Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107310
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Jakumienė, Indrė
Supervisor: Gudritienė, Daiva
Title: Skuodo rajono savivaldybėje esančių vandens telkinių erdvinių duomenų, sudarytų skirtingais būdais, palyginamoji analizė
Other Title: Comparative analysis of spatial data of water bodies in Skuodas district municipality, compiled in different ways
Extent: 52 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Georeferencinio pagrindo kadastras;(GEO) reference base cadaster;ORT10LT;ORT10LT;GRPK;GRPK;Duomenų rinkinys;Data set
Abstract: Darbo objektas: penkių paviršinių vandens telkinių pakrančių kartografiniai duomenys. Darbo tikslas: ištirti vandens telkinių kranto ribų nustatymo tikslumo galimybes ortofotografiniuose žemėlapiuose. Uždaviniai: Išanalizuoti bei sugrupuoti pasirinktų vandens telkinių atkarpų ORT10LT, GRPK HIDRO_L sluoksnio bei geodezinių matavimų duomenis; atlikti gautų duomenų palyginamąją analizę; nustatyti kokie veiksniai galėjo įtakoti gautų duomenų nesutapimus. Metodai: literatūros šaltinių analizė, kartografinių duomenų palyginamoji analizė, informacijos rinkimo ir apdorojimo, grafinio modeliavimo ir internetinių šaltinių sisteminimo metodai. Darbo rezultatai: pirmojoje darbo dalyje tyrimo objektai suskirstyti į dvi grupes (miškingų ir atvirų teritorijų); antrojoje darbo dalyje atlikta GRPK duomenų ir geodezinių matavimų duomenų palyginamoji analizė GeoMap programos pagalba; trečiojoje darbo dalyje pagal gautus analizės rezultatus nustatomi veiksniai, kurie įtakojo skirtingų teritorijų gautų duomenų nesutapimus. Išvados: penkių analizuotų vandens telkinių kranto arba vidurio linijų bendras ilgis – 2107,67 m. Išskirtos dvi grupės: vingiuotos upės miškingose teritorijose ir vandens telkiniai ištiesintomis vagomis, atvirose teritorijose; nustatyta, kad vandens telkinių interpretavimui tinkamiausias 2005 – 2006 m. žemėlapio fotografavimo laikas, o tiesioginio interpretavimo požymiais geriausias 2015 – 2017 m. žemėlapis; išanalizavus miškingų teritorijų objektų ribų nesutapimus, nustatyta, kad bendras kranto ribos ilgis – 1011,60 m, iš jų 496,79 m atkarpoje duomenys nesutapo. Atvirų teritorijų vandens telkinių bendras griovio vidurio linijos ilgis – 1056,07 m, iš jų 370,84 m atkarpoje duomenys nesutapo; įvertinus rezultatų tikslumą nustatyta, kad skirtingi duomenys apie kranto ribas patikimesni atvirose teritorijose, tiesiose upių ir griovių atkarpose. GRPK ir geodezinių matavimų duomenų nesutapimus įtakoja miško augalija, bei vandens telkinių netaisyklinga, nuolat kintanti forma.
Object: cartographic data of five surface water bodies coastline. Research aim: to investigate the possibilities of accuracy in determining the shoreline boundaries of water bodies in orthophotographic maps. Objectives: Analyze and group ORT10LT, GRPK HIDRO_L layer and geodetic measurements data of selected objects; to perform comparative analysis of the obtained data; to identify what factors may have affected a mismatches between the data obtained. Methods: analysis of literature sources, comparative analysis of cartographic data, methods of collecting and processing information, graphical modeling and systematization of online sources. Results: Part one reveals how the objects are divided into two groups (forested and open areas); part two: comparative analysis of GRPK and geodetic measurement data was performed and mismatches between different data were identified; part three summarizes obtained analysis results, identifies the factors that affected the mismatches between the data obtained in different territories. Conclusions: length of the shore or middle lines of the five analyzed water bodies is 2107,67 m. Were created two groups: meandering rivers in forested areas and water bodies in straightened furrows, in open areas; most appropriate for the interpretation of water bodies is 2005-2006 map shooting time, and in terms of direct interpretation, the best in 2015 - 2017 map; after analyzing the discrepancies between the boundaries of the forest areas, it was established that length of the shoreline boundary – 1011,60 m, of which the data did not match in the 496,79 m section. Length of the ditch center line in the water bodies of open territories – 1056,07 m, of which the data did not match in the section of 370,84 m; different data on coastal boundaries are more reliable in open areas, straight sections of rivers and ditches. Discrepancies between GRPK and geodetic measurements are influenced by forest vegetation and irregular, constantly changing shape of water bodies.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107310
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA VŪŽF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons