Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107206
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Šalkauskas, Lukas
Supervisor: Akelaitis, Artūras
Title: Sportuojančių paauglių (12-15 metų) motyvacijos sportuoti ypatumai
Other Title: Peculiarities of motivation in sports of 12 -15 year old adolescents
Extent: 37 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Motyvacija;Motivation;Sportas;Sports;Paaugliai;Adolescence
Abstract: Esminis sportininko fizinio aktyvumo didinimo veiksnys yra motyvacija. Keičiantis socialiniam pasauliui, motvacijos tyrimų aktualumas sporto srityje nemažėja. Todėl sportuojančių 12-15 m. paauglių motyvacijos tyrimai yra svarbūs, norint suprasti jų elgesio motyvus bei motyvacijos sportuoti ypatumus. Tyrimui atlikti taikytas anketavimo/ klausimyno, o rezultatams apdoroti – matematinės statistinės analizės metodai. Tyrimo objektas: sportuojančių 12-15 m. paauglių motyvacija. Tyrimo tikslas: atskleisti sportuojančių paauglių (12-15 metų) motyvacijos sportuoti ypatumus. Tyrimo uždaviniai: 1. Nustatyti sportuojančių 12-15 m. paauglių motyvaciją sportui. 2. Nustatyti ir palyginti sportuojančių 12-15 m. merginų ir vaikinų motyvaciją sportui. 3. Nustatyti ir palyginti 12-15 m. paauglių komandinių ir individualių sporto šakų atstovų motyvaciją sportui. Tyrimo rezultatai: sportuojantiems 12-15 m. paaugliams stipriausiai išreikšta vidinė motyvacija. Labiausiai pasireiškia motyvacijos sužinoti (vid. 3,92) ir patirti (vid. 3,94), kiek mažiau – motyvacija dėl nesąmoningai priimto sprendimo, išorinio reguliavimo (vid. 3,76). Mažiausiai pasireiškia amotyvacija (vid. 1,79) ir tiesioginio išorinio reguliavimo motyvacija (vid. 2,94). Yra stiprus ryšys tarp motyvacijos patirti ir motyvacijos sužinoti (r=0,793) bei tarp tiesioginio išorinio reguliavimo, bei motyvacijos identifikuotis, susitapatinti (r=0,641). Silpniausias ryšys buvo tarp tiesioginio išorinio reguliavimo ir motyvacijos sužinoti (r=0,211). Vaikinai pasižymi reikšmingai didesne amotyvacija nei merginos. Motyvacija identifikuotis, susitapatinti reikšmingai labiau pasižymi komandines sporto šakas sportuojantys paaugliai, nei kad individualias sporto šakas sportuojantys paaugliai. Tuo tarpu kitos motyvacijos tarp komandines ir individualias sporto šakas sportuojančių paauglių reikšmingai nesiskyrė (nes p>0,05).
An essential factor in increasing an athlete’s physical activity is motivation. As the social world changes the relevance of motivation research in the field of sports does not decrease. Therefore it is very important to study peculiarities of athletes aged 12-15 motivation to understand their behavioral motives and peculiarities of sports motivation. Questionnaire methods were used to perform the research and mathematical statistical analysis methods were used to process the results. Object of research: motivation of athletes (12-15 years old). The aim of the research: to reveal the sports motivations of adolescents (12-15 years old). Research tasks: 1. To determine the motivation of adolescent athletes (12-15 years old) for sports. 2. To determine and compare the motivation of adolescent athletes girls and boys (12-15 years old). 3. To determine and compare the motivation of adolescents athletes (12-15 years old) and representatives of team and individual sports. The results of the study: the highest level of intrinsic motivation was expressed in adolescent athletes (12-15 years). Motivation to know (avg. 3.92) and experience (avg. 3.94) is most occured while motivation due to an unconscious decision, external regulation (avg. 3.76) is less occure. Motivation (avg 1.79) and motivation of direct external regulation (avg. 2.94) are the least occured. There is a strong relationship between motivation to experience and motivation to learn (r = 0.793) and between direct external regulation and motivation to identify, identify (r = 0.641). The weakest relationship was between direct external regulation and motivation to learn (r = 0.211). Boys are significantly more motivated than girls. Motivation to identify and identify is significantly higher in adolescents playing team sports than in adolescents playing individual sports. Meanwhile other motivations did not differ significantly between adolescents who participate in individual and team sports (because p> 0.05).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107206
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
lukas_salkauskas_bd.pdf822.35 kBAdobe PDFView/Open

Lukas Šalkauskas BD

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

166
checked on May 1, 2021

Download(s)

157
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons