Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107407
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Marcalis, Kipras
Supervisor: Migonytė-Petrulienė, Viltė
Title: Šiuolaikinio meno paroda apleistoje Kauno sinagogoje. Kūrybinis projektas
Other Title: Contemporary art exhibition at the abandoned synagogue in Kaunas city. Creative project
Extent: 79 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Žydai;Jewish;Sinagoga;Synagogue;Paroda;Exhibition;Pjesė;Play;Projektas;Project
Abstract: Darbo problema. Lietuvoje, kai kurie architektūrinio kultūros paveldo objektai yra vis dar labai apleisti. Pavyzdžiui, Kauno Chasidų sinagoga. Šiais laikais, nors ir skiriamas didelis dėmesys dvarų rekonstrukcijai bei turizmui, litvakų architektūrinis paveldas yra vis dar šių laikų stigma. Daug litvakų architektūrinio paveldo pastatų yra kritinės būklės ir nėra žinoma, ką su tais pastatais norima daryti. Tai yra todėl, kad neveikia teisinė sistema, kuri pastatų savinininkams teiktų nutarimus imtis veiksmų. Vienas ryškiausių litvakų architektūrinio, sakralinio paveldo statinių yra – sinagoga. Tai žydų maldos namai, kurių Lietuvoje yra nemažai išlikusių (apie 40), bet dauguma jų nenaudojami, apleisti arba jų paskirtis jau yra pakeista. Ne išimtis ir Kaunas. Dauguma sinagogų buvo pastatytos XIX a., tačiau būta ir keletas statytų Tarpukariu. Šiame mieste taip pat yra sinagogų, kurios yra apleistos. Tam, kad pastatai nebūtų griūvantys ir apleisti, reikia didinti visuomenės sąmoningumą. Labai geras būdas yra kultūros paveldo įveiklinimas meninėmis priemonėmis dar kitaip vadinama animavimu. Tai yra geras būdas visuomenės dėmesio atkreipimui, išsaugant pastatą ir pritaikant kitai paskirčiai. Tokie būdai prisideda prie pastato istorijos kūrimo ir pritraukia turistus, o lankytojų metu uždirbti pinigai gerina šalies ekonomiką. Darbo tikslas – aptarti litvakų architektūrinio kultūros paveldo sampratą istoriniame kontekste, ypatybes ir pritaikyti tyrimo ir studijų metu sukauptas žinias, kuriant jaunimo auditorijai skirtą projektą ,,Šiuolaikinio meno paroda apleistoje Kauno sinagogoje“. Darbo dalys – šį darbą sudaro 3 dalys. Pirmoje teorinėje darbo dalyje aptariama litvakų istorija, jų kultūros paveldas, sakralinė architektūra ir dailė. Antroji darbo dalis skirta pristatyti kūrybinį projektą - ,,Šiuolaikinė meno paroda apleistoje Kauno sinagogoje“, jo idėją, koncepciją, įgyvendinimo planą, nupieštus eskizus, tikslinę auditoriją. Trečioje dalyje darbas yra apibendrinamas ir pateikiamos išvados. Taip pat darbo pabaigoje pateikiami priedai, kuriuos sudaro pjesė, kurta paties darbo autoriaus, apie eksponuojamų dailės kūrinių herojus. Kūrybinio projekto tikslas – sukurti renginį, kuriame paliečiamos kultūros paveldo, architektūros, žydų istorijos, dailės, literatūros ir teatro temos, dalyvaujant veikliai auditorijai. Remiantis teorinėmis žiniomis ir analizuojant problemos aktualumą nuspręsta, kad renginys bus pritaikytas ne tik jaunimui, bet laukiami ir vyresnio amžiaus žmonės, kurie domisi visa išvardinta tematika.
Study problem. In Lithuania, some of architectural and cultural heritage objects are still immensely abandoned. For example, Kaunas Chasid Synagogue. Nowadays, although a lot of attention is paid to tourism and the reconstruction of manors, the architectural heritage of the Litvaks still remains a stigma of these times. Many of the Litvak architectural heritage buildings are in critical condition and it is not known what to do with those buildings. This is because there is no legal framework in place to provide building owners with orders to take action. One of the most striking buildings of the architectural and sacral heritage of the Litvaks is the synagogue. These are Jewish houses of worship, many of which still remain in Lithuania (around 40), but most of them are not used, abandoned or their purpose has been changed. Kaunas is no exception. Most of the synagogues were built in the 19th century, but there were also some built in the Interwar period. There are also synagogues in this city, that are abandoned. Public awareness needs to be raised to prevent buildings from collapsing and being abandoned. A good way of dealing with cultural heritage is through artistic means, otherwise known as animation. That is a fine approach to get public attention by preserving the building and adapting it for another purpose. Such techniques contribute to the history of the building and attract tourists, and the money earned by visitors improves the country’s economy. The aim of the study – to discuss the concept of Litvak architectural and cultural heritage in the historical context, its features and to apply the knowledge accumulated during the research and years of studying by creating a project for a youth audience "Exhibition of Contemporary Art in the Abandoned Kaunas Synagogue". Parts of the study – this work consists of 3 parts. The first theoretical part of the study discusses the history of the Litvaks, their cultural heritage, sacral architecture and art. The second part of the research is dedicated to presenting a creative project - “Contemporary Art Exhibition in the Abandoned Kaunas Synagogue”, its idea, concept, implementation plan, drawn sketches, target audience. In the third part, the study is summarised and conclusions are presented. Also at the end of the study appendices are presented, which consists of a play created by the author himself about the characters of the works of art on display. The aim of the creative project “Exhibition of Contemporary Art in the Abandoned Kaunas Synagogue” – is to create an event that touches on the themes of cultural heritage, architecture, Litvak history, contemporary art, literature and theatre with the participation of young and active individuals. Based on theoretical knowledge and analysing the relevance of the problem, it was decided that the event will be adapted to a youth audience, but older people who are interested in all the listed topics are also welcome.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107407
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
kipras_marcalis_bd.pdf1.67 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

12
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.