Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107251
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Stanevičius, Egidijus
Supervisor: Gelgotas, Martynas
Title: AB „Lytagra“ informacinių technologijų taikymo sandėliavimo procese gerinimo sprendimai
Other Title: Informations technology solutions for the improvement of warehouse processes in SC „Lytagra“
Extent: 47 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Informacinės technologijos;Information technology;Sandėliavimas;Solutions making;Sprendimų priėmimas;Improvement
Abstract: Tyrimo objektas: AB „Lytagra“ sandėliavimo procesai. Tyrimo tikslas: pateikti AB „Lytagra“ informacinių technologijų sandėliavimo procese gerinimo sprendimus. Uždaviniai: 1) Atskleisti logistikos ir sandėliavimo procesų teorinius aspektus; 2) atlikti informacinių technologijų taikymo sandėliavimo procese privalumų ir minusų tyrimą. 3) pateikti informacinių tachnologijų sandėliavimo procese gerinimo pasiūlymus. Tyrimo metodai: mokslinė literatūra bei moksliniai šaltiniai buvo analizuojami pasitelkus informacijos grupavimo, sisteminimo, lyginimo ir apibendrinimo metodus. Tyrimo kompleksiškumas pasireiškia tuo, kad tyrimui atlikti pasirinktas kiekybinis tyrimo metodas - duomenis renkant anketos pagalba. Tyrime buvo taikytas kiekybinis duomenų analizės metodas – statistinė duomenų analizė, kuriai atlikti pasitelkta „Exel“ programa. Tyrimo rezultatai : visi tiriamieji yra AB „LYTAGRA“ darbuotojai. Visi jie darbe naudojasi sandėlių valdymo programa STOCK-M. Dauguma respondentų yra patenkinti šios programos funkcionalumu, tačiau įžvelgia ir trūkumų. Keli apklaustieji pasigenda gilesnės analizės, greitesnių duomenų mainų. Bendras sistemos įvertinimas siekia apie 80 taškų (iš 100). Šiame darbe: • buvo atskleisti logistikos ir sandėliavimo teoriniai aspektai; • pristatyta AB „Lytagros“ veikla. • atliktas STOCK-M sandėlių valdymo programos taikymo sandėliavimo procese tyrimas. • Pasiūlyti sprendimai problemų sprendimui. Pagrindinės išvados: Net ir pačių pažangiausių informacinių technologinių sprendimų įdiegimas pats savaime neužtikrina sklandaus darbo ir gerų rezultatų. Reikalingi personalo mokymai, naujų idėjų įdiegimas į esamą technologiją, prisitaikymas prie verslo dinamiškumo. Įmonė, įdiegusi informacines technologijas, turi ir toliau komunikuoti su technologijų kūrėjais ir tobulinti esamą sistemą. Praktinė darbo reikšmė: Tyrimo metu gauti duomenys padės atskleisti įmonei problemas organizuojant sklandų sandėlio darba, bei priimti sprendimus jų pašalinimui. 
Research object: storage processes in SC „Lytagra“. Research aim: to present the information technology solutions for the improvement of warehouse processesin SC „Lytagra“. Objectives: 1)To reveal the theoretical aspects of logistics and warehousing processes; 2) to carry out a study of the advantages and disadvantages of the application of information technologies in the warehousing process; 3) to submit proposals for the improvement of information technologies in the storage process. Research methods: scientific literature and scientific sources were analyzed using information grouping, systematization, comparison and generalization methods. The complexity of the research is manifested in the fact that the quantitative research method was chosen for the research - data collection by means of a questionnaire. The study used a quantitative data analysis method - statistical data analysis, which was performed using the Exel program. Research results: All subjects are employees of SC LYTAGRA. They all use the STOCK-M warehouse management program at work. Most respondents are satisfied with the functionality of this program, but also see shortcomings. Several respondents lack deeper analysis, faster data exchange. The overall rating of the system is about 80 points (out of 100). In this work: • theoretical aspects of logistics and warehousing were revealed; • the activities of SC Lytagra were presented • a study of the application of STOCK-M warehouse management program in the warehousing process was performed • solutions to problems were proposed Key findings: Even the implementation of the most advanced information technology solutions does not in itself guarantee smooth work and good results. Staff training, introduction of new ideas into existing technology, adaptation to business dynamics are required. A company that has implemented information technology must continue to communicate with the technology developer and improve the existing system. Practical significance of the work: The data obtained during the research will help to reveal the company's problems in organizing the smooth operation of the warehouse, and to make decisions for their elimination.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107251
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
egidijus_stanevicius_bd.pdf1.28 MBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

121
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

66
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.