Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107278
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Gedminaitė, Indrė
Supervisor: Ivavičiūtė, Giedrė
Title: I-ojo forto teritorijos tvarkymo projektas
Other Title: Fort I territory management project
Extent: 51 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Kauno tvirtovė;Kaunas Fortress;I fortas;Fort I;Gynybinis kompleksas;Defensive complex;Karo architektūra;Military architecture
Abstract: Darbo objektas – I-ojo forto teritorija. Darbo tikslas – įvertinus istoriškai svarbią I - ojo forto teritoriją, parengti teritorijos tvarkymo projektą. Darbo uždaviniai uždaviniai: 1. Atlikti Kauno tvirtovės analizę. 2. Išanalizuoti Kauno tvirtovės I-ojo forto esamą padėtį. 3. Atlikti I-ojo forto aplinkos vertinimą. 4. Parengti I-ojo forto tvarkymo projektą. Darbo metodai: Fortų analizė, fotofiksacija, lyginimo metodas, I forto esamos padėties analizė, silpnybių, stiprybių, grėsmių ir galimybių (SSGG) analizė, A. R. Budriūno, K. Ėringio Kraštovaizdžio estetinio rekreacinio vertinimo metodika, teritorijos suskirstymas į funkcines zonas, techniniai ir ekonominiai skaičiavimai, situacijos plano rengimas M1: 2000, tvarkymo plano rengimas M1: 2000 „Geomap 2018“ programa, naudojantis „Sketch Up pro 2019“ programa sukurta teritorijos vizualizacija. Darbo rezultatai: I forto tvarkymo metu parengti du planai: situacijos planas, kuriame matomas statinių išdėstymas, 1995 m. Lietuvos Respublikos topografinio žemėlapio fragmentas bei teritorijos tvarkymo planas, kuriame pavaizduotas želdinių bei įrenginių išdėstymas. Išvados: 1. Atlikus Kauno tvirtovės fortų analizę, matyti, kad tik trys iš devynių fortų yra pritaikyti pažintiniam turizmui ir šių fortų būklė yra gera arba labai gera. Kiti fortai po truputį yra tvarkomi viešosios įstaigos Kauno tvirtovės parkas, bet šiuo metu, jų būklė yra bloga arba labai bloga. 2. Atlikus aplinkos vertinimą, nustatyta, kad prieš projektą teritorija įvertinta 68 balais iš 170 galimų ir tai sudaro 40 proc. Aplinka tvarkomoje teritorijoje yra skurdi ir nepatraukli. Teritorijos aplinkos vertinimas po projekto padidės daugiau negu trečdaliu - 36,76 proc., aplinka žmogui taps vizualiai malonesnė ir jaukesnė. 4. Parengus šios teritorijos tvarkymo projektą M 1:2000 „Geomap2018“ programa, teritorija pakis gamtinės įvairovės aspektu, kadangi joje numatyta pasodinti 132 želdinius. Šio projekto metu, suformuotos keturios skirtingos teritorijos funkcinės zonos: pažintinė (6,8630 ha), parko (1,9852 ha), apžvalgos (0,1371 ha) ir ūkinė zona (0,1432 ha).
Working object - the territory of the 1st fort. The aim of the research is to prepare a territory management project after assessing the historically important territory of Fort I. Objectives: 1. To analyze an analysis of Kaunas fortress. 2. To analyze the current need of Kaunas Fortress I Fort. 3. Carry out an environmental assessment of Fort I. 4. Prepare the management part of the 1st fort. Working methods: Analysis of forts, photo fixation, comparison method, analysis of the current situation of Fort I, analysis of weaknesses, strengths, threats and opportunities (SWOT), AR Budriūnas, K. Ėringis Landscape aesthetic recreational assessment methodology, division of the territory into functional zones, technical and economic calculations, situations preparation of a plan M1: 2000, preparation of a management plan M1: 2000 „Geomap 2018“ program, visualization of an area created using the „Sketch Up pro 2019“ program. Results of the work: Two plans were prepared during the management of Fort I: a situation plan showing the layout of the buildings and 1995 a fragment of the topographic map of the Republic of Lithuania; and a territory management plan, which shows the layout of greenery and equipment. Conclusions: 1. After the analysis of Kaunas fortress forts, it can be seen that only three of the nine forts are adapted for cognitive tourism and the condition of these forts is good or very good. Other forts are gradually being maintained by the public institution Kaunas Fortress Park, but at the moment, their condition is poor or very bad. 2. The environmental assessment showed that the area was assessed with 68 points out of 170 possible before the project, which is 40%. The environment in the managed area is poor and unattractive. The assessment of the territory's environment after the project will increase by more than a third - 36.76%, the environment will become visually more pleasant and cozy for people. 3. After the preparation of the management project of this territory M 1: 2000 “Geomap2018” program, the territory will change in terms of natural diversity, as it is planned to plant 132 greenery. During this project, four different functional zones of the territory were formed: cognitive (6,8630 ha), park (1,9852 ha), surveys (0,1371 ha) and economic zone (0,1432 ha).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107278
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA VŪŽF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

142
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons