Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107428
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Labunskaitė, Dovilė
Supervisor: Atkocevičienė, Virginija
Title: Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų analizė sodininkų bendrijose
Other Title: Analysis of land formation and reformation projects in the gardeners' communities
Extent: 49 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Sodininkų bendrijos;Gardeners' associations;Žemės naudojimas;Land use;Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai;Formation and transformation of land plots projects
Abstract: Darbo objektas – Kauno rajono savivaldybėje esančios Neveronių k. ,,Harmonija“ ir Laumėnų k. ,,Kaspinas“ sodų bendrijos. Darbo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų sprendinių įtaką žemės naudojimui „Harmonijos“ ir „Kaspino“ sodininkų bendrijose. Darbo uždaviniai: 1. Išnagrinėti Kauno rajono sodininkų bendrijų atsiradimo ir žemės naudojimo sąlygas. 2. Nustatyti „Harmonijos“ ir „Kaspino“ sodininkų bendrijų žemės naudojimo problemas. 3. Ištirti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų sprendinių įtaką „Harmonijos“ ir „Kaspino“ sodininkų bendrijose. Darbo metodai: literatūros šaltinių analizės, statistinių duomenų rinkimo, apdorojimo ir sisteminimo metodai ir atvejo analizė. Tyrimo rezultatai: išanalizuoti pasirinktų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai sodininkų bendrijose. Pirmoje darbo dalyje analizuojami Lietuvos Respublikos įstatymai, norminiai dokumentai, kurie susiję su žemė sklypų formavimo ir pertvarkymo projektais sodininkų bendrijose bei žemės sklypų naudojimo sodininkų bendrijose problematika. Antrojoje dalyje aptariama baigiamojo darbo metodika, aprašomas Kauno raj. sav. ir nagrinėjamo objekto apžvalga. Trečioje darbo dalyje atlikta statistinė analizė apie Kauno raj. sodininkų bendrijas. Aptariami „Harmonijos“ ir „Kaspino“ sodų bendrijų žemės naudojimo problemas ir esamos būklės analizė. Ištirti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų sprendinių įtaką sodininkų bendrijose. Darbo rezultatai ir išvados: Lietuvoje sodai buvo dalijami pirmiausiai didmiesčių gyventojams nuo 6 – 12 arų žemės sklypai. Šiuo metu Kauno raj. sav. juridinių asmenų registre yra įregistruota 161 sodininkų bendrija. Parduotų privačių žemės sklypų skaičius 2015 – 2019 m. laikotarpiu Kauno raj. sav. sodininkų bendrijose išaugo 14 proc. O sodininkų bendrijose bendro naudojimo žemės įsigijimas 2015 – 2019 m. laikotarpiu išaugo 4,4 proc. Išanalizavus ir palyginus pasirinktų SB esamą padėtį nustatyta, kad ,,Harmonijoje“ yra 88 sklypai, iš kurių 36 sklypai nuolatos apgyvendinti, 44 sklypai yra vasarnamiai ir 8 sklypai neužstatyti. Sodininkų bendrijoje ,,Kaspinas“ – 43 sklypai, iš kurių 8 sklypai nuolatos apgyvendinti, 28 sklypai yra vasarnamiai ir 7 sklypai yra iš viso neužstatyti. Pagrindinės problemos su kuriomis susiduria sodininkų bendrijos yra kelių tinklo, gatvių apšvietimo ir nuotekų šalinimo bei bendrojo naudojimo objektų priežiūra. Palyginus pasirinktų SB „Harmonija“ ir „Kaspinas“ ŽSFP, nustatyta, kad pagrindinis analizuotų projektų tikslas buvo suformuoti SB bendro naudojimo žemės teritoriją tarp privačių sodo žemės sklypų. Didesnis bendrojo naudojimo plotas įgyvendinus projektą buvo suformuotas SB „Harmonijoje‘‘, kurio bendras plotas – 4,6760 ha., o SB ,,Kaspino“ – 0,6151 ha. Suformuoti bendrojo naudojimo sklypai suteikė galimybę praplatinti kelius, papildomos vietos komunikacijoms tiesti ir teisę ,,Harmonijai“ išnuomoti 99 metams bendro naudojimo žemės sklypus, o ,,Kaspino“ sodininkų bendrijai – parduoti.
The object of the work – formation and redevelopment of plots in "Kaspinas" and "Harmonija" garden community, located at Laumėnai and Neveroniai villages in Kaunas district municipality. The aim of the work – to analyse and evaluate the impact of land plot formation and reformation project solutions on land usage in "Harmonija" and "Kaspinas" gardeners' communities. The goals of the work: 1. To examine the conditions for the emergence and use of Kaunas district gardeners' associations. 2. To identify the problems of land usage in "Harmonija" and "Kaspinas" gardeners ‘communities. 3. To single out land formation and reformation projects in "Harmonija" and "Kaspinas" gardeners’ communities. Working methods: analysis of literature sources, analysis of statistical data, case analysis. Results of the research: projects of formation and reformation of selected land plots in gardeners' associations were analyzed. Part one of the work analyzes the laws of the Republic of Lithuania, normative documents related to land formation and reformation projects in garden communities and the problems of land use in garden communities. Part two discusses the methodology of the final work, describes the overview of Kaunas and the object under consideration. In the third part of the work, a statistical analysis of Kaunas gardeners' associations is performed. The land use problems of "Harmonija" and "Kaspinas" gardeners' communities and the analysis of the current condition are discussed. Also to investigate the impact of land formation and redevelopment project solutions in gardeners' communities. Research results and conclusions: In Lithuania, gardens were divided primarily with plots of land from 6 to 12 acres. Currently, 161 garden associations are registered in the Kaunas register of legal entities. During 2015 – 2019, the number of sold private land plots in Kaunas garden communities increased by 14 percent. And in garden communities, the acquisition of common land in 2015 – 2019 increased by 4,4 percent. After analyzing and comparing the current situation of the selected garden communities, it was found that there are 88 plots in "Harmonija", of which 36 plots are permanently occupied, 44 plots are summer houses and 8 plots are undeveloped. In the garden community "Kaspinas" – 43 plots, of which 8 plots are permanently occupied, 28 plots are summer houses and 7 plots are not built at all. The main problems faced by gardeners' communities are the maintenance of the road network, street lighting and sewage disposal and public facilities. Comparing the land formation and reformation projects of the selected garden communities “Harmonija” and “Kaspinas”, it was established that the main goal of the analyzed projects was to form the common land area of garden communities between private garden plots. After the implementation of the project, a larger area of common use was formed in the garden communities "Harmonija", with a total area of 4.6760 ha, and in the garden communities "Kaspinas" – 0.6151 ha. The formed common – use plots provided an opportunity to widen roads, provide additional space for communications and the right to lease common – use land plots to "Harmonija" for 99 years, and to sell them to the "Kaspinas" garden community.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107428
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA VŪŽF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

64
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

88
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons