Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107435
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Šimkutė, Dovilė
Supervisor: Jodaugienė, Darija
Title: Herbicidų poveikis vasarinių miežių pasėlio piktžolėtumui
Other Title: Influence of herbicides on spring barley weedness
Extent: 35 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Herbicidai;Herbicides;Piktžolių kontrolė;Weed control;Vasariniai miežiai;Spring barley;Derlingumas;Yield
Abstract: Tyrimo atlikimo laikas ir vieta. Tyrimas vykdytas 2018 m. Plungės raj. Žemaičių Kalvarijos sen. Gečaičių km. Ingridos Šimkuvienės ūkyje. Tyrimo objektas: vasarinių miežių pasėlis, purkštas skirtingais herbicidais. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tikslas - ištirti skirtingų herbicidų poveikį vasarinių miežių pasėliui. Uždaviniai: 1. Įvertini vasarinių miežių pasėlio piktžolėtumą prieš herbicidų purškimą ir po purškimo, 2. Nustatyti vasarinių miežių pasėlio piktžolėtumą prieš derliaus nuėmimą (piktžolių skaičių vnt. m-2 ir sausųjų medžiagų masę g m-2), 3. Nustatyti vasarinių miežių derliaus struktūrinius elementus ir derlingumą. Tyrimo metodai. Eksperimento laukas buvo padalytas į dvi dalis ir purkštas skirtingais herbicidais. Herbicidų veiksmingumui palyginti keturiose lauko vietose buvo uždengtos polietilenine plėvele 2x2 m aikštelės, kurios ne buvo purkštos herbicidais. Eksperimento variantai: 1. Nepurkšta (kontrolinis variantas), 2. MCPA 750® 0,7 l ha-1 (MCPA 750 g/ l), 3. MUSTANG FORTE® 0,8 l ha-1 (aminopiralidas 10 g/ l + florasulamas 5 g /l + 2,4 D 180 g /l ). Tyrimų rezultatai. Atlikus eksperimentą nustatyta, kad Vasarinių miežių pasėlyje vyravo trumpaamžės piktžolės. Prieš herbicidų purškimą vasarinių miežių pasėlio piktžolėtumas buvo panašus ir tarp piktžolių bei atskirų jų grupių (efemerinių, vasarinių, žiemojančių ir daugiamečių) esminių skirtumų nenustatyta. Praėjus dviem savaitėms po herbicidų purškimo, vasarinių miežių pasėlyje, purkštame MCPA 750® ir Mustang Forte® nustatytas esminis pasėlio piktžolių skaičiaus sumažėjimas. Laukeliuose, purkštuose MCPA 750® piktžolių kiekis sumažėjo 1,4 karto, o purkštuose Mustang Forte® – 3,0 kartus, lyginat su jų kiekiu prieš purškimą ir buvo atitinkamai 2,0 ir 4,3 karto mažiau nei nepurkštuose laukeliuose. Prieš derliaus nuėmimą, laukeliuose purkštuose MCPA 750® bei herbicidų Mustang Forte®, piktžolių skaičius nustatytas atitinkamai 9,0 ir 7,6 karto, o jų masė – 9,6 ir 16,7 karto mažesnė nei nepurkštuose. Geriausiai vasarinių miežių išsikrūmijo ir daugiausia (639,3 vnt. m-2) suformavo produktyvių stiebų laukeliuose, purkštuose herbicidų Mustang Forte®, kiek mažiau (583,1 vnt. m-2) purkštuose MCPA 750®. Purškimas herbicidais augalų aukščiui esminės įtakos neturėjo. Grūdų derlingumas buvo esmingai didesnis: purkštuose MCPA 750® 0,5 t ha-1 arba 11,4 proc., o purkštuose herbicidu Mustang Forte® 0,8 t ha-1 arba 18,2 proc., lyginat su nepurkštais laukeliais. Purškimas herbicidu Mustang Forte® esmingai didino visus derliaus struktūros elementus: grūdų skaičių varpoje, vienos varpos masę, grūdų skaičius varpoje ir 1000 grūdų masę. Reikšminiai žodžiai: herbicidai, piktžolių kontrolė, vasarinai miežiai, derlingumas.
The research was conducted on Ingrida Šimkuvienės‘s farm, which is located in Plungės village, Žemaičių Kalvarijos eldership, Gečiaičių district in 2018. The object of the research was summer wheat crop sprayed with different herbicides. Effect of herbicides on spring barley crops. The aim and objectives of the research. The aim is to investigate the effect of different herbicides on spring barley crop. Tasks: 1. To evaluate the weediness of spring barley crop before and after spraying herbicides, 2. To determine the weediness of spring barley crop before harvest (number of weeds per unit m-2 and dry matter weight g m-2), 3. To determine the spring barley crop yield structural elements and yield. Research methods. The experimental field was divided into two parts and sprayed with different herbicides. To compare the effectiveness of herbicides, 2x2 m sites that were not sprayed with herbicides were covered with polyethylene film at four field sites. Experimental treatments: 1. Non-sprayed (control treatments), 2. MCPA 750® 0.7 l ha-1 (MCPA 750 g/l), 3. MUSTANG FORTE® 0.8 l ha-1 (aminopyralide 10 g/l florasulam 5 g/l 2, 4 D 180 g l) . The experiment revealed that short-lived weeds predominated in the spring barley crop. Prior to herbicide spraying, the weediness of spring barley crop was similar and no significant differences were found between weeds and their individual groups (ephemeral, spring, wintering and perennial). Two weeks after herbicide spraying, a significant reduction in the number of weeds in the crop was observed in the spring barley crop sprayed with MCPA 750® and Mustang Forte®. The weeds in the MCPA 750® field were reduced 1.4-fold and in the Mustang Forte® nozzles 3.0-fold compared to pre-spray levels and were 2.0- and 4.3-fold lower, respectively, than in the non-sprayed fields. Before harvesting, the number of weeds in the fields sprayed with MCPA 750® and the herbicide Mustang Forte® was 9.0 and 7.6 times lower, respectively, and their weight was 9.6 and 16.7 times lower than in the non-sprayed ones. Spring barley grew best and formed the most (639.3 pcs. M-2) in the fields of productive stems sprayed with herbicide Mustang Forte®, slightly less (583.1 pcs. M-2) sprayed with MCPA 750®. Herbicide spraying had no significant effect on plant height. Grain yield was significantly higher: in sprayed MCPA 750® 0.5 t ha-1 or 11.4%, and in sprayed herbicide Mustang Forte® 0.8 t ha-1 or 18.2% compared to non-sprayed fields. Spraying with herbicide Mustang Forte® significantly increased all elements of the crop structure: grain number per penis, single penis mass, grain number per penis and 1000 grain mass. Keywords: herbicides, weed control, spring barley, yield.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107435
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
dovile_simkute_bd.pdf1.38 MBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

33
checked on May 1, 2021

Download(s)

16
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.