Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107620
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Kasperavičienė, Daina
Supervisor: Atkočiūnienė, Vilma
Title: Kauno rajono Samylų seniūnijos darnaus vystymosi strategija
Other Title: Sustainable development strategy of Kaunas district Samylai eldership
Extent: 67 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Darnus vystymas;Sustainable development;Darnus vystymasis;Sustainable development;Darni plėtra;Sustainable development
Abstract: Tyrimo objektas – plėtros strategija Kauno r. Samylų seniūnijoje. Tyrimo tikslas – parengti Kauno rajono Samylų seniūnijos darnaus vystymosi strategiją. Uždaviniai : 1. Parengti gyventojų apklausai anketą Kauno r. Samylų seniūnijos socialinei ekonominei būklei ištirti. 2. Išanalizuoti Kauno r. Samylų seniūnijos socialinę ekonominę būklę ir potencialą bei atlikti gyventojų apklausą apie Kauno r. Samylų seniūnijos socialinę ekonominę būklę. 3. Pagal tyrimo metu surinktus duomenis pateikti išvadas. Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė, interneto šaltinių analizė, anketinė apklausa, grafinio vaizdavimo metodas, žuvies griaučių metodas, SSGG analizė, scenarijų kūrimo metodas. Tyrimo rezultatai. Bakalauro baigiamajame darbe nagrinėjama dabartinė Kauno r. Samylų seniūnijos situacija, pateiktos rekomenduotinos strateginės plėtros kryptys: • pirmojoje darbo dalyje (išnagrinėti kaimo vietovės plėtros strateginio planavimo teoriniai pagrindai. Išanalizuota išteklių klasifikacija, vertinimo metodai ir strategijos struktūra. • antrojoje darbo dalyje atlikta Kauno rajono Samylų seniūnijos dabartinės situacijos analizė ir strateginės plėtros perspektyvos. Pagrindinis tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kaip galima pagerinti Kauno r. Samylų seniūnijos gyventojų darbo, buities ir poilsio sąlygas, formuojant šios seniūnijos strategiją. Tyrime siekta išryškinti 2015 – 2019 m. laikotarpio ūkinės ir sociokultūrinės veiklos pokyčius, įvertinti verslo raidą ir socialinių paslaugų sistemą. • trečiojoje darbo dalyje atliktas empirinis tyrimas, siekiant išsiaiškinti Kauno r. Samylų seniūnijos gyventojų poreikius. Nustatyta, kaip gyventojai vertina Kauno r. Samylų seniūnijos stipriąsias puses bei kokius siūlo būdus konkurenciniams pranašumams stiprinti. Remiantis empirinio tyrimo rezultatų analize, pateiktos rekomenduotinos strateginės plėtros kryptys. • pagrindinės išvados arba teorinė ir praktinė darbo reikšmė.
Research object – development strategy Kaunas District in Samylai eldership. The aim of the research is to analyze socio-economic conditions of Kaunas district Samylai eldership. Objectives: 1. To prepare a questionnaire for the population survey in Kaunas district. To study the socio-economic conditions of Samylai eldership. 2. To analyze Kaunas district Samylai eldership socio-economic conditions and potential and to conduct a survey of residents about Kaunas district’s Socio-economic conditions of Samylai eldership. 3. To present conclusions based on the data collected during the research. Research methods - analysis of scientific literature, analysis of Internet sources, questionnaire survey, graphic representation method, fish skeleton method, SWOT analysis, scenario development method. Research results The bachelor's thesis examines the current situation in Kaunas district, situation of Samylai eldership, recommended strategic development directions are presented: • in the first part of the work, the theoretical foundations of strategic planning of rural development are analyzed. The classification of resources, evaluation methods and strategy structure are analyzed. • In the second part of the work, the analysis of the current situation and strategic development perspectives of Kaunas district Samylai eldership is performed. The main goal of the research is to find out how Kaunas district can be improved. Working, living and recreation conditions of the residents of Samylai eldership, forming the strategy of this eldership. The study aims to highlight the 2015-2019 period changes in economic and socio-cultural activities over the period, to assess business development and the system of social services. • In the third part of the work an empirical research was carried out in order to find out Kaunas the needs of the residents of Samylai eldership. It was determined how the residents evaluate Kaunas district, the strengths of the Samylai eldership and what ways it offers to strengthen its competitive advantages. Based on the analysis of the results of the empirical research, the recommended directions of strategic development are presented. • main conclusions or theoretical and practical significance of the work.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107620
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on May 1, 2021

Download(s)

13
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.