Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107473
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Danieliūtė, Korina
Supervisor: Juknelienė, Daiva
Title: Urbanizacijos plėtros lyginamoji analizė Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos rajonų savivaldybėse
Other Title: Comparative analysis of urbanization development in Vilnius, Kaunas and Klaipeda district municipalities
Extent: 40 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Urbanizacija;Urbanization;Darnus vystymasis;Sustainable development;Priemiestis;Suburb;Bendrasis planas;General plan
Abstract: Tyrimo objektas: Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos rajonų savivaldybės. Tyrimo tikslas - Išnagrinėti urbanizacijos plėtrą Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos rajonų savivaldybėse. Uždaviniai: 1. Ištirti savivaldybių urbanizuotų teritorijų kaitą 2009-2019 metais, 2. Atlikti teritorijų bendrojo plano sprendinių lyginamąją analizę, 3. Nustatyti urbanizacijos plėtros galimybes. Tyrimo metodai: literatūros šaltinių, statistinių duomenų, lyginamoji analizės bei apibendrinimo metodai. Tyrimo rezultatai: Pirmojoje darbo dalyje, buvo apžvelgtos Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos rajono savivaldybės. Naudojantis ortofotografinėmis nuotraukomis išanalizuota užstatymo kaita 2009 – 2019 m. Nustatyta, kad, per dešimties metų laikotarpį, visose savivaldybėse kilo užstatytų teritorijų plotas, nuolatinių gyventojų skaičius. Pastebimas intensyviai kylantis gyventojų užimtumo lygis, didėjantis būstų skaičius savivaldybėse. Antrojoje darbo dalyje buvo apžvelgti savivaldybių teritorijos bendrojo plano sprendiniai. Buvo nustatyti nagrinėjamų seniūnijų žemės naudojimo prioritetai. Nustatyta, kad visose nagrinėjamose seniūnijose numatytos urbanizuotos teritorijos, arba jų plėtra. Trečiojoje darbo dalyje buvo apžvelgtos tiriamų rajonų urbanizacijos plėtros galimybės. Naudojantis naujuoju Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu ir savivaldybių teritorijos bendraisiais planais sudaryta SSGG analizė. Pagrindinės išvados arba teorinė ir praktinė darbo reikšmė: Nustatyta, kad per dešimties metų laikotarpį, dalis Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos rajono savivaldybių gyvenviečių kuriasi neatsižvelgdamos į darnumo principus. Nepaisant šio proceso, visos analizuojamos gyvenvietės patenka į savivaldybių teritorijų bendruosiuose planuose numatytas gyvenviečių plėtros teritorijas, taip išvengiant neigiamų pasekmių aplinkai ir visuomenei.
Research object: Vilnius, Kaunas, Klaipėda District Municipalities. Research aim: to examine the development of urbanization in Vilnius, Kaunas, Klaipėda District Municipalities. Objectives: 1. To identify the change of urbanized territories of municipalities in 2009 – 2019. 2. Carry out a comparative analysis of the solutions of the general plan. 3. To identify opportunities for urban development. Research methods: A review of scientific literature sources, statistical analysis, comparative analysis and summarizing methods. Research results: Part One analyses Vilnius, Kaunas and Klaipėda District Municipalities. Using ortophotographic pictures, was analyzed building change in 2009 - 2019. Determined that during the ten-year period, the built-up areas, the population of residents increased in all municipalities. It was established that the employment rate and buildings number in municipalities are intensively rising. Part Two focuses on the solutions of general plan of the municipal territory. Were identified priorities for land use in elderships. It was found that in all the examined elderships are planned urbanization development. Part Three reveals the possibilities of urban development in Vilnius, Kaunas and Klaipėda District Municipalities. SWOT analysis was performed using the new general plan of the Republic of Lithuania and general plan of district municipalities. Conclusions and practical application of the project: It was determined that during the ten-year period, newly formed settlements of Vilnius, Kaunas and Klaipėda District Municipalities are being developed without principles of sustainability. Despite this process, all the analyzed settlements in general plans fall into development areas, avoiding negative consequences for the environment and our society.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107473
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA VŪŽF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

60
checked on May 1, 2021

Download(s)

43
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons