Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107198
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Kamarauskas, Dominykas
Supervisor: Bartusevičienė, Lina
Title: Jaunų žmonių suvokimas apie žalingus interneto vartojimo įpročius
Other Title: Young people's perception of harmful internet use
Extent: 41 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Internetinė priklausomybė;Online addiction;Priverstinė kilpa;Compulsion loop;Pinigų gavimas;Monetization
Abstract: Technologijos vis labiau vystosi į priekį, kad galėtų pagerinti žmonių gyvenimo kokybę ir padaryti saugesnę aplinką kitoms kartoms ir užtikrintų jų augimą, tobulėjimą. Vienas iš mūsų amžiaus didžiausių sukurtų technologinių stebuklų yra internetas. Niekas negali neigti, kad jis duoda žmonėms daug teigiamų aspektų, tokių kaip komunikacija tarpusavyje dideliais atstumais, lengvas informacijos gavimas, pramoginė laisvalaikio leidimo priemonė ir suteikia dar daug kitų savęs tobulinimo galimybių. Berson (2003) teigia, kad, kaip ir ugnis, kuri suteikė šilumą ir šviesą, internetas suteikė žmonijai begalines žinias, kurios sukelia jaudulį ir susižavėjimą. Nors galima ir toliau vardyti interneto privalumus, reikia atsižvelgti ir į tai, kad jis gali ne vien būti naudingas, bet ir žaloti. Asmuo, daug laiko leisdamas internete, rizikuoja tapti priklausomas nuo jo, o su proporcingu naudojimu atsiranda didesnė rizika susidurti su pavojais virtualioje erdvėje (Ruškus, 2010). Nors bet kokio amžiaus asmuo gali susidurti su tokia iškilusia problema, yra pastebėta, kad vaikai ir paaugliai yra labiau pažeidžiami nei brandesnio amžiaus žmonės. Dėl dar iki galo nesusiformavusių identitetų jaunesni asmenys yra imlesni naujovėms. Tačiau toks imlumas pasirodo ir negatyviai, nes vaikai sunkiai sugeba planuoti savo leidžiamą laiką internete dėl jame vyraujančių susikaupimą trikdančių veiklų: kompiuterinių žaidimų, reklamų, greito informacijos ir vaizdų srauto. Kai yra toks pasirinkimas, sunku atsispirti pagundai nuolatos būti internete ir pasinerti į jo suteikiamus malonumus. Taigi šiuo darbu norima išgryninti, ką mano patys jauni suaugusieji apie minėtus interneto probleminius laukus. Šio darbo tikslas - atskleisti, kaip jaunas žmogus, kuris nuolat naudojasi internetu, supranta interneto daromą žalą. Tyrimo uždaviniai: 1) atskleisti žalingo interneto naudojimo priežastis; 2) atskleisti galimas interneto vartojimo pasekmes; 3) nustatyti, kaip patys interneto vartotojai supranta interneto sukeliamas problemas. Norint įgyvendinti iškeltus uždavinius buvo pasirinktas kokybinio tyrimo metodas. Duomenims surinkti buvo taikomas pusiau struktūruotas interviu metodas. Interviu buvo atliktas su 4 jaunuoliais, kurie yra linkę leisti savo laisvą laiką prie interneto arba kompiuterinių žaidimų. Atlikus tyrimą išryškėjo, kodėl jauni žmonės leidžia savo laiką prie interneto: jų įprotis naudotis internetu susiformavo dar ankstyvoje vaikystėje. Jie priprato prie kompiuterinių žaidimų, greitai ir patogiai gauti informacijos. Be to, jie patys suvokia, kad kai kurie asmenys susiduria su problema dėl interneto vartojimo, ir visiškai pripažįsta, kad patys per daug savo laisvo laiko praleidžia prie ekranų.
Technologies are increasingly advancing to improve people’s quality of life and make the environment safer for future generations and ensure their growth and further development. One of the greatest technological wonders of our age is the Internet. No one can deny that it gives people many positive aspects like communicating with each other over long distances, easy access to information, recreational leisure and many other opportunities for self-improvement. Berson (2003) argue that just like fire, which provided warmth and light, the same with the Internet, it provided humanity with infinite knowledge that causes excitement and fascination. While the benefits of the Internet can continue to be mentioned, it must also be borne up that the Internet can be not only beneficial but also harmful. By spending time on computer for a long time, a person risks becoming dependent on it, and with proportionate use, there is a higher risk of encountering dangers in the virtual space (Ruškus, 2010). Although a person of any age may face such a problem, it has been observed that children and adolescents are more vulnerable than older people. Due to identities that have not yet been fully formed, younger individuals are more receptive to innovation. However, such receptivity also appears to be negative, as children find it difficult to plan their time on the Internet, due to the prevailing activities that interfere with concentration: computer games, advertisements, fast flow of information and images. When there is such a choice, it is difficult to resist the temptation to constantly to be online and immerse yourself in the pleasures it provides. Thus, this work seeks to refine what young adults themselves think about the aforementioned problem areas of the Internet. The aim of this work is to reveal how a young person who uses the Internet constantly understands the harm done by the Internet. Research tasks: 1) to reveal the reasons for harmful use of the Internet; 2) to reveal the possible consequences of harmful internet use; 3) to determine how Internet users themselves understand the problems caused by the Internet. In order to implement the set tasks, a qualitative research method was chosen. A semi-structured interview method is used to collect data. Interviews were conducted with 4 young people who tend to spend their free time online or playing computer games. The study highlighted why young people spend their time online, as their habit of using the Internet developed at an early age. They are accustomed to computer games, receiving fast and convenient information. At the same time, they realize that there is a problem for some individuals with Internet use and fully recognize that they themselves spend too much free time at screens.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107198
Appears in Collections:2020 m. (SMF bak.)

Files in This Item:
dominykas_kamarauskas_bd.pdf570.38 kBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

61
checked on May 1, 2021

Download(s)

20
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.