05). Antioksidacinis aktyvumas pasireiškęs surišant DPPH laisvuosius radikalus UAB ,,Švenčionių vaistažolės“ arbatoje buvo – 30,51 RE mg/g (p<0,05) ir atlikus pakartotiną ekstrakciją naudojant arbatą iš pirmos ekstrakcijos antioksidacinis aktyvumas buvo gautas – 16,72 RE mg/g. (p<0,05). Išanalizavus tris mokslines publikacijas, kur buvo taikytas dujų chromatografijos – masių spektrometrijos metodas, identifikuojant paprastųjų sukatžolių (Leonurus cardiaca L.) eterinio aliejaus komponentus, gauti rezultatai lyginant visus šaltinius daugiausia buvo gauta : germakremas D nuo 3,9 % iki 32%, alfa humuleno nuo 0,5% iki 9,2 % taip pat trans – kariofileno nuo 1,8 iki 8,9 % tirtose žaliavose.
E. Eitutis master's thesis / scientific supervisors: prof. dr. Ona Ragažinskienė, prof. habil. dr. Audrius Maruška; Vytautas Magnus University, Faculty of Natural Sciences, Department of Biochemistry and Biotechnology. - Kaunas. The research object of this work is the common herb (Leonurus cardiaca L.) - a perennial of the notrefact (Lamiaceae L.) family, in which: phenolic compounds, essential oils, alkaloids accumulate. (Leonurus cardiaca L.) has a sedative, antiinflammatory, antibacterial effect on the cardiovascular system. The aim of the research. To investigate the quantitative and qualitative composition of polyphenolic and essential oils of the medicinal plant (Leonurus cardiaca L.), as well as their antioxidant activity by the method of instrumental analysis. The objectives of the research. To perform qualitative-quantitative analysis of phenolic compounds of medicinal grass (Leonurus cardiaca L.) grown in different places; To determine the total amount of phenolic compounds, flavonoids and antioxidant activity (in vitro), to identify the essential oil components of common grasses (Leonurus cardiaca L.) by gas chromatography-mass spectrometry using scientific literature. The objects and methods of the research: Medicinal grass (Leonurus cardiaca L.) grown in different places of production. The total amount of phenolic compounds, flavonoids and antioxidant activity were determined by UV-visible spectrophotometric analysis and (Leonurus cardiaca L.) essential oil components by gas chromatography-mass spectrometry. Results and conclusions of the research: The highest total amount of phenolic compounds and flavonoids was found in Pakalniškės km. (Jurbarkas district). The total amount of phenolic compounds is 49.81 RE mg / g. (p <0.05). Flavonoids - 26.19 RE mg / g (p <0.05) after repeated extraction using the same raw material, the total amount of phenolic compounds also decreased almost twice, respectively: the amount of phenolic compounds -Pakalniškių km. (Jurbarkas district) - 24.25 RE mg / g (p <0.05); flavonoids -14.35 RE mg / g (p <0.05). Based on the scientific literature and previous research, the amount of phenolic compounds and flavonoids in the plant correlates with the antioxidant activity of the plant, so it was obtained: Pakalniškių km. (Jurbarkas district) the antioxidant activity of the selected raw material was 45.36 RE mg / g (p <0.05). The antioxidant activity of the phenolic compounds and flavonoids after the primary extraction using the same raw material was 24.81 RE mg / g (p <0.05). A similar amount of phenolic compounds was obtained in the raw material grown in VMU Botanical Garden - 47.54 RE mg / g (p <0.05), after secondary extraction 23.38 RE mg / g (p <0.05). Accordingly, the amount of flavonoids was similar 7 - 23.78 RE mg / g (p <0.05). The amount of flavonoids tested after secondary extraction was 13.03 RE mg / g (p <0.05). Antioxidant activity in the raw material collected in the VMU Botanical Garden was 42.83 RE mg / g (p <0.05) after repeated extraction - 23.47 RE mg / g (p <0.05). The lowest total amount of phenols was obtained in the tea studied by UAB Švenčionių vaistažolės - 35.29 RE mg / g (p <0.05), after repeated extraction - 17.66 RE mg / g. (P <0.05) of flavonoids. amounts during primary extraction - 19.34 RE mg / g (p <0.05), after repeated extraction the total amount of flavonoids in UAB "Švenčionių vaistažolės" tea decreased approximately twofold - 10.61 RE mg / g (p <0.05 ). The antioxidant activity of DPPH free radicals in UAB Švenčionių vaistažolės tea was - 30.51 RE mg / g (p <0.05) and after repeated extraction using tea from the first extraction the antioxidant activity was - 16.72 RE mg / g. g. (p <0.05). After analyzing three scientific publications using gas chromatography-mass spectrometry to identify the components of the essential oil of St. John's wort (Leonurus cardiaca L.), the results obtained by comparing all sources were mainly obtained: germacream D from 3.9% to 32%, alpha humulene from 0.5% to 9.2% as well as from 1.8 to 8.9% of trans - caryophyllene in the studied raw materials.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107733
Appears in Collections:2020 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on May 1, 2021

Download(s)

33
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons