Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107465
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Ladukas, Justinas
Supervisor: Bogužas, Vaclovas
Title: Žemės dirbimo intensyvumo poveikis miežių produktyvumui ir piktžolėtumui
Other Title: Effect of tillage intensity on barley produktivity and weeds
Extent: 42 p.
Date: 15-Jun-2020
Keywords: Žemės dirbimas;Soil tillage;Dirvožemio struktūra;Soil structure;Agregatų stabilumas;Stability of aggregates;Piktžolėtumas;Weediness;Šaknų biomasė;Root biomass;Derlingumas;Yield
Abstract: The study was conducted in 2019. The experiment was carried out in the experimental station of VDU Agriculture Academy. The soil of the testing field is Endohypogleyic-Eutric Planosol (Ple-gln-w). The soil was formed in the area of basal moraine or basal glacial formations covered by limno-glacial sediments. Research object – the agroecosystem of the spring form of barley (Hordeum vulgare). Research aim – to assess the effects of intensity intensity on the soil structure, the number of productive stems, root biomass, weediness and yield of the spring barley. Objectives: 1. To determine the effects of the soil cultivation intensity on the quantity and stability of soil aggregates. 2. To analyze the root biomass of summer barley and the crop yield. 3. To assess the effects of the soil cultivation intensity on crop weediness. Research methods: Samples for the determination of soil structure and stability of aggregates were taken from 4 soil layers: 0 – 5 cm, 5 – 10 cm, 10 – 20 cm, 20 – 30 cm. the determination was performed using а Retsch sieving machine. The stability of aggregates was determined using an Eijkelkamp wet sieving device from a dry sieved 1 mm - 2 mm fraction. Samples for the determination of root biomass were taken using a 10x10x10 cm metal form from 0 - 5 cm, 5 - 10 cm, 10 - 20 cm and 20 - 30 cm soil layers and washed through a 0.25 mm sieve. The number and weight of weeds were determined using a 20 x 30 cm frame from 10 locations in each field. The density of spring barley (number of productive stems) was determined in 10 places of each plot, in a continuous row of 1 meter. Grain yields were weighed and calculated to 14% moisture content and 100% purity. Research results: Reduced tillage intensity and the no-till significantly increased the stability of soil aggregates. The biomass of spring barley roots decreased significantly in the 20-30 cm soil layer compared to the top soil layer. Tillage did not have a significant effect on the yield of spring barley, but a tendency was observed that no-till increases the yield. Tillage did not have a significant effect on weediness.
Tyrimai vykdyti 2019 m. Eksperimentas atliktas VDU Žemės ūkio akademijos bandymų stotyje. Eksperimento lauko dirvožemis yra gyliau glėjiškas pasotintas palvažemis (Endohypogleyic-Eutric Planosol – Ple-gln-w). Dirvožemis susiformavęs dugninės morenos arba dugninių ledynų darinių, padengtų limnoglacialinėmis nuosėdomis srityje. Tyrimo objektas – paprastojo miežio (Hordeum vulgare) agroekosistema. Tyrimo tikslas – įvertinti skirtingo intensyvumo žemės dirbimo poveikį dirvožemio struktūrai, vasarinių miežių produktyvių stiebų skaičiui, šaknų biomasei, piktžolėtumui ir derlingumui. Tyrimo uždaviniai: 1. Nustatyti žemės dirbimo intensyvumo poveikį dirvožemio struktūrai. 2. Išanalizuoti vasarinių miežių šaknų biomasę. 3. Išanalizuoti žemės dirbimo intensyvumo poveikį pasėlio piktžolėtumui. 4. Įvertinti žemės dirbimo intensyvumo poveikį pasėlio derlingumui. Tyrimo metodai: Dirvožemio struktūra nustatyta Retsch sijojimo aparatu, mėginiai paimti iš 4 armens sluoksnių: 0 – 5 cm, 5 – 10 cm, 10 – 20 cm, 20 – 30 cm. Agregatų patvarumas nustatytas Eijkelkamp drėgno sijojimo prietaisu, iš sausos išsijotos 1 mm – 2 mm frakcijos. Šaknų biomasė paimta naudojant metalinę 10x10x10 cm formą iš 0 – 5 cm, 5 – 10 cm, 10 – 20 cm ir 20 – 30 cm armens sluoksnių ir išplauta per 0,25 mm sietą. Piktžolių skaičius ir masė nustatyta naudojant 20 x 30 cm rėmelį, iš kiekvieno laukelio 10 vietų. Vasarinių miežių tankumas (produktyvių stiebų skaičius) nustatytas 10-yje apskaitinio laukelio vietų, 1 metro ištisinėje eilutėje. Derlius pasvertas ir perskaičiuotas į 14 % drėgnumo ir 100 % švarumo miežių derlingumą. Tyrimo rezultatai. Supaprastinant žemės dirbimo intensyvumą ir taikant tiesioginę sėją, dirvožemio agregatų stabilumas esmingai didėjo. Vasarinių miežių šaknų biomasė esmingai mažėjo 20 – 30 cm dirvos sluoksnyje, lyginant su viršutiniu dirvos sluoksniu. Žemės dirbimas neturėjo esminės įtakos vasarinių miežių derlingumui, tačiau pastebėta tendencija jog tiesioginė sėja didina derlingumą. Skirtingo intensyvumo žemės dirbimas neturėjo esminės įtakos piktžolėtumui.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107465
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

76
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons