Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107341
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Garuolytė, Dalia
Supervisor: Senvaitytė, Dalia
Title: Krikščionių protestantų bendruomenė ir jos poveikis šiuolaikinei Pietų Korėjos visuomenei
Other Title: Christian protestant community and its impact on modern South Korean society
Extent: 41 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Pietų Korėja;South Korea;Krikščionybė;Christianity;Protestantizmas;Protestantism;Protestantų bažnyčia;Protestant Church;Krikščionybė Korėjoje;Christianity in Korea
Abstract: Krikščionybė pasaulyje turi apie 2 mlrd. išpažinėjų ir yra daugiausiai tikinčiųjų Žemėje turinti doktrina. Pietų Korėjoje šį religija taip pat turi daugiausiai išpažinėjų. Daugiau nei du trečdalius krikščionių sudaro protestantai, kurių yra tokia gausa, jog Pietų Korėjoje yra didžiausia krikščionių bendruomenė pasaulyje. Dėl tokios tikinčiųjų gausos, Korėjoje protestantų įtaka šaliai taip pat yra gausi. Jie yra gerai žinomi už jų keliamas iniciatyvas ir aktyvizmą visuomenėje. Tačiau dėl kartais per daug radikalaus požiūrio ir veiklos ne visi korėjiečiai yra linkę vertinti protestantų bendruomenę teigiamai. Daug krikščionių bendruomenių pasaulyje laiko Korėjos Bažnyčią pavyzdžiu, tačiau Lietuvoje protestantų bendruomenės tema yra mažai nagrinėta. Todėl šiuo darbu yra siekiama išnagrinėti tyrimo objektą ─ protestantų bendruomenę ir jos poveikį Pietų Korėjos visuomenei XXI a. pradžioje. Darbe atskleidžiama problema ─ koks yra protestantų Bažnyčios santykis su likusia Korėjos visuomene bei ar jos aktyvizmas prisideda prie šalies ir visuomenės gerinimo. Šio darbo tikslas - ištirti Pietų Korėjos protestantų Bažnyčią ir kokią įtaką jos bendruomenė daro visuomenei. Tikslui pasiekti išsikelti šie uždaviniai: 1) Nustatyti krikščionybės, protestantizmo Korėjoje sklaidą skirtingais raidos etapais. 2) Ištirti šiuolaikinę protestantų Bažnyčią ir jų bendruomenę. 3) Apžvelgti protestantų vykdomas iniciatyvas, išnagrinėti, kokią įtaką daro tikinčių aktyvizmas visuomenei. Pagrindiniai naudoti tyrimo metodai: mokslinių straipsnių ir šaltinių aprašomasis, analitinis ir interpretacinis metodai bei turinio analizė. Darbą sudaro įvadas, trys dėstymo dalys ir išvados. Pirmoje dėstymo dalyje yra pristatoma krikščionybė, protestantizmas, jų atsiradimas ir paplitimas Pietų Korėjoje. Antroje dalyje yra nagrinėjama šiuolaikinė protestantų Bažnyčia ir jos bendruomenė, o trečioje – protestantų Bažnyčios ir jų vykdomų iniciatyvų daromą poveikį visuomenei. Darbo rezultatai parodė, jog šiuolaikinei protestantų bendruomenės gausai didelę įtaką turėjo ankstesnė misionierių veikla, bei patirti šalies sunkumai, kurių metu krikščionybė padėjo vienyti visuomenę. Dabartinė protestantų bendruomenė turi daug tikinčiųjų, įkurtų bažnyčių iš kurių ne viena turi dešimtis tūkstančių narių. Paviešinti bažnyčių lyderių skandalai sumažino visuomenės pasitikėjimą Bažnyčia. Tačiau šiuo metu vis daugiau tikinčiųjų prisideda prie naujų judėjimų, skirtų reformuoti Bažnyčią. Protestantų vykdomos iniciatyvos ir įsteigtos nepelno siekiančios organizacijos padeda ir kovoja su problemomis, su kuriomis susiduria įvairioms socialinėms grupėms priklausantys gyventojai. Dėl religinių įsitikimų ir konservatyvių pažiūrų protestantai kovoja su LGBT bendruomene ir prisideda prie jų patiriamos diskriminacijos Korėjoje problemos. Visgi liberalios idėjos paskutiniais metais pasiekė Bažnyčią ir protestantų skaičius, draugiškiau vertinantis homoseksualus, po truputį didėja.
In the world Christianity has around 2 billion bielievers and is the biggest doctrine. Among other religious groups Christianity in South Korea has also the most believers. Two thirds of christians are protestants and they have so many members that South Korea has the biggest Christian congregation in the world. Because of such massive protestant numbers, their influence on country is also big. Protestants are well know for their initiatives and activism in society. Sometimes because of too radical views and activities not everyone in Korean society tends to evaluate protestant community as a postive one. Many Christian communities view Korean Church as an example, but in Lithuania topic about Korean protestant community is barely researched. Because of it this work is dedicated to analyze its object – protestant community and its influence on South Korean society in 21st century. This thesis analyzes problem on what is the relationship between Protestant Church and society as well as if its activism is beneficial to country‘s well being. The aim of this work is to analyze South Korea‘s Protestant Church and community‘s influence on society. The main tasks of this thesis are: 1) To reveal Christianity and Protestantism‘s spread in South Korea during different history periods. 2) Research modern Protestant Church and its community. 3) Analyze Protestant Church initiatives and what influence does protestant activism has on society. The main methods used for this research is academic literature and articles analysis using descriptive and interpretive methods. Thesis is made from introduction, three main parts and conclusion. First main part covers Christianity and Protestantism‘s history as well as spread in South Korea. Second part researches contemporary Protestant Church and its community, meanwhile the third one – Protestant Church and its activism‘s influence on Korean society. Research results showed that massive modern protestant community was influenced by past missionaries and tough historic events, during which Christianity helped unite society. Contemporary protestant community has lots of believiers, churches and a number of mega churches, that have tens of thousands of weekly visitors. Scandals revolving around church leaders made society trust protestant Church less. But nowdays more protestants join new movements, that attempt to reform current Church. Protestant initiatives, non-profit organizations, charities help and fight problems, that various social groups in society face. Because of religious beliefs and conservative views protestants fight against LGBT community and add to their discrimination issue in Korea. In recent years liberal ideas reached Church and the number of more supportive protestants towards queer people has increased.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107341
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

187
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

75
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons