Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107403
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Tamkevičiūtė, Ugnė
Supervisor: Vaitkevičienė, Nijolė
Title: Lietuvos rinkoje parduodamų špinatų ir gražgarsčių lapų kokybės tyrimas
Other Title: The investigation of quality of spinach and rocket leaves sold in Lithuanian supermarkets
Extent: 48 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Špinatai;Spinach;Gražgarstės;Rocket salad;Kokybiniai rodikliai;Quality measures
Abstract: Tyrimo objektas ‒ špinatų (Spinacia oleracea L.) ir gražgarsčių (Eruca sativa L.) lapai auginti Lietuvoje, Švedijoje (ekologiški) ir Italijoje. Tyrimo tikslas – ištirti ir palyginti Lietuvos rinkoje parduodamų špinatų ir gražgarsčių lapų kokybinius rodiklius. Tyrimo uždaviniai: 1) Nustatyti ir įvertinti špinatų ir gražgarsčių lapų cheminę sudėtį; 2) Ištirti ir palyginti nitratų kiekį špinatų ir gražgarsčių lapuose; 3) Nustatyti špinatų ir gražgarsčių lapų spalvą; 4) Atlikti špinatų ir gražgarsčių lapų juslinį vertinimą. Tyrimo metodai. VDU ŽŪA AF, Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto, Augalinių žaliavų kokybės tyrimų, Atviros prieigos Žemės ir miškų jungtinių tyrimų centro Augalinių žaliavų kokybės tyrimų bei Maisto žaliavų, agronominių ir zootechninių tyrimų laboratorijose buvo nustatyti Lietuvos rinkoje parduodamų špinatų ir gražgarsčių lapų kokybiniai rodikliai. Tyrimo metu nustatyta: sausųjų medžiagų, tirpių medžiagų, vitamino C, pelenų, ląstelienos, kalio, nitratų, chlorofilo a, b ir karotenoidų kiekiai, įvertinta špinatų ir gražgarsčių lapų spalva bei atliktas jų juslinis vertinimas. Tyrimų duomenys statistiškai apdoroti vieno veiksnio dispersinės analizės metodu (ANOVA) su STATISTIKA 10 programa. Statistinis patikimumas įvertintas Fišerio LSD testu (p < 0,05). Tyrimo rezultatai. Itališkų gražgarsčių lapuose nustatyti esmingai didžiausi sausųjų medžiagų (10,11 %), tirpių sausųjų medžiagų (6,50 % n. m.) kiekiai. Lietuviški gražgarsčių lapai pasižymėjo esmingai didžiausiais pelenų (23,32 % s. m.), karotenoidų (24,59 mg 100g-1 n. m.) kiekiais. Esmingai didžiausi nitratų kiekiai nustatyti itališkuose gražgarsčių lapuose (6294,35 mg kg-1 n. m.). Tarp tirtų špinatų lapų mėginių esmingai didžiausi sausųjų medžiagų (11,21 %), tirpių sausųjų medžiagų (7,57 % n. m.), kalio (395,57 mg 100g-1 n. m.), bendrojo chlorofilo (97,55 mg 100g-1 n. m.) kiekiai nustatyti itališkuose špinatų lapuose. Tarp tirtų špinatų lapų mėginių esmingai didžiausi nitratų kiekiai nustatyti itališkuose špinatuose (3400,98 mg kg-1 n. m.). Geriausios juslinėmis savybėmis (spalva, išvaizda ir skoniu) pasižymėjo itališkos gražgarstės (4,8 balo) ir lietuviški špinatai (4,2 balo).
Research object ‒ Spinach (Spinacia oleracea L.) and Rocket Leaves (Eruca sativa L.) which were grown in Lithuania, Sweden (ecological) and Italy. Research aim ‒ to examine and compare quality measures of spinach and rocket leaves that are being sold in Lithuanian market . Research objectives: 1) To determine and evaluate Spinach and rocket leaves chemical compound; 2) To examine and compare nitrate levels in spinach and rocket leaves. 3) To identify spinach and rocket leaves color; 4) To carry out spinach and rocket leaves sensory evaluation. Research methods. In the Open access Joint Research Centre of Agriculture and Forestry of VDU and in the laboratory of food raw materials of the Institute of Agricultural and Food Science and in the laboratory of Raw Materials for Food Zootechnical and Agronomical Analyses quality measures of spinach and rocket leaves that are being sold in Lithuanian market were established. This research determines: dry-matter, soluble solids, vitamin C, ashes, fiber, potassium, nitrates, chlorophyll a, b and carotenoids levels, evaluates spinach and rocket leaves color and carries out a sensory analysis. Research results were statistically treated by single factor dispersive analysis method called (ANOVA) with STATISTIKA 10 computer program. Statistical reliability was established by Fisher LSD test (p < 0,05). Research results. Essentialy largest quantities of dry matter (10.11 %), soluble solids (6.50 % n. m.) were found in Italian rocket leaves. Essentialy largest carotenoids (24.59 mg 100g-1 n. m.), ashes (23.32 % d. m.) levels were established in Lithuanian rocket leaves. Essentialy largest nitrate levels were accumulated in Italian rocket leaves (6294.35 mg kg-1 n. m.). Essentialy bigger dry-matter (11.21 %), soluble solids (7.57 % n. m.), potassium (395.57 mg 100g-1 n. m.), total chlorophyll (97.55 mg 100g-1 n. m.) quantities were identified in Italian spinach. Essentialy largest nitrate levels were accumulated in Italian spinach leaves (3400.35 mg kg-1 n. m.). Sensory analysis established that the greatest color, visual representation and taste was distinguished by Italian rocket leaves (4.8 points) and Lithuanian spinach (4.2 points).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107403
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
ugne_tamkeviciute_bd.pdf1.4 MBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

31
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

8
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.