Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107391
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Beresnienė, Nonita
Supervisor: Atkocevičienė, Virgininja
Title: Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių vietai parinkti
Other Title: Rural development land management project of a farmer's homestead and local selection of buildings required for agricultural activities
Extent: 35 p.
Date: 23-Jun-2020
Keywords: Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas;Rural development land management project;Ūkininko ūkio sodyba;A farmer's homestead;Žemės ūkis;Agricultural activities
Abstract: Kaimo plėtros žemėtvarkos projektais siekiama.paspartinti kaimo ekоnominę plėtrą, pagerinti kaimo gyventojų gyvenimo kokybę, sukurti vietą ūkinei veiklai plėtoti. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai rengiami: miškui įveisti ne miško žemėje, ūkio žemės valdai pertvarkyti, ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, suplanuoti žemės ūkio ir kaimo plėtrą. Darbo objektas: Privatus žemės sklypas, esantis Telšių rajone, Luokės kadastro vietovėje, Gudiškės kaime. Darbo tikslas: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti pasirinkto sklypo esamą būklę, įvertinant veiksnius, įtakojančius žemės naudojimą. 2. Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą suformuojant dvi užstatymo zonas, sodo teritoriją, kelią, tvenkinio vietą, plotą miškui įveisti. 3. Išnagrinėti darnaus ūkininkavimo galimybes pasirinktoje teritorijoje. Darbo metodai: Bakalauro baigiamasis darbas atliktas teisės aktų ir literatūros šaltinių analizės, atvejo, internetinių šaltinių duomenų sisteminimo, statistinės informacijos rinkimo, projektavimo, apibendrinimo metodais. Darbo rezultatai: Pirmoje darbo dalyje išanalizuoti teoriniai ūkininko ūkio kūrimo principai, teisės aktų ir įstatymų apžvalga susijusi su kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimu. Antroje darbo dalyje išanalizuoti rajono bendrojo plano sprendiniai, pateikti darbo metodai. Trečioje darbo dalyje apžvelgta ūkininkų veikla, išanalizuoti veiksniai įtakojantys užstatymo zonų parinkimą. Perengtame projekte numatoma: dvi užstatymo zonos: gyvenamoji ir ūkinės veiklos, sodo, miško, vandens telkinio vieta ir kelias. Teorinė ir praktinė reikšmė: Projektas atliktas autorės, atsižvelgus į ūkininkavimo patirtį ir šeimos poreikius.
Rural development land management projects aim to accelerate rural economic development, improve the rural residents’ life quality, create an attractive place for the development of recreation. Rural development land management projects are prepared for afforestation of non-forest land, reorganization of agricultural land holdings, selection of construction sites for farms and / or agricultural activities, planning of agricultural and rural development. The subject of research: Private land plot is located in Telšiai district, Luokė cadastre area, Gudiškė village. The aim of the research: To prepare a rural development’s land management project for the selection of the site of a farmstead and the site of construction of structures required for agricultural activities. The goals of the research: 1. To analyze the current condition of the selected plot, assessing the factors influencing the land use. 2. To prepare a rural development land management project by forming two building zones, a garden area, a road, a pond location, and an afforestation area. 3. To examine harmonized options of the farming in the selected area. Study methods: The bachelor's thesis was performed by the methods of analysis of legal acts and sources of literature, systematization of data from online sources, collection of statistical information, design and generalization. The results of the research: The first part of the thesis analyzes the theoretical principles of a farmer’s farm development, overviews of legal acts and laws related to the preparation of rural development land management projects. In the second the solutions of the general plan of the district were analyzed as well as the work methods were presented. The third part of the work reviews the activities of farmers, analyzes the factors influencing the selection of building zones. The prepared project envisages two - residential and economic activities - zones, location of a garden, a forest, a pond and a road. Theoretical and practical meaning: The project was carried out by the author, taking farming experience and family needs into account.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107391
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA VŪŽF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

69
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

77
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.