Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107323
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Jankauskaitė, Evelina
Supervisor: Barancovaitė-Skindaravičienė, Kristina
Title: Antifeministiniai judėjimai Pietų Korėjoje
Other Title: Antifeminist movements in South Korea
Extent: 35 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Antifeminizmas;Antifeminism;Mizoginija;Misogyny;Judėjimai;Movements;Lyčių nelygybė;Gender inequality
Abstract: Pietų Korėjos visuomenėje pastebima feminizmo bangų suaktyvėjimas, o kartu su juo iškyla ir antifeministiniai išsireiškimai visuomenėje. Šiame bakalauro darbe bus nagrinėjamos temos susijusios su moteris padėtimi Pietų Korėjos visuomenėje, feminizmo rūšys, jų reiškimasis ir visuomenės požiūris š tai. Galiausiai bus nagrinėjama antifeministinių reiškinių apraiškos šalyje ir visuomenės požiūris į antifeminizmą. Darbo problema – sužinoti dėl kokių priežasčių šalyje atsiranda antifeministinis judėjimas ir kokia jo reikšmė Pietų Korėjos visuomenėje. Darbo tikslas išanalizuoti kaip antifeministianiai judėjimai ir reiškiniai yra pateikiami publicistiniuose straipsniuose. Darbo autorės hipotezė yra tokia, jog antifeministiniai judėjimai bus aprašyti palankiau nei feministiniai, dėl stipriai vyriškos lyties dominavimo Pietų Korėjos visuomenėje. Hipotezės patikrinimui buvo atlikta kokybinė publicistinių straipsnių turinio analizė, analizuojant ir lyginant straipsnių autorių pateikiamas informacijas, šio darbo autorės iškeltomis temomis/kodais. Kadangi šia tema yra mažai mokslinės medžiagos anglų kalba, rašant šį darbą buvo ieškoma straipsnių korėjiečių kalba. Svarbiausios tyrimo išvados: 1. Pirminė hipotezė nepasitvirtino, kadangi tirtų publicistinių straipsnių autoriai yra linkę pozityviau žvelgti į feministinius judėjimmus Pietų Korėjoje. 2. Nors feminizmas šalyje yra siejama su neigiamu aspektu, feministiniai judėjimai keičia moters padėtį visuomenėje, dėl to susilaukia daug neigiamos reakcijos iš vyrų. Esminiai žodžiai: antifeminizmas, lyčių nelygybė, mizoginija, diskriminacija, Ilbe, kritika.
In South Korean society, waves of feminism are intensifying, and with it, anti-feminist expressions in society are emerging. This bachelor's thesis will address topics related to the situation of women in South Korean society, types of feminism, their manifestations and public attitudes. Finally, the manifestations of anti-feminist phenomena in the country and public attitudes towards anti-feminism will be examined. The problem of the work is to find out the reasons for the anti-feminist movement in the country and its significance in South Korean society. The aim of the work is to analyze how anti-feminist movements and phenomena are presented in journalistic articles. The author’s hypothesis is that anti-feminist movements will be described more favorably than feminist ones because of the strong masculine gender dominance in South Korean society. To test the hypothesis, a qualitative analysis of the content of journalistic articles was performed, analyzing and comparing the information provided by the authors of the articles, on the topics /codes raised by the author of this work. As there is little scientific material on this topic in English, articles in Korean were searched for while writing this work. Key findings of the study: 1. The initial hypothesis was proven to be wrong as the authors of the researched journalistic articles tended to have a more positive view of feminist than anti-feministic movements in South Korea. 2. Although feminism in the country is associated with a negative aspect, feminist movements are able to change the position of women in society, resulting in many negative reactions from men. Keywords: anti-feminism, gender inequality, misogyny, discrimination, Ilbe, criticism.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107323
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

47
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

137
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons