Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107332
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Kazakevičiūtė, Eglė
Supervisor: Barancovaitė-Skindaravičienė, Kristina
Title: Vyrų homoseksualūs santykiai XX a. II pusės - XXI a. I pusės yaoi mangoje
Other Title: Male homosexual relationships in the second half of the the 20th and in the first half of the 21st century yaoi manga
Extent: 54 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Homoseksualumas;Homosexuality;Lytiškumas;Gender;Komiksai;Manga;Yaoi;Sexuality
Abstract: Yaoi žanro manga – tai homoerotinė pornografija, kurioje vaizduojami homoseksualūs santykiai tarp dviejų protagonistų vyrų. Kadangi šio žanro komiksai yra skirti heteroseksualiai moterų skaitytojų auditorijai, šiame darbe analizuojama tiriamų mangų vizualinė medžiaga, kurioje vaizdiniai elementai parodo, jog ir yaoi mangose egzistuoja lyčių rolės homoseksualiuose santykiuose. Todėl šio darbo tikslas - nustatyti, kaip perteikiamos lyčių rolės yaoi mangose vaizduojamų homoseksualių vyrų santykiuose. Šį darbą sudaro turinys, santraukos anglų ir lietuvių kalbomis, įvadas, trys dėstymo dalys, išvados, literatūros ir šaltinių sąrašas ir priedai. Pirmoje darbo dalyje, taikant R. Connell hegemoninio vyriškumo ir subordinuoto moteriškumo teoriją, aprašoma vyriškumo ir moteriškumo sampratos raida Japonijos socialinėje visuomenėje. Po to pristatomos vyrų homoseksualių santykių apraiškos Japonijos istorijoje. Aprašoma homoseksualumo terminologijos raida, kaip homoseksualumas yra susijęs su šalyje praktikuojama religija bei homoseksualų padėtis Japonijos kultūroje, žiniasklaidoje ir vizualiniame mene. Antroje dalyje aptariama moterų manga ir yaoi žanras. Aprašomas mangų atsiradimas Japonijos populiariojoje žiniasklaidoje, jų reikšmė moteriškajai auditorijai bei pateikiamos yaoi mangų atsiradimo priežastys ir paties žanro specifika, įvairovė. Trečiojoje dalyje yra atliekamas trisdešimties mangago.me internetiniame tinklalapyje daugiausiai peržiūrų turinčių yaoi žanro mangų vizualinė turinio medžiagos analizė. Siekiant išsiaiškinti kokie vizualiniai simboliai yra naudojami perteikti lyčių rolių vaidmenis vyrų homoseksualiuose santykiuose buvo naudojama R. Barthes ikonografinio simbolizmo tyrimo metodas. O atrinkti vizualiniai elementai yra siejami su lyčių rolėmis remiantis E. Goffman lyčių reklamos teorija, nes japoniški komiksai, kaip ir reklamos, yra Japonijos žiniasklaidos dalis. Analizuojant pasirinktas mangas buvo išskirti 4 pagrindiniai vizualiniai elementai- kūnas, veidas, genitalijos ir lytinis aktas, kuriuose pagal Goffman teoriją egzistuoja lyčių rolių vaizdavimas. Išanalizavus buvo ištirta, jog bishonen stiliaus piešimas bei androginiškai atrodančio pagrindinio veikėjo ir hegemoninio vyro bruožų turintis jo partneris, sukuria skaitytojoms patrauklią fantastinę istoriją, o tos pačios lyties lytiniai santykiai leidžia moterims išvengti neigiamų asociacijų, kurios siejamos su heteroseksualiomis meilės istorijomis. Vaizduojamuose homoseksualų santykiuose egzistuoja skirtingų lyčių rolės, todėl pagrindinių veikėjų vizualus lyčių supriešinimas leidžia daryti išvadą, kad būtent tai ir yra pagrindinis įrankis kuriant yaoi žanro mangas, kurios yra skirtos heteroseksualiai moterų auditorijai.
Yaoi manga is a homoerotic pornography depicting a homosexual relationship between two male protagonists. Because comics of this genre are intended for a heterosexual audience of female readers, this paper analyzes the visual aspects of the manga where visual elements show that gender roles exist in homosexual relationships in yaoi manga as well. Therefore, the aim of this thesis is to determine how gender roles are conveyed in the relationships of homosexual men depicted in yaoi manga. This work consists of table of content, summary in English and Lithuanian, introduction, three chapters of the analysis, conclusions, sources and literature and annexes. The first chapter of the thesis defines the concept and the development of masculinity and femininity in Japanese society using R. Connell's theory of hegemonic masculinity and subordinated femininity. Manifestations of male homosexual relationships in Japanese history are then presented. Finally, the evolution of the Japanese terminology for homosexuality is described. It also illustrates how homosexuality is related to religion practiced in the country, and the position of homosexuals in Japanese culture, media, and visual arts. The second chapter discusses the female manga and yaoi genre. The emergence of manga in the popular Japanese media, its significance for the female audience, and the reasons why the yaoi genre was created is described. Finally, specifics of this genre and variety of its subgenres is presented. The third chapter analyzes the visual content of thirty most popular yaoi manga found in mangago.me website. In order to find out what visual symbols are used to convey the gender roles in male homosexual relations, the method and ideas of R. Barthes' iconographic symbolism theory was used. The selected visual elements are associated with gender roles based on E. Goffman’s theory of gender advertising because manga comics the same as commercials are part of the Japanese media. The analysis of the selected manga revealed 4 main visual elements - body, face, genitals and sexual intercourse, in which, according to Goffman's theory, the representation of gender roles exists. Bishonen-style drawing with and androgynous-looking protagonists with hegemonic man traits creates a fantastic story appealing to female readers, and the same-sex intercourse allows them to avoid the negative associations with cliche heterosexual love stories. Therefore, there are different gender roles in the depicted homosexual relationships, so the visual gender contradiction of the main characters validates the idea that this is the main tool in creating manga of the yaoi genre that is aimed at a heterosexual female audience.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107332
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Eglė_Kazakevičiūtė_bd.pdf663.85 kBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

58
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.