Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107196
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Žiukas, Rokas
Supervisor: Lisinskienė, Aušra
Title: Trenerio ir sportininko bendravimo ir bendradarbiavimo svarba lauko teniso sporto šakoje: sportininkų patirtys
Other Title: The importance of communication and cooperation between a coach and an athlete in the outdoor tennis sport: the athletes' experiences
Extent: 65 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Tenisas;Tennis;Bendravimas;Communication;Bendradarbiavimas sporte;Cooperation in sport
Abstract: Elgesys, pasireiškiantis sportinėje veikloje, puikiai parodo sportininko charakterį, tačiau gali turėti teigiamos bei neigiamos reikšmės kitiems jos dalyviams (Kavussanu, 2008). Šiame kontekste itin aktualiu tampa prosocialus sportininkų elgesys. Prosocialus elgesys dažniausiai siejamas su užuojauta, bendradarbiavimu, pagarba, dalinimusi ir altruizmu. Sportinėje veikloje prosocialus elgesys taip pat siejamas su savanorišku elgesiu, kuriuo siekiama padėti ar suteikti naudos kitam asmeniui, pvz., padedama priešininkui atsikelti nuo žemės ir pan. (Eisenberg & Fabes, 1998). Priešingai, antisocialus elgesys apibūdinamas kaip savanoriškas elgesys, kuriuo siekiama pakenkti ar sužaloti kitą, kaip pavyzdys sporte, tai galėtų būti – bandymas sužeisti oponentą arba bandymas apgauti teisėją (Kavussanu et al., 2009). Abu elgesius ugdo treneris sportinėje veikloje, nesvarbu ar tai mėgėjas ar profesionalus sportininkas. Nustatyta jog motyvacinis treniruotės klimatas (siekiami tikslai) gali turėti tiek teigiamos tiek neigiamos reikšmės sportininkų moraliniams elgesio kintamiesiems (Kavussanu, 2006). Norint sukurti motyvacijos būvima būtina jauki ir maloni sportininkui aplinka, kurioje jis jaustųsi saugus ir gerbiamas, galėtų atsiskleisti treneriui ir juo pasitikėtų, tam kad treneris galėtų kurti tinkamą ugdymo turinį. Be tinkamo bendravimo, lygiavertiškumo, pagarbos abiems pusėms, nebus tinkamai pasiekti bet kokios sporto šakos norimi rezultatai. Žmogus praras motyvaciją ir nebesieks daugiau sportinių galimų pasiekimų. Taip pat sportinėje veikloje yra ugdoma sportininko asmenybė, kurios vertė yra ne vien fizinės ypatybės ir sportiniai rezultatai, bet ir teisingos pareigos, garbės, papročių, tradicijų, dvasinės kultūros vertybių, elgesio normų suvokimas. Asmenybės gebėjimas nuolat save kontroliuoti yra vienas iš jos valios brandumo rodiklių (Karoblis, 1999). Nustatyta (Mielke, Bahle, 1995), kad ekstremaliomis varžybų situacijomis, sunkiomis treniruotėmis ugdomas patriotizmo jausmas, atsakomybės jutimas už savo ir komandos veiksmus, daugelis kitų sportininko dorovinės brandos bruožų. Todėl į tai, kaip sportas veikia žmogų, visada reikia žiūrėti dviem aspektais: jis suteikia dvejopą galimybę tobulėti – sportinio meistriškumo ir savęs tobulinimo prasme. Tad norint ugdyti sportininką ir kaip asmenybę, visu pirmą reikia išugdyti tinkamą bendravimą, bendradarbiavimą ir pagarba vienas kitam. Temos aktualumas: lauko teniso sporto šakoje, kaip ir kiekviename sporte, sportininkas ugdosi ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai. Gerina savo socialinius aspektus. Daugelis atėję jau turi tam tikrus reikalavimus treneriui, tačiau retai kuris suvokia bendradarbiavimo ir bendravimo su treneriu svarba įvairiomis temomis, norint išspręsti įvairius sporto klausimus. Dažnas nesuvokia, kad prasta emocinė būsena daro didelę įtaka fiziniam darbui (technikos elementų atlikimui, fizinėms ypatybėms). Tad bendravimas ir bendradarbiavimas tarp šių dviejų subjektų yra visos motyvacijos, tikslų pasiekimo, konfliktų sprendimų, emocinės ir fizinės būklės gerinimo pagrindas. Tyrimo objektas: trenerio-sportininko bendravimo ir bendradarbiavimo svarba lauko teniso sporto šakoje Tyrimo subjektas: treneris ir sportininkai Tyrimo tikslas: ištirti trenerio-sportininko bendravimo ir bendradarbiavimo svarbą lauko teniso sporto šakos treniruotėse iš sportininkų pusės Tyrimo uždaviniai: 1. Nustatyti trenerio svarbą bendravime ir bendradarbiavime su sportininkais lauko teniso sporto šakos treniruotėse 2. Nustatyti tinkamo bendravimo ir bendradarbiavimo įtaką lauko teniso sporto šakos treniruočių sportininko pasiekimams 3. Nustatyti svarbiausius trenerio ir sportininko tinkamo bendravimo ir bendradarbiavimo elementus lauko teniso sporto šakos treniruotėse Tyrimo metu nustatyta, kad trenerio bendravimas ir bendradarbiavimas su sportininku yra vienas svarbiausių dalykų lauko teniso treniruotėse. Sportininkai pateikė, kad tai sudaro geros treniruotės atmosfera ir geresnių žinių pasisavinimą. Jeigu yra grįžtamasis ryšys, treneris bendrauja ir bendradarbiauja, sportininkai jaučiasi emociškai ir psichologiškai saugūs ir po treniruotes jaučiasi pailsėję. Taip pat sportininkai, kurie turi tinkamą bendravimą su treneriu ir bendradarbiavimą tarpusavyje (yra atviri, kalba įvairiomis temomis, egzistuoja palaikymas ir tinkamai parinkta motyvacija) greičiau pasisavina technikos elementus per trumpesnį lauko teniso sporto šakos sportavimo laiką, greičiau pradeda dalyvauti turnyruose ir pasiekia geresnių rezultatų. Atlikus tyrimą, galima teigti, kad svarbiausios trenerios savybės bendravime yra atvirumas, išklausymas, lygiavertiškumo jausmas. Sportininkai teigia, kad blogiausia yra moralizavimas ir smerkimas iš trenerio pusės. Bendradarbiavime svarbiausia trenerio dalyvavimas pateiktose užduotyse, problemų sprendimas kartu. Sportininkų teigiamu, tai svarbiausi elementai norint turėti tinkamus santykius tarp šių dviejų subjektų ir tinkamai parengti sportininką.
Behavior manifested in sports activities perfectly reflects the character of the athlete, but can have positive and negative effects on other participants (Kavussanu, 2008). Thus, the prosocial behavior of athletes becomes an important issue in addressing this topic. This behavior is associated with compassion, cooperation, respect, sharing, and altruism. In sports activities, prosocial behavior is also associated with voluntary behavior aimed at helping or benefiting another person, such as helping an opponent get off the ground, and so on. (Eisenberg & Fabes, 1998). In contrast, antisocial behavior is described as voluntary behavior aimed at harming or injuring another, as in sports, it could be an attempt to injure an opponent or an attempt to deceive a referee (Kavussanu et al., 2009). Both behaviors are developed by a coach in sports activities, whether it is an amateur or a professional athlete. It was found that the motivational training climate (goals pursued) can have both positive and negative effects on the moral behavioral variables of athletes (Kavussanu, 2006). Creating a state of motivation requires a cozy and pleasant environment for the athlete in which he or she would feel safe and respected, be able to reveal himself or herself to the coach, and be trusted so that the coach can create the right curriculum. Without proper communication, equivalence, respect for both sides, the desired results in any sport will not be properly achieved. A person will lose motivation and will no longer seek possible sporting achievements. The athlete's personality, in various sports, is developed not only to improve sports qualities or achieve sports results, but also to ensure that the athlete is guided by such values as assigned duties, honor, adherence to customs and traditions, norms of spiritual culture, choice of appropriate behavior. A person’s ability to constantly control himself is one of the indicators of the maturity of his will (Karoblis, 1999). It has been found that extreme competition situations, hard training develops a sense of patriotism, a sense of responsibility for one's own and the team's actions, and many other features of an athlete's moral maturity (Mielke, Bahle, 1995). Thus, it can be said that sport is associated with people in two aspects of development - sportsmanship and self-improvement. So in order to educate an athlete and as a personality, first of all, it is necessary to develop proper communication, cooperation and respect for each other. Relevance of the topic: in the field tennis sport, as in every sport, the athlete develops not only physically, but also psychologically. Improves its social aspects. Many come already have certain requirements for a coach, but rarely who understands the importance of cooperation and communication with the coach on various topics to solve various sports issues. Often does not realize that poor emotional state has a significant influence on physical work (performance of technical elements, physical characteristics). Communication and cooperation between the two entities are therefore the basis for all motivation, achievement of goals, conflict solutions, improvement of emotional and physical condition. Subject of the study: importance of coach-athlete communication and cooperation in outdoor tennis sports Subject of study: coach and athletes The aim of the study: to explore the importance of coach-athlete communication and cooperation in outdoor tennis sports in workouts on the athletes' side The tasks of the study shall be: 4. Determine the importance of the coach in communication and cooperation with athletes in outdoor tennis training sessions 5. Determine the impact of proper communication and cooperation on the achievements of an athlete in outdoor tennis sports training 6. Identify key elements of coach and athlete proper communication and cooperation in outdoor tennis sports The study found that coaching communication and collaboration with an athlete is one of the most important things in outdoor tennis drills. Athletes have submitted that this constitutes a good workout atmosphere and better knowledge of appropriation. If there is feedback, the coach communicates and cooperates, athletes feel emotionally and psychologically safe and feel rested after workouts. Also, athletes who have proper communication with the coach and cooperate with each other (are open, speak on various topics, there is support and properly selected motivation) more quickly absorb technical elements during shorter playing time of outdoor tennis sports, faster entry into tournaments and achieve better results. The study suggests that the most important features of the coach in communication are openness, listening, a feeling of equivalence. Athletes say that the worst is moralization and condemnation from the coach's side. In the process of cooperation, the most important part of the coach's participation in the tasks presented, the solving of problems together. For athletes to be positive, these are the most important elements for having the right relationship between the two entities and properly preparing the athlete.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107196
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

94
checked on May 1, 2021

Download(s)

60
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons