Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107581
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Statybos inžinerija / Civil engineering (T002)
Author(s): Uogintas, Darius
Supervisor: Vincas, Gurskis
Title: Energiškai efektyvaus gyvenamojo namo ir sodybos vandentvarkos projektiniai sprendiniai
Other Title: Design solutions for energy efficient residential building and homestead water management
Extent: 54 p.
Date: 23-Jun-2020
Keywords: Statyba;Construction;Efektyvumas;Efficiency;Vandentiekis;Water supply;Energija;Energy
Abstract: Tyrimo objektas: Projektuojama sodyba Molėtų rajone, Luokesos kaime Tyrimo tikslas: suprojektuoti energiškai efektyvų vienbutį gyvenamą namą ir išspręsti sodybos vandentvarkos klausimus. Uždaviniai: Išanalizuoti literatūrą apie energiškai efektyvių vienbučių gyvenamųjų namų projektavimą ir statybą; apžvelgti statybos rūšis; parengti vienbučio gyvenamojo namo pagrindinius architektūrinės ir konstrukcinės dalies brėžinius, atlikti atitvarinių konstrukcijų šiluminius skaičiavimus; išspręsti sodybos vandentvarkos klausimus numatant aprūpinimą geriamuoju vandeniu ir buitinių bei paviršinių nuotekų tvarkymą; parinkti atsinaujinančios energijos šaltinius gyvenamajam namui. Tyrimo metodai: Literatūros šaltinių analizė, skaičiavimai pagal norminių dokumentų metodikas, projekto sprendinių brėžiniai atlikti AutoCad ir SkechUp kompiuterinėmis programomis. Tyrimo rezultatai: Parengti vienbučio gyvenamojo namo projektiniai sprendiniai: parinktos pastato konstrukcijos, atlikti atitvarinių konstrukcijų šiluminiai skaičiavimai, kuriais nustatyti šilumos perdavimo koeficientai atitinka A+ energinio naudingumo klasės gyvenamiesiems pastatams keliamus reikalavimus; nubraižyti pagrindiniai pastato brėžiniai; apskaičiuotas geriamojo vandens poreikis, kurį numatyta patenkinti įrengiant gręžtinį šulinį su panardinamu siurbliu LKS1102SE; buitinių nuotekų valymui, įvertinus susidarančių nuotekų kiekį, parinkti vietiniai nuotekų valymo įrenginiai ANVI-1. Parinktas „oras-vanduo“ tipo 6 kW galios šilumos siurblys, kuris tieks energiją pastato šildymui ir šilto vandens ruošimui. Pagrindinės išvados: Remiantis gautais rezultatais galima teigti, kad gyvenamasis namas suprojektuotas pagal norminių dokumentų reikalavimus.
Research object: designing homestead located in Molėtai district, Luokesa. Research aim: To design an energy-efficient single-family residential building and to solve the water management issues of the homestead. Objectives: to conduct a literature review about design and construction of energy-efficient single-family residential building; to review types of construction; to prepare the main drawings of the architectural and structural part of a single-family residential building, to perform thermal calculations of partition structures; to solve the water management issues of the homestead by providing the supply of drinking water and the treatment of domestic and surface wastewater; to choose renewable energy sources for a residential building. Research methods: the analysis of literature, calculations according to the methodologies of normative documents, project solution drawings were made with AutoCad and SketchUp computer programs. Research results: the design solutions of a single-family residential building have been prepared: the building structures have been selected, the thermal calculations of the partition structures have been performed, by which the determined heat transfer coefficients meet the requirements for A + energy efficiency class residential buildings; the main drawings of the building are drawn; the estimated drinking water demand to be met by installing a borehole with a submersible pump LKS1102SE; For domestic wastewater treatment, local wastewater treatment plants ANVI-1 were selected after estimating the amount of generated wastewater. An air-to-water type 6 kW heat pump has been selected to supply energy for heating the building and preparing hot water. Conclusion: The results of the research suggest that the residential house has been designed according to normative document requirements.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107581
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA VŪŽF bak.)

Files in This Item:
darius_uogintas_bd.pdf4.54 MBAdobe PDF   Until 2025-06-23View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on May 1, 2021

Download(s)

12
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.