Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107357
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Mankus, Tomas
Supervisor: Ališauskienė, Milda
Title: Satjos Sai Babos, esančio Subtiliajame pavidale, bendruomenė Lietuvoje
Other Title: Religious community of Sathya Sai Baba in the Subtle body in Lithuania
Extent: 64 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Satja Sai Baba;Sathya Sai Baba;Subtilusis pavidalas;Subtle body;Religinė bendruomenė;Religious community;Atsivertimas;Conversion;Naujieji religiniai judėjimai;New religious movements
Abstract: Šiame bakalauro baigiamajame darbe pristatomas tyrimas, kurio metu tirta Satjos Sai Babos, esančio Subtiliajame pavidale, bendruomenė Lietuvoje. Susikūrusi po to, kai tikrasis Sai Baba paliko fizinį kūną 2011 m., ši religinė bendruomenė sutraukė daug sekėjų Indijoje ir visame pasaulyje, taip pat Lietuvoje. Po Sai Babos mirties dalis Sai sekėjų ėmė tikėti, kad jų mokytojas iš tikrųjų niekur nedingo, o tik perėjo į kitą egzistencijos lygmenį – Subtilųjį kūną ir toliau yra matomas specialiomis galiomis apdovanotų jo mokinių ir sekėjų, toliau rūpinasi ir siunčia pamokymus savo sekėjams. Šį pokytį nulėmė aktyvios vieno buvusio Sai mokinio – Šri Madhusudano Sai – ir kelių aukštą poziciją Sai Babos organizacijoje užėmusių asmenų – švietimo institucijų valdytojo Šri B. N. Narasimhos Murčio, kardiochirurgo Šri C. Šrynivaso ir verslininko I. Taigreto – pastangos. Tradicinė Sai Babos organizacija nepripažįsta naujojo tikėjimo ir jį vadina apgaule. Tyrime tirta Sai Babos, esančio Subtiliajame pavidale, sekėjų religinė tapatybė. Išskirti šie tapatybės elementai: tikėjimas antgamtiniu pasauliu ir paranormaliais reiškiniais, Sai Babos stebuklai kaip ryšį tarp mokytojo ir sekėjo sutvirtinantis reiškinys, ekumeninis požiūris į kitus tikėjimus, laipsniškas ir aktyvus atsivertimo procesas, Sai Babos kalbų vertimas kaip tarnystė mokytojui ir visuomenei. Darbe teigiama, kad, nors kai kuriuos sekėjus pas Sai Babą, esantį Subtiliajame pavidale, atveda skurdas arba liga, daugiausia tai – viduriniosios klasės atstovai, ieškantys atsakymų į egzistencinius klausimus, siekiantys rasti pasaulio tvarkos paaiškinimą ir garantuoti ontologinį saugumą.
This bachelor’s thesis presents research on the religious community of Sathya Sai Baba in the Subtle body in Lithuania. Having sprung into existence after the real Sai Baba left his physical body in 2011, this religious community attracted a considerable following in India and the whole world, including Lithuania. After Sai Baba’s death some devotees started believing that their master has, in fact, not gone anywhere but only switched to a new level of existence – the Subtle body. He is thought to continue to be seen by students and devotees endowed with special powers and to continue to care for his devotees and teach them. This change was enacted by the efforts of one former student of Sai Baba – Sri Madhusudan Sai – and several high-ranking individuals in Sai Baba’s organization – warden of educational institutions Sri B. N. Narasimha Murthy, cardiosurgeon Sri C. Sreenivas and businessman I. Tigrett. The traditional Sai Baba organization rejects the new faith and deems it to be fraud. The religious identity of devotees of Sai Baba in the Subtle body was studied in this research. The following elements or religious identity were distinguished: belief in the supernatural and paranormal phenomena, Sai Baba’s miracles as a consolidation of the relationship between master and devotee, ecumenical outlook regarding other faiths, a gradual and active process of conversion, translation of Sai Baba’s discourses as service to society and the master.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107357
Appears in Collections:2020 m. (SMF bak.)

Files in This Item:
tomas_mankus_bd.pdf381.71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

41
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons