Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107547
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Latyšovič, Jadvyga
Title: Ikimokyklinio amžiaus vaikų ir tėvų bendradarbiavimo skatinimas „kūrybinėse laboratorijose“
Other Title: Promotion of cooperation between preschool childrens and parents in "creative laboratories"
Extent: 30 p.
Date: 23-Jun-2020
Keywords: Kūrybiškumas;Creativity;Bendradarbiavimas;Žaidimas;Co-operation;Game
Abstract: Darbo tikslas: remiantis teoriniais ir praktiniais aspektais užtikrinti vaikų kūrybiškumo ugdymą „kūrybinėse laboratorijose“, į šias veiklas įtraukiant vaikų tėvus ir tokiu būdu skatinant jų bendradarbiavimą. Profesinių studijų baigiamajame darbe nagrinėjama vaikų kūrybiškumo ugdymo aspektai ikimokyliniame amžiuje, siekiant į ugdymo procesą įtraukti vaikų tėvus ir tokiu būdu skatinant jų bendradarbiavimą. Vaikų kūrybiškumo ugdymas vykdomas „kūrybinėse laboratorijose“, kuriuose atliekami įvairūs kūrybiški eksperimentai. Atlikus mokslinės literatūros ir praktinę analizes nustatyta, kad kūrybiškumas įvardinamas, kaip viena svarbiausių žmogaus savybių, kurios nuolatinis ugdymas užtikrina sėkmingą žmogaus ateitį. Tyrimo metu nustyta, kad tik nedidelė dalis tėvų kūrybiškumo ugdymui ir tarpusavio bendradarbiavimui skiria pakanakamai dėmesio ir pastangų. Taipogi, pažymima, kad dauguma tėvų, kurių šeimos prisikiriamos socialinės rizikos šeimoms, vaikų ugdymu neužsiema, o šias funkcijas norėtų, kad perimtų ugdymo įstaiga, o jų pačių atsakomybės šiuo atveju nebūtų. Atlikus tyrimą, pastebima, kad kūrybiniai eksperimentai atlikti vaikų ir jų tėvų namų sąlygomis (dėl pasaulinės pandemijos, to nepavyko atlikti ugdymo įstaigoje) ugdo vaikus įvairiapusiškai, tuo pačiu ir jų kūrybiškumą bei tarpusavio bendradarbiavimą. Tokia išvada gauta įvertinus respondentų atsakymus į anketos klausimus bei peržiūrėjus keletos tėvų atsiųstą vaizdo medžiagą.
The aim of the work: to ensure the development of children's creativity in "creative laboratories" on the basis of theoretical and practical aspects, involving children's parents in these activities and thus promoting their cooperation. The final work of professional studies examines the aspects of children's creativity education in the preschool age, in order to involve the children's parents in the educational process and thus promote their cooperation. Children's creativity education is carried out in "creative laboratories", where various creative experiments are performed. Scientific literature and practical analyzes have shown that creativity is identified as one of the most important human qualities, the continuous education of which ensures a successful human future. The study found that only a small proportion of parents devote sufficient attention and effort to fostering creativity and working together. Also, it is noted that most parents whose families are attributed to families at social risk do not engage in the education of their children, and would like these functions to be taken over by the educational institution, without their own responsibility in this case. The research shows that creative experiments performed at the home of children and their parents (due to the global pandemic, this was not possible in an educational institution) educate children in many ways, as well as their creativity and mutual cooperation. This conclusion was obtained after evaluating the respondents' answers to the questionnaire questions and reviewing the video material sent by several parents.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107547
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
jadvyga_latysovic_psbd.pdf719.87 kBAdobe PDF   Until 2025-06-23View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

85
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.