Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107466
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Mejerytė, Ernesta
Supervisor: Žukienė, Rasutė
Title: Simbolizmo principai Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir amžininkų kūryboje: ciklas "Zodiakas".
Other Title: Principles of symbolism in the works of Mikalojus Konstantinas Čiurlionis and contemporaries: cycle "Zodiac".
Extent: 52 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Čiurlionis;Simbolizmas;Symbolism;Zodiakas;Zodiac
Abstract: Tyrimo objektas. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ciklas „Zodiakas“ (1907 m.) jo ir kitų amžininkų simbolistinės kūrybos kontekste. Temos aktualumas. Čiurlionio tapybos darbų ciklas „Zodiakas“ nėra plačiai ištirtas, jis neretai buvo menotyrininkų paliekamas nuošalyje. Gili jo analizė yra svarbi gilesniam pažinimui, tikslesnei jo vertei nustatyti, ir taip pat bandant protingiau, solidžiau interpretuoti, nes daugybė įvairaus išsilavinimo žmonių domisi Zodiako ženklų prasmėmis. Išanalizuoti šį ciklą svarbu, norint labiau tyrinėti simbolizmo laikotarpio kūrybą ir jos bruožus cikle, ypač lyginant su kitų autorių, kuriems buvo aktuali ta pati tema, kūryba. Tyrimo tikslas. Lyginant Čiurlionio ir amžininkų kūrybą, ištirti ir nustatyti Čiurlionio ciklo „Zodiakas“ meninę reikšmę XX a. Rytų ir Vidurio Europos meno kontekste. Tyrimo uždaviniai. Išnagrinėti kosmoso vaizdus Čiurlionio ir amžininkų kūryboje, taip pat plačiau išanalizuojant ir Čiurlionio ciklą „Zodiakas“ ir jame vaizduojamus kosmoso elementus. Tyrimo metodai. Formalusis, ikonografinis, ikonologinis ir lyginamasis. Svarbiausi išvadų teiginiai. Čiurlionis, kaip ir jo amžininkai, XX a. pradžioje kūrybos idėjų sėmėsi iš savojo laiko literatūros ir mokslo – istorijos, filosofijos, astronomijos. Skaitė Immanuelio Kanto, Renè Descartes‘o, Arthuro Schopenchauerio, Friedricho Nietzsche‘s kūrinius. Kosmoso tematika Čiurlionio kūryboje atsiskleidžia įvairiomis formomis – piešiniais, laiškais, grafika, tapybos darbais. Laiškuose galima rasti zodiako ženklų simbolius, taip pažymint datą, piešiniuose, kaip ir grafikoje, gausu Visatos ir astrologijos elementų, tokių kaip žvaigždės, galaktikos ūkai, planetos ar mitiniai simboliai, o tapyboje viską į bendrą visumą padeda sujungti kompozicija, plastinės priemonės, tinkami tapybos elementai (spalva, kompozicija, koloritas); XX a. dailininkų kūryboje gan stipriai susipina mokslas/pseudomokslas ir menas. Įvairūs mitai, pasakų motyvai ir Visatos, kosmoso vaizdiniai perteikiami naudojantis šiuolaikinio mokslo žiniomis; Čiurlionio „Zodiako“ ciklas puikus astrologijos teiginių perpasakojimo pavyzdys, kuomet naudojantis tradicija ir perdarant ją savaip galima išgauti puikų vaizdą. Čia randami kosmoso vaizdinių, Visatos galybės ir žvaigždynų simboliai Čiurlionio kūrybą sieja su kitais amžininkais, tačiau skirtumas toks, kad jie visas šias temas vaizdavo tarsi paslėpę už pačios kompozicijos, o Čiurlionis leido labiau prisiartinti prie Visatos normų.
The object of research. The cycle of paintings „The Zodiac“ by Mikalojus Konstantinas Čiurlionis in the context of symbolistic art of his and other contemporary artists. Relevance of the topic. The cycle of paintings „The Zodiac“ by Čiurlionis has not been extensively studied and has often been left aside by art critics. Deep analysis of it is important for a deeper understanding, for more accurate determination of its value, and for more intelligent, solid interpretation, targeting a diverse audience. Analyzing this cycle of paintings is important for exploring more closely the works of the period of symbolism and its features in the cycle, especially when compared to the works of other authors who were concerned with the same topic. The aim of the research. By comparing the works of Čiurlionis and other contemporary artists explore and determine the artistic significance of the Čiurlionis cycle „The Zodiac“ in the 20th century in the context of East and Central European art. Objectives of the study: To explore space imagery in the works of Čiurlionis and other symbolism artists, as well as in Čiurlionis cycle „The Zodiac“ and the space elements depicted in it. Research methods. Formal, iconographic, iconological and comparative. The most important statements of findings: Čiurlionis, like his contemporaries, in the 20th century was looking creative ideas from the literature and science of their time - history, philosophy, astronomy. They had read works by Immanuel Kant, Renè Descartes, Arthur Schopenchauer, Friedrich Nietzsche; The theme of space in Čiurlionis' work is revealed in various forms - drawings, letters, graphic, paintings. Symbols of zodiac signs can be found in letters, thus marking the date, drawings, like graphic works, are rich in elements of the Universe and astrology, such as stars, galactic nebula, planets or mythical symbols. The emotional and spiritual connection that Čiurlionis creates through the idea itself, the color, and the geometry of the picture; 20th century science / pseudoscience and art are quite intertwined in the works of artists. Various myths, fairy tale motifs and images of the Universe, space are conveyed using the knowledge of modern science; Čiurlionis „Zodiac“ cycle is a great example of astrological imitation, when using tradition and transforming it in one's own way, one can obtain a great image. The symbols of space images, the power of the Universe and the constellations found here connect Čiurlionis work with other contemporaries, but the difference is that they depicted all these themes as if hidden behind the composition itself, and Čiurlionis allowed him to get closer to the norms of the Universe.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107466
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

78
checked on May 1, 2021

Download(s)

45
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons