Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107185
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Lukoševičius, Nedas
Supervisor: Liakas, Vytautas
Title: Tirtų trąšų prototipų įtaka žieminių kviečių derlingumui
Other Title: Prototypes analized fertilizers on winter wheat yield
Extent: 24 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Žieminiai kviečiai;Winter wheat;Tręšimas;Fertilization;Azoto trąšos;Nitrogen fertilizers;Prototipai;Prototypes;Grūdų derlingumas;Grain yield;Derliaus struktūros elementai;Elements of yield structure
Abstract: Tyrimai atlikti VDU Bandymų stotyje 2018-2019 m., kur dirvožemis – giliau glėjiškas pasotintas palvažemis (Endohypogleyic-Eutric Planosol – PLe-gln-w)). Tyrimo objektas – skirtingai tręštas žieminių kviečių (Triticum aestivum) veislės ‚Skagen‘ pasėlis. Tyrimo tikslas ir uždaviniai: išsiaiškinti tirtų azoto trąšų ir jų prototipų poveikį žieminių kviečių pasėliuose ir nustatyti jų įtaką grūdų derlingumui ir derliaus struktūros elementams. Tyrimo metodai. Tirtų trąšų prototipų poveikis žieminių kviečių pasėlyje vertintas standartiniais metodais, nustatant grūdų derlingumą ir derliaus struktūros elementus: pasėlio produktyvų tankumą, grūdų kiekį varpoje, 1000 sėklų masę ir apskaičiuojant varpos produktyvumą. Tyrimų duomenys apdoroti dispersinės analizės metodu, naudojant kompiuterinę programą ANOVA iš programų paketo: „Selekcija“. Tyrimo rezultatai: Didžiausias, esminis patikimas žieminių kviečių derlingumui nustatytas patręšus žieminius kviečius azoto trąšų prototipais TSA 20 ir TSC 6, atitinkamai 6,92 ir 6,65 t ha-1. Vertinant žieminių kviečių pasėlio produktyvų tankumą, nustatyta, kad tręšiant trąšų prototipu TSA 20 esmingai 45 produktyviais stiebais kvadratiniame metre, padidėjo pasėlio tankumas. Nei viena tirta azoto trąša neturėjo esminės įtakos žieminių kviečių grūdų kiekiui varpoje. Vertinant 1000 grūdų masės rodiklius, nustatyta, kad tręšiant azoto trąšų prototipu TSC 6 esmingai padidėjo 1000 sėklų masė. Vertinant žieminių kviečių varpos produktyvumą, nustatyta, kad tręšimas amonio salietra bei azoto trąšų prototipais TSC 6 ir TSA 20 esmingai padidino žieminių kviečių varpos produktyvumą. Didžiausias (1,37 g) žieminių kviečių varpos produktyvumas nustatytas tręšiant amonio salietra ir azoto trąšų prototipu TSC 6.
Field experiment was carried out in 2018-2019 m. at University test station, where soil texture - Endohypogleyic-Eutric Planosol. Object of the work - winter wheat (Triticum aestivum) cultivar ‚Skagen‘. The aim and objectives of the research to find out the effect of various combinations of the analyzed biological preparations in winter wheat crops and determine their influence on grain productivity and yield structure elements. Methods of work: The effect of the analized fertilizer prototypes in winter wheat crop was evaluated by standard methods, determining grain yield and yield structure elements: crop productive density, grain content per ear, 1000 seed weight and calculating ear productivity. The research data were processed by the method of analysis of variance using the computer program ANOVA from the software package: "Selection". The results of work. The highest, essentially variance for winter wheat yield was found after fertilizing winter wheat with nitrogen fertilizer prototypes TSA 20 and TSC 6, 6.92 and 6.65 t ha-1, respectively. Assessing the productive density of winter wheat crop, it was found that fertilization with the TSA 20 fertilizer prototype with substantially 45 productive stems per square meter increased the crop density. None of the nitrogen fertilizers studied had a significant effect on the amount of winter wheat grain in the ear. Assessing the 1000 grain weight indices, it was found that fertilization with the nitrogen fertilizer prototype TSC 6 significantly increased the weight of 1000 seeds. Assessing the productivity of winter wheat ear, it was found that fertilization with ammonium nitrate and nitrogen fertilizer prototypes TSC 6 and TSA 20 significantly increased the productivity of winter wheat ear. The highest (1.37 g) productivity of winter wheat ears was determined by fertilization with ammonium nitrate and nitrogen fertilizer prototype TSC 6.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107185
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on May 1, 2021

Download(s)

15
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons