Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107659
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Karklelytė, Austė
Supervisor: Monkevičienė, Ona
Title: 5-6 metų vaikų asmeninės erdvės reguliavimas
Other Title: Regulation of personal space of 5-6- year old children
Extent: 79 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Asmeninė erdvė;Personal space;Savireguliacija ir savikontrolė;Self-regulation and self-control;Tarpasmeniniai santykiai;Mutual communication
Abstract: Tyrimo problema- kaip ugdomi 5-6 metų vaikų asmeninės erdvės reguliavimo gebėjimai. Tyrimo tikslas- atskleisti kaip reiškiasi ir ugdomi 5-6 metų vaikų asmeninės erdvės reguliavimo gebėjimai. Tyrimo uždaviniai: 1. Atskleisti kaip 5-6 metų vaikai reguliuoja savo asmeninės erdvės ribas.2. Išsiaiškinti, kaip pedagogai supranta ir ugdo 5-6 metų vaikų asmeninės erdvės reguliavimo gebėjimus. Tyrimo metodai: 1. Anketinė pedagogų apklausa.2. Vaikų stebėjimas. Tiriamieji- 109 pedagogai, 4 vaikai. Išvados- vaikai aiškina ir rodo ženklais savo asmenines ribas. Vaikai dažnai pažeidinėja kitų asmeninę erdvę, didžioji dalis situacijų yra užfiksuota žaidimų metu.Į asmeninės erdvės ribų pažeidimą vaikai dažnai reaguoja impulsyviai, neapgalvotai,jie nežino tinkamų būdų ar veiksmų, kurie padėtų taikiai ir ramiai išspręsti esamą situaciją. Pedagogai mano, jog jeigu vaikai žino savo asmenines ribas, jie gali emociškai jaustis stiprūs ir tvirti. Jų nuomone, įgyta vaikų savireguliacija ir savikontrolė prisideda prie asmeninės erdvės reguliavimo ir kitimo. Pedagogų patirtis parodė, kad tarpasmeniniai santykiai turi didelės reikšmės erdvės išsiplėtimui. Dažniausi erdvės pažeidimai vyksta tuomet, kada yra dideli susibūrimai ir priverstinai reikia būti šalia vienas kito. Pedagogai pastebi, kad esant tokioms situacijoms, vaikai dažniausiai stumia nuo savęs per daug priartėjusį asmenį. Didžioji dalis pedagogų vaiko gebėjimus reguliuoti asmeninę erdvę ugdo vesdami įvairius pokalbius, diskusijas su vaikais apie asmeninę erdvę, žaidžia žaidimus, kuria socialines istorijas, vaidina
The problem of the research is how the personal space regulation skills of 5-6-year-old children are developed. The aim of the research is to reveal how the personal space regulation skills of 5-6-yearold children are expressed and developed. Research tasks: 1. To reveal how 5-6-year-old children regulate the boundaries of their personal space. 2. To find out how educators understand and develop the personal space regulation skills of 5-6-year-old children. Research methods: 1. Questionnaire survey of teachers. 2. Child monitoring. Subjects to research - 109 teachers, 4 children. Conclusions: Children explain and mark their personal boundaries. Children often violate other’s personal space. Most situations are captured during games. Children often react impulsively, recklessly to the violation of the boundaries of personal space, if they do not know any appropriate ways or actions that would help to resolve the current situation peacefully and calmly. Educators believe that children can feel emotionally strong and confident if they know their personal boundaries. In their opinion, the acquired self-regulation and self-control of children contributes to the regulation and change of personal space. The experience of educators has shown that interpersonal relationships are of great importance for the expansion of personal space. The most common violations of space occur when there are large gatherings and children are forced to be close to each other. Educators note that in such situations children tend to push away a person too close to themselves. Most of the educators develop the child's ability to regulate personal space by conducting various conversations, discussions with children about personal space, playing games, creating social stories, performing acts.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107659
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

63
checked on May 1, 2021

Download(s)

52
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons