Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107555
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Krasinskaitė, Karina
Supervisor: Juknelienė, Daiva
Title: Kraštovaizdžio kaita Birštono ir Druskininkų savivaldybėse
Other Title: The change of landscape in Birštonas and Druskininkai municipalities
Extent: 46 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Kraštovaizdis;Landscape;Agrarinis kraštovaizdis;Agrarian landscape;Urbanistinis kraštovaizdis;Urban landscape;Miškingas kraštovaizdis;Wooded landscape
Abstract: Tyrimo objektas: Birštono ir Druskininkų rajonų savivaldybės. Tyrimo tikslas - Atlikti kraštovaizdžio kaitos lyginamąją analizę Birštono ir Druskininkų savivaldybėse. Uždaviniai: 1. Išnagrinėti kraštovaizdžio būklę savivaldybėse. 2. Atlikti kraštovaizdžio kaitos analizę. 3. Įvertinti kraštovaizdžio apsaugą ir tvarkymą. Tyrimo metodai: literatūros šaltinių bei statistinių duomenų, lyginamosios analizės bei apibendrinimo metodai. Tyrimo rezultatai: Pirmoje darbo dalyje buvo aptarta kraštovaizdžio būklė Lietuvos Respublikos teritorijoje. Taip pat detaliau panagrinėti kraštovaizdžių tipų užimami plotai Birštono bei Druskininkų savivaldybėse. Šio tyrimo metu nustatyta, kad Lietuvoje vyrauja agrarinis kraštovaizdis. O analizuojamose savivaldybėse didelę reikšmę turi miškingas kraštovaizdis. Antroje darbo dalyje buvo išanalizuota agrarinio, miškingo bei urbanistinio kraštovaizdžių kaita. Nustatyta, kad agrarinio kraštvaizdžio plotai mažėja. Miškingo kraštovaizdžio plotai Birštono savivaldybėje didėja, o Druskininkų - mažėja. O urbanistinio kraštovaizdžio plotai savivaldybėse, kaip ir visoje Lietuvoje - didėja. Trečioje darbo dalyje, remiantis bendrojo plano sprendiniais, buvo aptarta kraštovaizdžio apsauga bei tvarkymas. Nustatyta, kad kraštovaizdis turi būti formuojamas pagal teritorijos bendrojo plano sprendinius ir Europos kraštovaizdžio konvencijos nuostatus. Taip pat, kad savivaldybės didžiausią dėmesį skiria gyvenviečių atnaujinimui bei racionaliam žemės naudojimui. Pagrindinės išvados arba teorinė ir praktinė darbo reikšmė: Nustatyta, kad agrarinis kraštovaizdis sudaro didžiąją dalį viso kraštovaizdžio. Miškingojo kraštovaizdžio gausumas rodo, kad yra kuriamas kraštovaizdžio geoekologinis stabilumas. O urbanistinio kraštovaizdžio rezultatai atskleidžia, kad teritorijos intensyviai plečiasi. Kraštovaizdžio kaitos analizė atskleidžia, kad agrarinio kraštovaizdžio plotai mažėja, tačiau ariamosios žemės - didėja. Miškingojo kraštovaizdžio plotai per dešimtmetį padidėjo. Taip pat intensyviai yra vykdoma teritorijų plėtra, vadinasi didėja urbanistinio kraštovaizdžio plotai. Nustatyta, kad norint įgyvendinti tinkamą kraštovaizdžio priežiūrą, reikia remtis teritorijos bendrojo plano sprendiniais, kurie Birštono ir Druskininkų savivaldybėse didžiausią dėmesį skiria gyvenviečių atnaujinimui, racionaliam žemės naudojimui ir miškų plėtrai.
Research object: Birštonas and Druskininkai municipalities. Research aim: To perform a comparative analysis of landscape change in Birštonas and Druskininkai municipalities. Objectives: 1. To examine the state of the landscape in municipalities. 2. Perform an analysis of landscape change. 3. Assess landscape protection and management. Research methods: methods of literature sources and statistical data, comparative analysis and generalization. Research results: Part One presents the state of the landscape in the territory of the Lithuania. The landscape types in Birštonas and Druskininkai municipalities are also analyzed in detail. During this study, it was established that the agrarian landscape dominates in Lithuania. The forest landscape is of great importance in the analyzed municipalities. Part Two identifies agrarian, forest and urban landscape change. The areas of the agrarian landscape have been found to be declining. The area of forest landscape in Birštonas municipality is increasing, and in Druskininkai - decreasing.The areas of urban landscape are increasing in municipalities as in the whole Lithuania. Part Three based on the solutions of the general plan, the protection and management of the landscape was discussed. It has been established that the landscape must be formed in accordance with the solutions of the master plan of the territory and the provisions of the European Landscape Convention. Also that the municipalities focus on the renewal of settlements and the rational use of land. Conclusions and practical application of the project: Was found that the agrarian landscape makes a largest part of the total landscape. The abundance of wooded landscape indicates that geoecological stability of the landscape is being developed. The results of the urban landscape reveal that the areas are expanding intensively. The analysis of landscape change reveals that the areas of the agrarian landscape are decreasing, but the arable lands are increasing. Areas of wooded landscape have increased over the decade. It is also intensive territorial development means that the areas of the urban landscape are increasing. It has been established that in order to implement proper landscape maintenance, it is necessary to rely on the solutions of the general plan of the territory. The solutions of the general plan of the territory in Birštonas and Druskininkai municipalities pay the most attention to the settlement renewal, rational land use and forest development.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107555
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA VŪŽF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

42
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons