Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107676
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Makaveckienė, Radvilė
Title: Papildytosios realybės metodo taikymas ugdymo procese ikimokyklinėje klasėje naudojant mobiliąją "Quiver" programėlę
Other Title: Augmented reality as a teaching method in the preschool class using a "Quiver" application
Extent: 24 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Papildytoji;Augmented;Realybė;Reality;Mobilioji programėlė;Mobile application
Abstract: Technologinis amžius, jo aktualijos pačios diktuoja gyvenimo būdą ir tempą – musų aplinkai vis labiau skaitmenizuojantis ir išmanėjant, atsilikti negali ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kurioms tenka svarbi pareiga padėti vaikams susipažinti su technologijomis bei tikslingai jas naudoti mokymosi tikslais. Papildytoji virtualiaisiais elementais pamokos realybė dėl savo vizualinio patrauklumo, ypač svarbaus ikimokyklinio amžiaus vaikams, gali reikšmingai prisidėti prie mokytojo pamokos tikslų įgyvendinimo, ugdytinių motyvacijos mokytis. Šio darbo tiklas buvo nustatyti ar papildytosios realybės mobiliosios programėlės Quiver naudojimas gali padėti ugdytiniams lengviau įsiminti mokomąją medžiagą, pamoką padaryti patrauklesne, labiau juos motyvuoti, prisidėti prie vaikų tam tikrų gebėjimų pokyčių ir jei taip, nustatyti kokių. Atlikus tyrimą nustatyta, kad papildytoji realybė išties reikšmingai papildo fizinę pamokos realybę ir suteikia edukacinės vertės: praktiškai padeda geriau įsiminti dėstomąją medžiagą, pamokai suteikia žaismingumo, modernumo, nes ugdytiniams yra ypatingai priimtina ir patraukli. Paaiškėjo, jog papildytosios realybės naudojimas teigiamai veikė motyvaciją mokytis, jų žingeidumą ir bendrą pamokos mikroklimatą, nepalikdama abejingų ar apatiškų vaikų. Taip pat prie gebėjimo greičiau apdoroti dėstomąją medžiagą papildytosios realybės pagalba buvo pastebėtas teigiamas pokytis ir kitiems vaikų gebėjimams, tokiems kaip technologinis raštingumas, smulkiosios motorikos lavinimas, komunikaciniai įgūdžiai, erdvinio/matematinio mąstymo gebėjimų užuomazgos, kūrybiškumas. Pateikiama rekomendacija, jog papildytosios realybės naudojimas ikimokyklinio ugdymo pamokose taptų ne išskirtinis, bet įprastas, savaitinis reiškinys, dėmesį sutelkiant jos edukaciniams tikslams, o ne vien pramoginei funkcijai.
The technological age and its current issues dictates the way and pace of life – as our environment becomes more and more digitalized and smart-like, preschool institutions cannot lag behind and have an important duty to help children to get acquainted with technological tools and use it purposefully for learning purposes. The augmented reality and its virtual elements based lesson due to its visual attractiveness, especially important for preschool children, can significantly contribute to the implementation of the teacher’s lesson goals, students’ motivation to learn. The purpose of this study was to identify whether the use of the Augmented Reality mobile application Quiver can make it easier for students to memorize the learning material, motivate them, make the lesson more attractive, and to contribute to the improvement of children's certain abilities and, if so, identify which ones. The study found that augmented reality significantly complements the physical reality of the lesson and provides educational value: helps to memorize better, lesson becomes more playful, modern, because it is especially acceptable and attractive for students. The study also showed that the use of augmented reality had a positive effect on motivation to learn, students’ curiosity and the general microclimate in the class, without leaving bored or apathetic children. Also, in addition to the ability to process the teaching material faster, with the help of augmented reality, a positive change was observed for other children’s abilities, such as technological literacy, fine motor skills, communication skills, beginnings of spatial / mathematical thinking, creativity. It is recommended that the use of augmented reality in preschool lessons should not be exceptional, but on contrary – weekly-like phenomenon, focusing on its educational goals and not just in its entertainment function.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107676
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
radvile_makaveckiene_psbd.pdf390.45 kBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.