Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107334
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Gritėnaitė, Vita
Supervisor: Račiūnaitė-Paužuolienė, Rasa
Title: Šeimos ir lyčių santykių vaizdavimas XXI a. Pr. Pietų Korėjos kine
Other Title: Representation of family and gender relations at the beginning of the 21st century in South Korean cinema
Extent: 42 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Korėja;Korea;Šeima;Family;Lytis;Gender;Santykiai;Relations;Kinas;Cinema
Abstract: Šiame bakalauro darbe tiriamas šeimos ir lyčių tarpusavio santykių vaizdavimas XXI a. pr. Pietų Korėjos kine. Darbe keliama problema - koks šeimos ir lyčių santykių įvaizdis atskleidžiamas XXI a. pr. Pietų Korėjos kine, kokiomis vizualinėmis priemonėmis jis perteikiamas? Tyrimo objektas - korėjiečių šeimos ir lyčių santykiai XXI a. pr. Pietų Korėjos meniniame kine. Darbo tikslas - išnagrinėti modernios šeimos ir lyčių santykių vaizdavimą Pietų Korėjos meniniame kine XXI a. pr. Tyrimo uždaviniai: 1) Aptarti tyrimo metodologinę prieigą; 2) Pasitelkus meninių filmų turinio analizę, aprašyti šeimos struktūrą ir socialinę sudėtį šiuolaikiniame Pietų Korėjos kine; 3) Atskleisti šeimos santykių (vaikų ir tėvų, senelių ir anūkų, vyro ir žmonos) vaizdavimą XXI a. pr. Pietų Korėjos kine. 4) Remiantis turinio ir vizualine analize, ištirti lyčių vaidmenis šeimoje bei lyčių tarpusavio santykius šiuolaikiname Pietų Korėjos meniniame kine. Analizuojant meninius filmus, darbe remiamasi vizualinės medžiagos turinio bei vaizdinės analizės metodais. Taip pat naudoti aprašomasis, lyginamasis ir interpretacinis metodai, kurie padėjo atlikti tyrimą ir atskleisti jo rezultatus. Darbą sudaro įvadas, 4 dėstymo dalys, išvados. Įvade pristatomas darbo tikslas, uždaviniai, metodai, literatūros ir šaltinių apžvalga, terminai, darbo struktūra. Pirmoje dalyje aptariama tyrimo metodologinė prieiga. Antroje atskleidžiama šeimos socialinė struktūra. Trečioje apžvelgiami šeimos tarpusavio santykiai XXI a. pr. Pietų Korėjos kine. Paskutinėje - lyčių santykiai korėjiečių filmuose. Išvadose apibendrinami tyrimo rezultatai. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog XXI a. pr. Pietų Korėjos kine sūnūs yra vaizduojami dažniau nei dukros, o motinos santykiai su vaikais yra artimesni nei tėvo. Senelių ir anūkų santykiai gana artimi ir šilti, kupini pagarbos vyresniesiems. Vizualinė filmų analizė parodė, kad kuriant šeimos santykius, yra pasitelkiamas specialus apšvietimas, kuris atspindi vyraujančias emocijas. Nevengiama žmonių tarpusavio santykius perteikti per neverbalinę komunikaciją ir fizinę kompoziciją, kuri nurodo santykių artumą. Filmų turinio bei vizualinė analizė atskleidė, kad moterų vaidmenys šeimoje yra susiję su šeimos emocine gerove, skirtingai nei vyrų, kurių vaidmenys labiau orientuoti į finansinį šeimos išlaikymą, materialinį savo šeimos bei senų tėvų aprūpinimą. Nors lyčių tarpusavio santykiai vaizduojami kaip draugiški ir romantiški, tačiau jie išlieka. Tyrimo rezultatai parodė, kad korėjiečių šeimos bei lyčių tarpusavio santykiai vaizduojami realistiškai, todėl filmuose sukurtas vaizdas atitinka modernios Pietų Korėjos šeimas.
The Bachelor’s thesis analyses representation of family and gender in the modern Korean cinema. The problem of the research - how are family and gender relations represented at the beginning of the 21st Century in South Korean cinema, and how are they visualised? The main subject of the research is the relations of Korean family and gender in the modern South Korean feature films. The aim of the thesis is to analyse the visualisation of the 21st Century family and gender relations in Korean cinema. This Bachelor’s research has 4 objectives. 1) To discuss research methodology; 2) to describe family structure and social composition represented in modern Korean cinema using content analysis. 3) To describe visualisation of family relations (children and parents, grandparents and grandchildren, wife and husband) at the beginning of the 21st Century Korean cinema. 4) To research gender roles in family and gender relations in modern South Korean cinema using content and visual analysis. Visual and content analysis are used as the main research methods. In addition, descriptive and interpretative methods are also used to present the results. The research consists of the Introduction, 4 chapters and Conclusions. The subject, problem, methods, references, terminology, and the structure of the thesis are presented in the Introduction. The methodology of the thesis is discussed in the first chapter. The second describes the social structure of the Korean family. The third chapter talks about the relations of the family represented in the modern Korean cinema. The last chapter discuses gender relations in Korean feature films. Conclusions represent the results of the research. The research results show that there is a tendency in visualisation of the family and gender relations in modern Korean cinema. Sons are represented more than daughters, and the relationship between mom and children are closer than between father and children. The relationship between grandparents and grandchildren are quite close and loving, full of respect for the elderly. Moreover, visual analysis show that the special lighting is used to represent emotions between family members. Also, nonverbal communication and physical composition is used to show the closeness of relationships. The content and visual analysis present that female roles are related to the social happiness of the family. On the other hand, male roles are mostly oriented in financial support. The results of the thesis show that the relations of the Korean family are shown realistically at the beginning of the 21st Century cinema and represent the modern Korean family well.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107334
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Vita_Gritenaite_bd.pdf646.58 kBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

53
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

53
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.