Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107289
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Šukys, Algirdas
Supervisor: Gudritienė, Daiva
Title: Sėjomainų taikymo analizė privačiuose ūkininkų ūkiuose esančiuose Panevėžio rajono savivaldybės Miežiškių kadastro vietovėje
Other Title: Analysis of crop rotation application in private farmers' farms in Miežiškiai cadastre area of ​​Panevėžys district municipality
Extent: 44 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Darnus ūkininkavimas;Sustainable farming;Dirvožemis;Soil;Sėjomaina;Crop rotation;Tvarus naudojimas;Sustainable use
Abstract: Darbo objektas – Ūkininkų dirbami sklypai esantys Panevėžio rajono savivaldybės Miežiškių kadastro vietovėje. Darbo tikslas - Atlikti sėjomainų taikymo analizę privačiuose ūkininkų ūkiuose esančiuose Panevėžio rajono savivaldybės Miežiškių kadastro vietovėje bei sudaryti sėjomainos planą vienam šios kadastro vietovės ūkiui. Darbo uždaviniai: 1. Aptarti taikomas sėjomainas, jų naudą bei taikymo perspektyvas su vietos ūkininkais. 2. Apžvelgti ūkiuose auginamų pasėlių kaitą bei nustatyti ar ūkiuose taikomos sėjomainos. 3. Sudaryti sėjomainų planą ūkininko pageidaujamiems pasėlių laukams bei jį pateikti Lietuvos erdvinės informacijos portale, kaip atskirą duomenų sluoksnį. Tyrimo rezultatai: Septyni ūkininkai įsitikinę, kad jų taikomos sėjomainos bei darbo metodai teikia abipusę naudą tiek dirvožemiui, nes gerėja jo savybės. Pagrindinės išvados: 1. Ūkininkas nr. 4 ir nr. 5 ūkio veiklą vykdo darniai, vadovaujasi sėjomainos principu bei taiko fitosanitarines pauzes dirbamuose laukuose. Pastebima, kad visi pateikę šias paraiškas (išskyrus ūkininką nr. 2) taiko pūdyminę sėjomainą bei pareigingai vykdo žalinimo programos iškeltus įsipareigojimus. 2. Sudaryti sėjomainų planai bei jie pateikti Lietuvos erdvinės informacijos portale, kaip atskiri erdvinių duomenų rinkiniai. Sėjomainos narius sudaro ūkininko pageidaujami nariai.
The object of the work is the plots cultivated by farmers in the Miežiškiai cadastral area of Panevėžys district municipality. The aim of the work is to perform the analysis of crop rotation application on private farmer's farms in the Miežiškiai cadastral area of Panevėžys district municipality and to create a crop rotation plan for one farm of this cadastral area. Work’s tasks: 1. To Discuss applicable crop rotations, their benefits and application perspectives with local farmers. 2. To review the damage in farm crops and to determine whether to apply crop rotation economically. 3. To compile a crop rotation plan for the crop desired by the farmer and to submit it to the Lithuanian Spatial Information Portal how to reveal the data layer. Research results: Seven farmers are convinced that their crop rotation and working methods provide mutual benefits for both the soil as it improves its properties. Key findings: 1. Farmer no. 4 and no. 5 farm activities are sustainable, they follow the principles of crop rotation and apply phytosanitary breaks in cultivated fields. Observed when all are submitted for these applications (2nd farmer mark No. 2). 2. To Compile crop rotation plans and submit them to the “Lithuanian Spatial Information Portal”. Crop rotation members consist of members desired by the farmer.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107289
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA VŪŽF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons