Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107210
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Milius, Mantas
Supervisor: Šaluchaitė, Aurelija
Title: Skirtingų žemės dirbimo būdų įtaka rapsų ligų plitimui
Other Title: Influence of different tillage methods on the spread of rape diseases
Extent: 36 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Žieminiai rapsai;Winter rape;Žemės dirbimo būdai;Tillage methods;Šaknynas;Roots;Ligos;Diseases
Abstract: Eksperimentas atliktas 2018–2019 metais Manto Miliaus ūkyje, kuris yra Šukės kaime, Darbėnų sen., Kretingos r. sav. Tyrimo objektas – skirtingi žemės dirbimo būdai žieminio rapso pasėlyje. Darbo tikslas – ištirti skirtingų žemės dirbimo (arimas, gylis – 22 cm; gilus skutimas, gylis – 20 cm; lėkščiavimas, gylis – 12 cm) būdų įtaką žieminių rapsų ligų plitimui. Uždaviniai: 1. Įvertinti žemės dirbimo įtaką žieminių rapsų šaknynui; 2. Ištirti skirtingų žemės dirbimo būdų įtaką žieminių rapsų ligų plitimui; 3. Įvertinti skirtingų žemės dirbimo būdų įtaką rapsų derlingumui. Tyrimo metodai. Ligų paplitimas vertintas naudojantis moksliniu metodiniu leidiniu ,,Žemės ūkio augalų kenkėjai, ligos ir jų apskaita“ (2002). Tyrimo rezultatai. Artoje dirvoje augusių žieminių rapsų augalų buvo labai gerai išsivysčiusi pagrindinė šaknis, ji buvo ilgiausia (vidutiniškai 24 cm), šaknies kaklelis storiausias (vidutiniškai 11,8 mm), o pagrindinė šaknis turėjo ertmių, todėl augalai buvo gerai pasiruošę žiemoti. Žieminių rapsų pasėlyje buvo šaknies gumbo pažeistų augalų, tačiau ekonominės žalos nepadarė, didesnės žalos padarė juodoji dėmėtligė, pasireiškusi ne tik ant augalų, bet ir ant ankštarų, taip pat fomozė ir verticiliozė, kurių pažeidimo procentas priklausė nuo žemės dirbimo būdo. Apskaičiavus ligų paplitimą, nustatyta, kad lėkščiuotoje dirvoje daugiausia buvo juodosios dėmėtligės pažeistų augalų (12,0 proc.) ir ankštarų (52,0 proc.), fomozės (26,0 proc.), verticiliozės (26,3 proc.). Artoje dirvoje ligų paplitimo procentas buvo reikšmingai mažesnis nei lėkščiuotoje: juodosios dėmėtligės ant augalų 6,1 proc., ant ankštarų 42,4 proc., fomozės 16,0 proc. Labiausiai augalus pažeidusios juodosios dėmėtligės intensyvumas lėkščiuotoje dirvoje siekė 2,1 proc. ant augalų ir 6,0 proc. ant ankštarų, kai artoje dirvoje atitinkamai – 1,3 proc. ir 6,0 proc. Patikimai didžiausias žieminių rapsų derlingumas (5,2 t ha-1) buvo artoje dirvoje, o lėkščiuotoje dirvoje – mažesnis (4,4 t ha-1).
The experiment was carried out in 2018–2019 in Mantas Milius farm, which is located in Šukė village, Darbėnai, Kretinga district. The object of the research was different tillage methods in winter rape crop. The aim of the study was to investigate the influence of different tillage methods (plowing, depth - 22 cm; deep shaving, depth - 20 cm; plowing, depth - 12 cm) on the spread of winter rape diseases. Tasks: 1. To evaluate the impact of tillage on winter rape root; 2. To evaluate influence of different tillage methods on the spread of rape diseases; 3. 4. To evaluate the influence of different tillage methods on rapeseed yield. Research methods - the spread of diseases was evaluated using the scientific methodological publication "Žemės ūkio augalų kenkėjai, ligos ir jų apskaita" (2002). Research results: Winter oilseed rape plants growing in deep tillage had a very well-developed main root, it was the longest (average 24 cm), the root cervix thickest (average 11.8 mm), and the main root had cavities, so the plants were well prepared for wintering. The winter rape crop contained plants damaged by the root tuber, but did not causes economic damage, greater damage was caused by dark leaf and pod spot not only on plants but also on pods, as well as blackleg and verticillium wilt, the percentage of which depended on the tillage method. When calculating the incidence of the diseases, it was found that the most abundant soil was dark leaf and pod spot affected plants (12.0%) and pods (52.0%), blackleg 26.0%, verticilium wilt 26.3%. The incidence of diseases in plowing (depth - 22 cm) was significantly lower than in plowing (depth - 12 cm): was dark leaf on plants 6.1%, on pods 42.4%, blackleg 16.0%. The severity of dark leaf and pod spot disease, which damaged the plants the most, was 2.1% in the plowing (depth - 12 cm) on plants and 6.0 % on pods, when in plowing (depth - 22 cm), respectively - 1.3 percent. and 6.0 percent. Reliably, the highest yield of winter oilseed rape (5.2 t ha-1) was in the plowing (depth - 22 cm), and lower in the plowing (depth - 12 cm) (4.4 t ha-1).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107210
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
mantas_milius_bd.pdf815.13 kBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

45
checked on May 1, 2021

Download(s)

15
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons