Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107607
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Livanas, Dovydas
Supervisor: Atkocevičienė, Virginija
Title: Vietinės reikšmės kelių formavimo ir naudojimo problemos Šiaulių rajono savivaldybės Kairių seniūnijos pavyzdžiu
Other Title: Problems of formation and use of local roads on the example of Šiaulių district municipality Kairių eldership
Extent: 47 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Keliai;Roads;Vietinės reikšmės kelias;Local roads;Susisiekimo tinklas;Communication network
Abstract: Darbo objektas: Kairių seniūnijos vietinių kelių tinklas Darbo tikslas: Detalizuoti vietinių kelių formavimo problemas pasitelkiant kadastrinius matavimus Uždaviniai: 1. Išnagrinėti Šiaulių rajono kelių tinklą. 2. Išanalizuoti Kairių seniūnijos vietinės reikšmės kelių tinklo būklę, naudojimą ir svarbą žemės naudotojams. 3. Išskirti vietinės reikšmės kelių naudojimo problemas, panaudojant kadastrinių matavimų rezultatus. Darbo metodai: Išnagrinėti Kairių seniūnijos susisiekimo sistemos specialųjį planą, žemės reformos žemėtvarkos planus bei ortofotografinius žemėlapius. Atlikta loginė analizė viso Šiaulių rajono vietinių kelių, pasinaudojant susisiekimo sistemos specialiojo plano Šiaulių rajono koregavimo sprendiniais. Pasinaudojus grafinio modeliavimo sistema „Geomap“ buvo susisteminti matavimo rezultatai ir palyginti su nekilnojamojo turto registro posistemės „GeoMatininkas“ duomenimis. Darbo rezultatai: 1. Pirmoje darbo dalyje išanalizuojamas Šiaulių rajono kelių tinklas. 2. Antroje darbo dalyje išnagrinėtas Kairių seniūnijos vietinis kelių tinklas, detalizuota būklė, naudojimas ir kelių svarba žemės naudotojų atžvilgiu. 3. Trečioje darbo dalyje išskirtos pagrindinės kelių problemos iškylančios formuojant juos. Pagrindinės išvados: 1. Atlikus Šiaulių rajono savivaldybės kelių tinklo analizę paaiškėjo, kad rajono keliai sudaro 2717,36 ha plotą, tai – 1,7 proc. viso rajono savivaldybės ploto. Taip pat, Šiaulius kerta įvairūs keliai, kurie yra svarbūs ne tik Lietuvai, bet ir užsienio šalims. Detalizuojant Šiaulių rajono vietinių kelių tinklą buvo nustatyta, kad viešieji keliai sudaro 575,9 km (30 proc.), vidaus keliai 602,2 km (31 proc.) ir gatvės 770,5 km (39 proc.), o metiniai finansavimai vietinio susisiekimo tinklo gerinimui paskutinių metų duomenimis yra patys didžiausi (2014 tūkst. Eu.). 2. Nagrinėjant Kairių seniūnijos kelius paaiškėjo, kad ši teritorija tampa Šiaulių miesto priemiesčiu, tai įtakoja vietinių kelių tinklo augimą, kuris, pagal Susisiekimo sistemos specialiojo plano Šiaulių rajono koregavimo sprendinių duomenis, sudaro 120 km. Nagrinėjant Kairių seniūnijos vietinių kelių ilgius buvo išsiaiškinta, kad pagal susisiekimo sistemos specialųjį planą visą šį tinklą sudaro 37 proc. viešųjų kelių, 36 proc. gatvių, 27 proc. vidaus kelių. Atliekant būklės analizę, pastebėta prasta vidaus kelių būklė, kuri apsunkina žemės naudojimą dėl prasto privažiavimo. Visoje seniūnijoje dominuoja žvyro dangos keliai. 3. Pasinaudojus kadastrinių matavimų rezultatais, surinkti visų neįregistruotų vidaus kelių ilgius, kurie sudaro 16,7 km. Faktinius kelių ilgius, palyginus su Susisiekimo sistemos 2018 metų specialiojo plano Šiaulių rajono koregavimo sprendinių duomenimis, užfiksuotas 4,1 km trūkumas. Iš atliktų planų brėžinių nustatytos dažniausiai pasitaikančios kelių problemos, kurių priežastis - prasta priežiūra, netinkamas kelių naudojimas, neatidžiai atlikti kadastriniai matavimai, savanaudiškas kelio prijungimas prie žemės sklypo bei kelio važiuojamosios dalies įsiterpimai į privačius žemės sklypus.
Work object: Kairių eldership local roads network. Work aim: To detail the problems of local road formation using cadastral measurements. Objectives: 1. To examine the local road network of Šiauliai district. 2. To analyze the condition, use and importance of the local road network in Kairiai eldership for land users. 3. To single out the problems of the use of local roads by using the results of cadastral measurements. Work methods: To examine the special plan of the communication system of Kairiai eldership, land management plans and orthophotographic maps. A logical analysis of the local roads of the whole Šiauliai district was performed, using the adjustment solutions of the Šiauliai district special plan of the communication system. Using the graphical modeling system Geomap, the measurement results were systematized and compared with the data of the real estate register subsystem GeoMatininkas. Work results: 1. Part one analyses local roads network of Šiaulių district. 2. Part two examines the local road network of Kairiai eldership, its detailed condition, use and the importance of roads for land users. 3. Part three reveals out the problems of the use of local roads by using the results of cadastral measurements. Conclusions and practical application of the project: 1. After the analysis of the road network of Šiauliai district municipality it became clear that the roads of the district cover the area of 2717.36 ha, which mean it’s only 1.7 percent of all Šiauliai district municipality area. Also, Šiauliai is crossed by various roads, which are important not only for Lithuania, but also for foreign countries. When detailing the local road network in Šiauliai district, it was established that public roads make up 575.9 km (30 per cent), inland roads 602.2 km (31 per cent) and streets 770.5 km (39 per cent), and annual funding for local According to the data of the last year, the improvement of the transport network is the largest (2014 thousand euros). 2. Examining the roads of Kairiai eldership, it became clear that this territory is becoming a suburb of Šiauliai city, which influences the growth of the local road network, which, according to the data of the Šiauliai district adjustment solutions of the Special Plan of the Communication System, is 120 km. Analyzing the lengths of local roads in Kairiai eldership, it was found out that this whole network makes up 37 percent. public roads, 36 percent. streets, 27 percent. domestic roads. The condition analysis revealed poor condition of inland roads, which complicates land use due to poor access. Gravel roads dominate in the whole eldership. 3. Using the results of cadastral measurements, the lengths of all unregistered inland roads, which amount to 16.7 km, were collected. Compared to the data of Šiauliai district adjustment solutions of the 2018 special plan of the Transport System, the actual length of roads was 4.1 km short. The most common road problems caused by poor maintenance, improper use of roads, careless cadastral measurements, selfish connection of the road to the land plot and intrusions of the roadway into private land plots have been identified from the drawings of the plans.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107607
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA VŪŽF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

43
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

28
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons