Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107488
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Laurynas, Žukauskas
Supervisor: Evaldas, Klimas
Title: Biologinio stimuliatoriaus įtaka vasarinių miežių produktyvumui
Other Title: Influence of biological stimulant on spring barley productivity
Extent: 32 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Vasariniai miežiai;Spring barley;Derlingumas;Yield;Biologinis stimuliatorius;Biological stimulant
Abstract: Laurynas Žukauskas Biologinio stimuliatoriaus įtaka vasarinių miežių produktyvumui Bakalauro baigiamasis darbas 32 puslapių, 5 paveikslai, 10 lentelių, 30 literatūros šaltinių. Bakalauro studijų baigiamojo darbo tikslas buvo nustatyti biologinio stimuliatoriaus įtaką 2019 m. sėjos vasarinių miežių produktyvumui. Tyrimai vykdyti Juozapo Žukausko ūkyje. Lauke kuriame vykdytas eksperimentas našumo balas – 50, reljefas lygus, laukas melioruotas vyrauja giliau glejiški išplautžemiai (Hapliendohypogleyic Luvisoil) Tyrimų objektas – Vasarinių miežių veislė ‘RGT Planet‘ Tyrimų metodai – Vasarinių miežių produktyvumo elementai ir derlingumas nustatyti tiesioginio matavimo, skaičiavimo ir svėrimo būdu, pagal metodus kurie atliekami lauko eksperimente. Duomenų statistinė analizė atlikta naudojant ANOVA kompiuterinę programą iš paketo Selekcija. (P. Tarakanovas, S. Raudonius 2003) Tyrimų hipotezė – Biostimuliatoriaus panaudojimas vasarinių miežių pasėlyje skatina vasarinių miežių augimą, vystymąsi, didina derlingumą. Tyrimų rezultatai – Panaudojus biologinio stimuliatoriaus 1 l ha-1 + 1 l ha-1 (BBCH 25, BBCH 35) augalų aukštis turėjo didžiausią tendenciją didėti. Lyginant su kontrole santykinis skirtumas buvo 15 procentai arba 9,1 centimetrai. Produktyvių stiebų skaičius vasarinių miežių pasėliuose visuose variantuose turėjo tendenciją didėti, bet tik trečiajame variante panaudojus 2 l ha-1 preparato normos, pastebėtas žymus priedas beveik 6 procentais arba 41 vienetais daugiau lyginant su kontrole. Grūdų skaičius varpoje biologinio preparato naudojimas esmingos įtakos neturėjo. 1000 grūdų masė visuose bandymo variantuose santykinai didėjo apie 20 procentų lyginant su kontrole. Derlingumas vasarinių miežių pasėlyje turėjo tendenciją didėti visuose variantuose, naudojant biologinį stimuliatorių. Didžiausias derliaus priedas gautas trečiajame variante, kuriame buvo naudojama 2 l ha-1 preparato norma. BBCH 25, derlingumas didėjo 0,27 t ha-1 arba beveik 6 procentais. Santykinai nuo kontrolės derlingumas didėjo visuose variantuose nuo 4 iki 6 procentų. Reikšminiai žodžiai: Vasariniai miežiai, varpiniai javai, derlingumas, biologinis stimuliatorius.
Laurynas Žukauskas Influence of biological stimulant on spring barley productivity Bachelor's thesis 32 pages, 5 figures, 10 tables, 30 references. The aim of the bachelor's thesis was to determine the influence of biological stimulator on the productivity of spring barley sowing in 2019. The research was carried out on the farm of Juozapas Žukauskas. In the field where the experiment was carried out productivity score was - 50, the terrain was smooth, the field was drained with a deeper glazed leachate (Hapliendohypogleyic Luvisoil) Research object- Spring barley variety ‘RGT Planet’ Research methods - Productivity elements and yields of spring barley were determined by direct measurement, calculation and weighing, according to the methods performed in the field experiment. Statistical analysis of the data was performed using the ANOVA computer program from the Selection package. (P. Tarakanovas, S. Raudonius 2003). Research hypothesis - The use of biostimulant in spring barley crop promotes spring barley growth, development, increases yield. Study results - After using the biological stimulator 1 l ha-1+ 1 l ha-1 (BBCH 25, BBCH 35) the plant height had the greatest tendency to grow. The relative difference compared to the control was 15 per cent or 9.1 centimeters. The number of productive stems in spring barley crops in all variants tended to increase, but only in the third variant using 2 l ha-1 application rate, a significant additive was observed almost 6 per cent or 41 units more compared to the control. The number of grains in the spike had no significant effect on the use of the biological preparation. The 1000-grain weight in all test variants increased relatively by about 20 per cent compared to the control. Yield in spring barley crop tended to increase in all variants using biological stimulant. The highest yield supplement was obtained in the third variant in which the rate of 2 l ha-1 preparation was used. BBCH 25 yield increased by 0.27 t ha-1 or almost 6 per cent. Relatively, from the control, the yield increased in all variants from 4 to 6 per cent. Key words: Spring barley, bell cereals, yield, biological stimulant.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107488
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
laurynas_zukauskas_bd.pdf1.87 MBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on May 1, 2021

Download(s)

12
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons