Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107250
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Barauskaitė, Monika
Supervisor: Janauskas, Giedrius
Title: Tautinių mažumų teisių ir kultūros paveldo apsauga Kinijos Liaudies Respublikoje: Kašgaro atvejis XXI a. 1-2 dešimtmečiuose
Other Title: Minority rights and cultural heritage protection in People's Republic of China: a case study of Kashgar city in the first and the second decades of the 21 century
Extent: 81 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Kašgaras;Kashgar;Uigūrai;Uyghur;Kultūros paveldas;Cultural heritage;Tautinių mažumų teisės;Ethnic minority rights;Kinijos Liaudies Respublika;People's Republic of China
Abstract: Bakalauro darbe siekiama išanalizuoti Kinijos Liaudies Respublikos tautinių mažumų teisių ir kultūrinio paveldo apsaugos praktiką Kašgaro senamiestyje XXI a. pirmame ir antrame dešimtmečiuose. Darbe bandoma išsiaiškinti, kaip ir kodėl Kinijos komunistų partija, vykdant projektus Kašgaro senamiestyje, ardo uigūrų tapatybę bei pažeidžia žmogaus teises ir naikina kultūrinį paveldą. Kinijos teisinė sistema neriboja komunistų partijos galios, o ją tik sustiprina konstitucijoje įrašytais punktais, todėl tautinių mažumų teisės visiskai priklauso nuo vyriausybės planų jas įgyvendinti. Šalies vyriausybė prioritetą teikia ekonominėms ir socialinėms teisėms, lieka abejinga pilietinėms ir politinėms teisėms. Tokiu pagrindu vykdo masinę modernizaciją, kurios tikslas dvejopas – iš vienos pusės pagerinti gyvenimo sąlygas, iš kitos pusės vykdyti sinifikaciją. Šie procesai neaplenkia ir autonominių regionų, kurių teritorijos pripildytos unikalaus tautinių mažumų kultūros paveldo. Kultūrinio paveldo indėlis formuojant etninį identitetą, padaro jį puikiu įrankiu siekiant įtvirtinti kultūrinę hegemoniją. Tam Kinija pasitelkė UNESCO, kone visi Pasaulio paveldo objektai yra išsidėstę Tikrojoje Kinijoje bei puikiai atspindi „kinišką kultūrą“. Be abejo, tai visiškai prieštarauja šalies multietniškumui, deja, tarptautinė teisė neapibrėžia kultūrinio genocido reiškinio. Darbo rezultatai patvirtino iškeltą hipotezę, kad Kinijos komunistų partija, prisidengdama ekonominės plėtros ir gyvenimo sąlygų gerinimo projektais, naikina uigūrų etninį identitetą bei bando įdiegti „teisingą ideologinį mąstymą“ taip siekdama sumažinti Sindziango atsiskyrimo galimybes. Įgyvendindama Vakarų plėtros planą ir Kašgaro pavojingų namų reformą, suvokdami Kašgaro senamiesčio naratyvo svarbą uigūrų etninio identiteto likimui, jį išnaudojo gerai apgalvoto sinifikacijos plano įgyvendinimui. Kašgaro senamiesčio atvejo tyrimo rezultatai taip pat parodė Kinijos vyriausybės gebėjimą manipuliuoti teisine sistema, išnaudoti aplinkybes bei panaudoti švelniąją galią netikėčiausiose situacijose. Kinijos komunistų partija sugebėjo pasinaudoti dvejais tiesiogiai su Kašgaru nesusijusiais įvykiais – rugsėjo 11-ios d. teroro aktu ir 2008 m. katastrofiniu Sičuano žemės drebėjimu. 2001 m. įvykiu – formuodama uigūrų-teroristų įvaizdį bei suteikdama kovai su tariamais uigūrų teroristais legitimumo, tai įvardijant kaip prisidėjimą prie globalios kovos prieš terorizmą. 2008 m. žemės drebėjimo sukeltos žalos pagrindu seisminėje zonoje esančio senamiesčio griovimo darbus įvardijo kaip kilnų bandymą apsaugoti žmonių gyvybes ir turtą. To pasekoje iškilo naujas senamiestis – saugus „Sindziango disneilendas“, kuriame dabar gyvena ne uigūrai, o haniai, kurie iškreipia uigūrų kultūrą ir padaro ją labiau kiniška.
This bachelor thesis aims to analyze the People’s Republic of China practice of ethnic minority rights and cultural heritage protection in Kashgar in the first two decades of the 21st century. The work tries to find out how and why the Chinese Communist Party through projects in Kashgar Old Town erodes Uyghur identity, violates human rights, and destroys cultural heritage. China's legal system does not limit the power of the Communist Party but only strengthens it with the provisions enshrined in the constitution, so the rights of ethnic minorities depend entirely on the government's wish to implement them. The government gives priority to economic and social rights but remains insensitive to civil and political rights. On this basis, carries out mass modernization, the purpose of which is twofold – to improve living conditions and to carry out sinification. These processes do not bypass even the autonomous areas, which are filled with unique cultural heritage of ethnic minorities. The contribution of cultural heritage to the formation of ethnic identity makes it a great tool for consolidating cultural hegemony. China is using UNESCO as one of the tools to do that, this is why almost all World Heritage sites are located in China proper and perfectly reflect “Chinese culture”. However, this is completely contrary to the multi-ethnic nature of the country, unfortunately, international law does not define the phenomenon of cultural genocide. The results confirmed the hypothesis that the Chinese Communist Party, under the guise of economic development and improving living conditions, is destroying the Uighur identity and trying to set "correct ideological thinking" to reduce the chances of Xinjiang's secession. Knowing the importance of the Kashgar’s Old Town for Uyghur identity, used Western Development Plan and Kashgar dangerous house reform to implement a well-thought-out plan of sinification. The results of the case study also showed the government’s ability to manipulate the legal system, use soft power in unexpected situations, and an excellent ability to take advantage of circumstances. The Chinese Communist Party managed to take advantage of two events not directly related to Kashgar – 9/11 attacks and a catastrophic earthquake in Sichuan in 2008. 2001 – to shape Uighur-terrorists image and give legitimacy to the fight against alleged Uyghur terrorists, as a contribution to the global fight. Based on the damage caused by the earthquake in 2008, described “renovation” of the old town as a noble attempt to protect human lives and property. As a result, a new old town emerged – “Xinjiang Disneyland”, which is now inhabited not by the Uyghurs but by the Han, who distort Uyghur culture and make it more “Chinese”.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107250
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Barauskaitė_Monika_bd.pdf959.45 kBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.