Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107485
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Paulauskytė, Domantė
Supervisor: Jarienė, Elvyra
Title: Fenolinių rūgščių kiekio kitimas siauralapio gauromečio (Chameriom Angustifolium (L.) Holub) lapuose kietafazės fermentacijos metu
Other Title: The variation of phenolic acids content in the leaves of fireweed (Chameriom Angustifolium (L.) Holub) during solid-phase fermentation
Extent: 29 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Siauralapis gaurometis;Fireweed solid-phase fermentation;Kietafazė fermentacija;Solid-phase fermentation;Fenolinės rūgštys;Phenolic acids
Abstract: Bakalauro tyrimo objektas: siauralapio gauromečio lapai Tyrimo tikslas: Ištirti ir nustatyti skirtingos trukmės kietafazės fermentacijos įtaką fenolinių rūgščių kiekio kitimui siauralapio gauromečio lapuose. Jie buvo surinkti 2017 – 2018 metais natūraliai augusio Aušrinės Šemienės biodinaminiame ūkyje, Švenčionių rajone, Daukšių kaime. Darbo uždaviniai: ištirti ir įvertinti bendrąjį fenolinių junginių bei fenolinių rūgščių kiekius fermetuotuose siauralapio gauromečio lapuose. Kokybės tyrimai atlikti 2017 ir 2018 metais Vytauto Didžiojo universitete Žemės ūkio akademijoje Maisto kokybės tyrimų laboratorijoje. Tyrimų metu nustatyti bendrąsis fenolinių junginių bei fenolinių rūgščių kiekiai Varšuvos Gyvybės mokslų universiteto biochemijos tyrimų laboratorijoje. Polifenolių junginiai buvo išmatuoti aukšto slėgio skysčių chromatografijos (ASSC) metodu, kurį anksčiau išsamiai aprašė A. Ponderis ir E. Hallmann (2019). Visi duomenys buvo statistiškai apdoroti naudojant kompiuterinę „Statistica 10“ programą. Statistinis patikimumas įvertintas Fišerio kriterijumi (p < 0,05). Tyrimų rezultatai parodė, kad skirtingos trukmės kietafazės fermentacijos siauralapio gauromečio lapai labai skiriasi fenolinių rūgščių kiekiu. Kietafazė fermentacija gali būti naudojama siekiant gauti didesnius tam tikrų fenolinių rūgščių kiekius: po 24 val. trukmės kietafazės fermentacijos padaugėjo benzoinės ir p-kumaro rūgšties, o po 48 val. – galo rūgšties.
Research object: the leaves of fireweed Research aim: the aim of this study was to investigate and to determine the influence of solid-phase fermentation of different durations on the variation of phenolic acids in the leaves of fireweed. The leaves of fireweed, naturally growing (in Ausrine Semiene biodynamic farm, in Svencionys district, Dauksiai village, Lithuania,) were investigated in 2017 and 2018. Objectives: to investigate and evaluate the total content of phenolic compounds and phenolic acids in fermented fireweed leaves. Quality research was performed in 2017 and 2018 at the Food Quality Research Laboratory of Vytautas Magnus University, Academy of Agriculture. During the research, the total amounts of phenolic compounds and phenolic acids were determined in the Biochemistry Research Laboratory of the Warsaw University of Life Sciences. Polyphenolic compounds were measured by high-performance liquid chromatography (ASSC), previously described in detail by A. Ponder and E. Hallmann (2019). All findings were statistically processed using the computer program Statistica 10. Statistical reliability was assessed by Fisher's criterion (p <0.05). The results of the research showed that the leaves of the fireweed in different durations of solid-phase fermentation are very different in the amount of phenolic acids . Solid phase fermentation can be used to obtain higher amounts of certain phenolic acids: after 24 h. duration of solid-phase fermentation increased benzoic and p-coumaric acid, and after 48 h. - gallic acid.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107485
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

47
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons