Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107259
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Lorenschat, Karolina
Supervisor: Janauskas, Giedrius
Title: Mosuo genties iššūkiai XXI amžiuje pirmajame ir antrajame dešimtmečiuose
Other Title: Mosuo tribe challenges in the first and second decades of 21 century
Extent: 50 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Mosuo gentis iššūkiai;Mosuo tribe challenges
Abstract: Mosuo gentis šiuo metu išgyvena kultūros pokyčius, kurie siejami su hanių ekspansija į regioną, globalizacija ir modernizacija, turizmo suaktyvėjimu bei Kinijos centrinės valdžios vykdoma politika. Kartu su šiais veiksniais mosuo genčiai kyla iššūkiai, tokie kaip tradicinės vaikščiojančios santuokos iškraipymas ir nykimas, mosuo kalbos nepraktikavimas ir nykimas, turizmo ir globalizacijos įtaka jaunajai mosuo kartai ir suvokimui apie savo etniškumą. Šio darbo tikslas yra analizuoti unikalias mosuo genties ypatybes, jų susiformavimą ir pokyčių įtaką mosuo genčiai dabartinėje aplinkoje. Tikslui įgyvendinti iškeliami uždaviniai, kurie atsispindi kiekvienoje darbo dalyje. Pirmojoje dalyje siekiama išsiaiškinti mosuo genties susiformavimo istoriją, kuri yra svarbi norint analizuoti unikaliai susiformavusias mosuo genties kultūros ir tradicijų ypatybes. Antrojoje dalyje pristatoma ir analizuojama mosuo genties socialinė struktūra. Nagrinėjama matriarchato sąvoka ir matriarchato egzistavimas mosuo gentyje. Trečiojoje dalyje pristatoma ir nagrinėjama mosuo genties kultūrinė ypatybė – vaikščiojanti santuoka. Analizuojama, su kokiais iššūkiais susiduria vaikščiojanti santuoka ir jos padėtis dabartyje. Ketvirtojoje dalyje pristatoma mosuo genties kalba ir nagrinėjama jos svarba mosuo genčiai. Atsižvelgiama ir nagrinėjama mosuo kalbos esama situacija ir jos nykimas. Penktojoje dalyje aptariamas etniškumas mosuo gentyje, globalizacijos ir modernizacijos įtaka mosuo genties kasdieniniam gyvenimui ir etniškumo suvokimui. Darbe atskleidžiama, jog mosuo genties savitų tradicijų susiformavimą lėmė saviizoliacinės gyvenimo sąlygos, o XXI amžiuje mosuo genčiai susidūrus su hanių veikla tai turėjo negrįžtamą įtaką pokyčiams mosuo kultūroje. Dėl matrilinijinės paveldimumo linijos mosuo gentis išsivystė į pusiau matriarchatinę visuomenę ir tai sąlygojo lygybės egzistavimą gentyje. Pastaruoju metu dėl turizmo ir mosuo regiono modernėjimo suaktyvėjo vyrų vaidmuo mosuo gentyje, dėl ko po truputį regione įsivyrauja patriarchatas. Dėl mosuo gentyje praktikuojamos vaikščiojančios santuokos mosuo gentainiai mažai susiduria su nesutarimais ir gyvena harmonijoje, tačiau dėl atvykėlių susidomėjimo vaikščiojančia santuoka jai ėmė grėsti išnykimas. Mosuo kalbai taip pat gresia išnykimas dėl vis didėjančios hanių įtakos ir kinų mandarinų kalbos vartojimo regione. Dėl globalizacijos, turizmo suaktyvėjimo ir regiono modernizacijos mosuo gentis yra priversta prisitaikyti prie hanių kultūrinės sistemos, o mosuo kultūros ypatybėms gresia išnykimas.
The Mosuo tribe is currently undergoing cultural changes associated with the Han expansion into the region, globalization and modernization, the intensification of tourism, and the policies pursued by the Chinese central government. Along with these factors, the Mosuo tribe faces challenges such as the distortion and extinction of traditional marriages, the non practice and extinction of the Mosuo language, the impact of tourism and globalization on the young Mosuo generation and their perception of their ethnicity. The aim of this work is to analyze the unique features of the Mosuo tribe, their formation and the impact of changes on the Mosuo tribe in the current environment. To achieve the goal, tasks are set, which are reflected in each part of the work. The first part seeks to elucidate the history of the formation of the Mosuo tribe, which is important for analyzing the uniquely formed features of the culture and traditions of the Mosuo tribe. The second part presents and analyzes the social structure of the Mosuo tribe. The concept of matriarchy and the existence of matriarchy in the Mosuo tribe are examined. The third part introduces and examines the cultural feature of the Mosuo tribe - walking marriage. It analyzes the challenges faced by a walking marriage and its current situation. The fourth part introduces the language of the Mosuo tribe and examines its importance for the Mosuo tribe. The current situation of the Mosuo language and its decline is taken into account and analyzed. The fifth part discusses ethnicity in the Mosuo tribe, the impact of globalization and modernization on the daily life of the Mosuo tribe and perceptions of ethnicity. The work reveals that the formation of the unique traditions of the Mosuo tribe was determined by the self-isolating living conditions, and in the 21st century, when the Mosuo tribe encountered Han activities, this had an irreversible effect on changes in Mosuo culture. Due to the matrilineal line of heredity, the Mosuo tribe evolved into a semi-matriarchal society and this led to the existence of equality within the tribe. Recently, the role of men in the Mosuo tribe has intensified due to the modernization of tourism and the Mosuo region, which has gradually led to the patriarchy dominating the region. Due to the marriages practiced in the Mosuo tribe, the Mosuo tribes have little to do with disagreements and live in harmony, but due to the interest of the newcomers in the walking marriage, they became threatened with extinction. The Mosuo language is also threatened with extinction due to the growing influence of the Han and the use of the Mandarin Chinese language in the region. Globalization, the intensification of tourism and the modernization of the region have forced the Mosuo tribe to adapt to the Han cultural system and the mosuo gultural features are in danger of extinction.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107259
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Karolina_Lorenschat_bd.pdf594.01 kBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

46
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.