Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107495
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Chemijos inžinerija / Chemical engineering (T005)
Author(s): Čepulienė, Evelina
Supervisor: Jonas, Žiauka
Title: Abscizo ir salicilo rūgščių įtaka paprastojo uosio (Fraxinus excelsior L.) izoliuotų gemalų vystymuisi in vitro kultūroje
Other Title: Influence of abscisic and salycilic acids on the development of common ash (Fraxinus excelsior L.) isolated embryos during in vitro culture
Extent: 32 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: abscizo rūgštis;abscisic acid;salicilo rūgštis;salycilic acid;paprastasis uosis;common ash
Abstract: Fitohormonai – augaluose aptinkami cheminiai junginiai, reguliuojantys augalo augimo ir vystymosi procesus. Šio tyrimo metu buvo tikrinama salicilo ir abscizo rūgščių įtaka paprastojo uosio gemalų daigumui, tolesniam sėjinukų augimui lyginant su kontroline grupe bei atsparumas prieš mikroorganizmus in vitro kultūroje. Tiriant salicilo ir abscizo rūgščių poveikį paprastojo uosio gemalams in vitro kultūroje, pagamintos terpės su 1 ir 3 µmol/l salicilo ir abscizo rūgštimis. Kito bandymo metu uosio gemalų auginimui pagamintos terpės su 0,3 ir 1 µmol/l abscizo rūgštimi bei 3 ir 10 µmol/l salicilo rūgštimi. Tuo tarpu kontrolinio varianto augalai visuose eksperimentuose buvo auginami ant maitinamosios terpės be hormonų. Buvo pastebėta, jog terpėse su bet kuria tirta abscizo rūgšties koncentracija augę augalai beveik nežaliavo, o jų vidutinis ūglio ilgis buvo patikimai mažesnis negu kontrolinio varianto augalų. Tuo tarpu tarp salicilo rūgštimi paveiktų augalų vystymosi rodikliai nesiskyrė nuo kontrolinio varianto. Perkėlus augalus iš visų skirtingų terpių į šviežią terpę be hormonų tolesniam vystymosi stebėjimui, nustatyta, jog žaliuojančių augalų procentinė dalis bei vidutinis ūglio ilgis susivienodino visose tiriamosiose grupėse: tai parodo, jog abscizo rūgšties poveikis paprastojo uosio gemalams yra trumpalaikis. Šiame tyrimo etape taip pat buvo įvertinta, kaip tiriami hormonai pakeičia uosio sėjinukų jautrumą atsitiktinai ant tos pačios maitinamosios terpės patekusiai grybinei infekcijai. Nustatyta, jog neigiamą poveikį infekcija turėjo tik tiems sėjinukams, kurie buvo perkelti nuo terpės su 1 µmol/l abscizo rūgšties: ant terpės su infekcija vidutinis tokių sėjinukų ūglio ilgis buvo du kartus mažesnis negu be infekcijos. Tuo tarpu nuo kitų tirtų terpės variantų, įskaitant kontrolinį, perkelti sėjinukai grybinės infekcijos poveikiui buvo atsparūs.
Phytohormones are chemical compounds found in plants that regulate plant growth and development processes. This research task is to check the effect of salicylic and abscisic acids on the germination of common ash germ, further growth of seedlings compared to the control group and resistance to microorganisms during in vitro culture. To study the effect of salicylic and abscisic acids on common ash germ in in vitro culture, medium with 1 and 3 µmol/l salicylic and abscisic acids were prepared. In another experiment, medium with 0,3 and 1 µmol/l abscisic acid and 3 and 10 µmol/l salicylic acid were prepared. Meanwhile, control group plants were grown on medium without hormones in all experiments. It was observed that the plants growing in the mediums with any of the examined abscisic acid concentrations were not green compared to others and their average shoot length was significantly shorter than the control variant of plants. Meanwhile, among the salicylic acid-treated plants, the development rates did not differ from the control variant. After transferring the plants from all of the different mediums to fresh hormone-free medium for further developmental monitoring, it was found that the percentage of green plants and the average shoot length were equal in all study groups: this indicates that the effect of abscisic acid on ash germ is short-term. This phase of the study also assessed how the tested hormones alter the susceptibility of ash seedlings to a fungal infection randomly exposed to the same nutrient medium. It was found that the infection only had a negative effect on those seedlings that were transferred from the medium with 1 µmol/l abscisic acid: on the medium with this infection, the average shoot of such seedlings was twice shorter in length than without the infection. Seedlings transplanted from other medium variants, including control, were resistant to fungal infection.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107495
Appears in Collections:2020 m. (GMF bak.)

Files in This Item:
evelina_cepuliene_bd.pdf559.61 kBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.