Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107381
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Jonutis, Ignas
Supervisor: Merkienė, Rasa
Title: UAB "TRUKTRANSA" transportavimo veiklos tobulinimas
Other Title: Improvement of JSC "TRUKTRANSA" transportation activities
Extent: 44 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Logistika;Logistics;Organizavimas;Organization;Tobulinimas;Improvement;Transportavimas;Transportation
Abstract: Tyrimo problema. Nėra pakankamai išvystytas krovinių transportavimo procesas UAB „Truktransa“. Tyrimo hipotezė. UAB „Truktransa“ transportavimo veiklos tobulinimas padės pritraukti daugiau naujų klientų ir išlaikyti esamus. Tyrimo objektas. UAB „Truktransa“ transportavimo veiklos tobulinimas. Tyrimo tikslas. Pateikti UAB „Truktransa“ transportavimo veiklos tobulinimo kryptis. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti transportavimo veiklą teoriniu aspektu. 2. Atlikti UAB „Truktransa“ transportavimo veiklos analizę. 3. Numatyti UAB „Truktransa“ transportavimo veiklos tobulinimo kryptis. Tyrimo metodai. Siekiant numatyti UAB „Truktransa“ transportavimo veiklos tobulinimo kryptis, buvo panaudota mokslinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių palyginamoji analizė, statistinė analizė, įmonės dokumentų ir kitų duomenų analizė, stebėjimas, interviu metodas. Tyrimo rezultatai. UAB „Truktransa“dažniausiai krovinius veža vietiniais maršrutais. Įmonės veiklą įtakoja sezoniškumas. UAB „Truktransa“ su klientais turi sudariusi ilgalaikes paslaugų teikimo sutartis, kurios tęsiasi ne vienerius. UAB „Truktransa“ tobulina transportavimo veiklą atnaujindama transporto parką. UAB „Truktransa“ patiria labai daug transportavimo išlaidų. Didžiausios jų yra išlaidos už kurą, kelių mokesčiai, transporto priemonių nusidėvėjimas, darbo užmokestis bei įvairios nenumatytos išlaidos. Pagrindinės išvados. Krovinių transportavimą sudaro įvairios operacijos, kuriomis siekiama apdoroti krovinius, tinkamai parinkti transporto priemones ir sudaryti optimaliausią maršrutą. Kaip ir kiekviena įmonė, taip ir UAB „Truktransa“ krovinių transportavime susiduria su įvairiais sunkumais. Pagrindiniai sunkumai kyla dėl netinkamo svorio pakrovimo, todėl kad pasvėrimo vietose nėra įrengta punktų. Taip pat sezono metu yra didelės eilės.
The problem of the research. The cargo transportation process of JSC Truktransa is not sufficiently developed. The hypothesis of research. Improving the transportation activities of JSC Truktransa will help attract more new customers and retain existing ones. The object of the research. Improvement of JSC Truktransa transportation activities. The aim of the research. To submit the directions of improving the transportation activities of JSC Truktransa. The tasks of the Final work: 1. To analyze the transportation activity from the theoretical point of view. 2. To perform the analysis of JSC Truktransa transportation activities. 3. To provide directions for the improvement of UAB Truktransa's transportation activities. The methods of research. In order to provide directions for the improvement of JSC Truktransa transportation activities, a comparative analysis of scientific literature and other information sources, statistical analysis, analysis of company documents and other data, monitoring, and interview method were used. The results of the research. JSC Truktransa transports cargo carries on local routes usually. The company's operations are affected by seasonality. JSC Truktransa has concluded long-term service agreements with customers, which lasting for the several of the years. JSC Truktransa is improving transportation activities by renewing its fleet. UAB Truktransa incurs a lot of transportation costs. The largest ones of these are fuel costs, road taxes, vehicle depreciation, wages, and various unforeseen expenses. The main conclusions. Cargo transportation consists of various operations aimed at handling cargo, selecting the right vehicles and creating the most optimal route. As usual, JSC Truktransa faces various difficulties in cargo transportation. The main difficulties are due to improper weight loading due to the fact that there are no weighing points at the tilting points. Also there are big queues during the season.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107381
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

410
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

847
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons