Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107427
Type of publication: Profesinių studijų baigiamasis darbas
Field of Science: Edukologija (S007) / Education
Author(s): Balčiūnaitė, Laura
Title: Skaitmeninės priemonės Plickers panaudojimo galimybės taikant formuojamąjį vertinimą anglų kalbos pamokose
Other Title: Possibilities of Implementing Digital Tool Plickers to Perform Formative Assessment in English Lessons
Extent: 26 p.
Date: 23-Jun-2020
Keywords: Formuojamasis vertinimas;Formative assessment;Skaitmeninės priemonės;Digital tools;Plickers;Plickers;Veiklos tyrimas;Action research
Abstract: Veiklos tyrimo problema: kokie metodai palengvintų formuojamojo vertinimo taikymą anglų kalbos pamokų metu? Tikslas: atskleisti formuojamojo vertinimo taikymą anglų kalbos pamokose naudojant skaitmeninę priemonę Plickers. Objektas: skaitmeninės priemonės Plickers naudojimas taikant formuojamąjį vertinimą anglų kalbos pamokose. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė; neformalūs pokalbiai; refleksija; stebėjimas; duomenų analizė. Rezultatai. Analizuojant mokslinę literatūrą išryškėjo 5 esminiai formuojamojo vertinimo principai: susitarimai dėl sėkmės kriterijų, mokymosi tikslų; mokiniai gali pademonstruoti ką išmoko; mokiniai skatinami mokytis vienas iš kito bei prisiimti mokymosi atsakomybę; grįžtamasis ryšys nukreiptas mokymosi procesų tobulinimui ir mokinio įsitraukimui didinti. Aptariant skaitmeninių priemonių naudą ugdymo procese atskleisti pagrindiniai šių priemonių, naudojamų formuojamajam vertinimui, tipai, aptarti panaudojimo privalumai ir trūkumai. Išryškėjo teigiamas skaitmeninių priemonių naudojimo atliekant formuojamąjį vertinimą poveikis. Mokytojas gali naudotis formatų įvairove, lengvai pritaikyti veiklas viso ugdymo proceso metu, greitai suteikti grįžtamąjį ryšį, taip pat lengvai apdoroti ir susisteminti surinktus duomenis. Mokiniui formuojamas pozityvus požiūris į klaidas, gerėja mokymosi rezultatai, ugdomos kognityvinės kompetencijos: vidinė motyvacija, mokymosi savireguliacija ir kt. Siekiant įvertinti skaitmeninės priemonės Plickers reikšmingumą, įvertinant minėtus elementus atliekant formuojamąjį vertinimą anglų kalbos pamokų metu, į veiklos tyrimą įtraukiami 9 trečios klasės mokiniai. Išvados. 1. Plickers tinkamas įrankis, patikrinti gebėjimą atkartoti, pritaikyti paprastas struktūrines žinias. 2. Plickers naudojimas formuojamąjį vertinimą sužaidybina, kuria patrauklią mokymosi atmosferą. Mokiniai akcentuoja, jog technologijomis grįstas formuojamasis vertinimas patrauklesnis, jie jaučiasi labiau įtraukti į formuojamojo vertinimo procesą. 3. Mokytojas gali suteikti grįžtamąjį ryšį iškart, kas teigiamai veikia mokymosi procesą ir prisideda ugdant mokinio gebėjimą prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi. 4. Plickers nėra tinkama naudoti visose disciplinose dėl savo formato (viktorina su atsakymo variantais).
Research problem: Which methods can ease implementation of formative assessment during English lessons? Research object: to reveal implementation of formative assessment during English lessons while using digital tool Plickers. Goal of research: usage of digital tool Plickers while performing formative assessment in English lessons. Methods of research: analysis of scientific sources; non-formal conversations; reflection; observation, analysis of data. Results: Analysing theoretical literature, 5 main formative assessment principals were distinguished: agreements about success criteria and learning objectives; student’s ability to demonstrate what they have learned; students are encouraged to learn from each other and take learning responsibility; using a feedback to direct attention at improvement of learning process and increasing student ‘s engagement. Discussion of digital tools ‘advantages revealed main types of tools used for formative assessment, and deeper understanding about their advantages and disadvantages to apply. Positive effect on formative assessment comes to light when using digital tools. A teacher can use variety of forms, adapt activities easily during learning process, provide a quick feedback and analyse and systematize collected data. A student demonstrates positive attitude towards mistakes, an improvement on learning results and develops cognitive competencies such as inner motivation, learning self-regulation and etc. In order to evaluate digital tool Plickers effectiveness in English lessons 9 third grade students are drawn in to participate in the action research. Conclusion. 1. It is appropriate to use this tool in order to check student ‘s ability to retain or apply simple grammatical structures. 2. Usage of Plickers makes formative assessment more playful and creates engaging learning environment. Students express importance of digital formative assessment tools and view them as more attractive. They feel more engaged in formative assessment process. 3. Teacher can provide an instant feedback. This has a positive effect for learning process and contributes to developing student ‘s ability to take learning responsibility. 4. Plickers is not suitable for every discipline due to its form (a quiz with multiple choice answers).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107427
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
laura_balciunaite_psbd.pdf956.64 kBAdobe PDF   Until 2025-06-23View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.