Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107169
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Kryžiūtė, Karolina
Supervisor: Pranckietienė, Irena
Title: Skystųjų kompleksinių trąšų įtaka pašarinėms pupoms
Other Title: Influence of liquid compound fertilizers on feed beans
Extent: 31 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Pašarinės pupos;Feed beans;Skystosios kompleksinės trąšos;Liquid comple fertilizers;Butonizacijos tarpsnis;Butonization stage
Abstract: Bakalauro baigiamojo darbo tikslas nustatyti skystųjų kompleksinių trąšų poveikį pašarinėms pupoms. Lauko eksperimentas buvo atliktas 2017 metais ASU bandymų stotyje, limnogliacinio lengvo priemolio ant moreninio molio karbonatingame giliau glėjiškame išplautžemyje (Calc(ar)i – Endohypogleyic Luvisol). Tyrimo objektas: pašarinės pupos veislės ꞌFuegoꞌ tręštos skystosiomis kompleksinėmis trąšomis per lapus butonizacijos tarpsnyje pasėlis. Tyrimo metodai: Pupų biometriniams rodikliams nustatyti iš kiekvieno laukelio I-IV pakartojimų išrauta po 8 augalus. Nustatytas augalo aukštis, ankščių skaičius ant augalo, sėklų skaičius ankštyje. Derlius nuimtas kombainu „Wintersteiger“. Po grūdų nuėmimo nustatytas grūdų drėgnis ir priemaišų kiekis, paimti grūdų ėminiai (1–2 kg) grūdų kokybės rodikliams nustatyti. Bendrasis azotas nustatytas Kjeldalio metodu, o baltymų kiekis grūduose (%) apskaičiuotas bendrojo azoto kiekį padauginus iš koeficiento 5,7. 1000 sėklų masė įvertinta Elmor aparatu. Tyrimų duomenys įvertinti dispersinės analizės metodu naudojant programą ANOVA iš programinio paketo SELEKCIJA (Tarakanovas, Raudonius, 2003). Bandymo duomenų statistinis patikimumas įvertintas mažiausia esminio skirtumo riba (R05), taikant Fišerio testą. Tyrimo rezultatai: Skystosios kompleksinės trąšos, naudotos pupų tręšimui butonizacijos tarpsniu, didino derliaus struktūros elementus: augalų aukštį esmingai didino 20 l ha-1 trąšų norma, sėklų skaičių ankštyje ženkliai (0,6 vnt.) didino 15 l ha-1 ir 20 l ha-1 trąšų norma, o 1000 sėklų masei didžiausią įtaką turėjo 10 l ha-1 ir 15 l ha-1 trąšų normos. Geriausias (5,72 t ha-1) sėklų derlingumas gautas pupas butonizacijos tarpsniu tręšiant 10 l ha-1 skystųjų kompleksinių trąšų norma. Daugiausiai baltymų (31,4 %) susikaupė sėklose pupas butonizacijos tarpsniu tręšiant 5 l ha-1 arba 10 l ha-1 trąšų normomis, tai esminiai (1,8 proc. vnt.) daugiau lyginant su kontroliniais augalais.
The bachelor work aim of the research was to identify the impact of comple liquid fertilizers on feed beans..Field eperiment was carried out in 2017 in ASU experiment station, soil easy clayey soil on the till shallow calcareous luvisol (Calc(ar)i – Endohypogleyic Luvisol). Research object: Kind of feed beans ꞌFuegoꞌ fertilizer of complex liquid fertilizers during the butonization stage on leaves. Research methods: In order to determine biometrics of beans, there has been 8 plants collected from each area to I-IV repeats. There have been the height of plant, number of pods on the plant and number of seeds in the pod determined. The harvest has been harvested using „Wintersteiger“ harvester. After grain harvesting, grain moisture and impurity content were determined, grain samples (1-2 kg) were taken to determine grain quality indicators. Total nitrogen hes been determined by the Kjeldahl method, and the protein content of the grain (%) has been calculated by multiplying the total nitrogen content by a factor of 5,7. The weight of 1000 seeds has been assesed using Elmor equipment. The research data has been evaluated by the method of analysis of variance using the program ANOVA from the software package SELECTION (Tarakanovas, Raudonius, 2003). The statistical reliability of the test data has been assessed by the lower limit of essential difference (R05) using the Fisher test. Research results: Liquid fertilizers used to fertilise beans the bud formation stage have increaced the yeald structure elements: the plant height has substantially increased to 20 l ha-1 fertilizer rate. The number of seeds in the pod has been significantly (0,6 units) increased by the 15 l ha-1 and 20 l ha-1 rates, while the weight of 1000 seeds has been mainly influenced by the 10 l ha-1 and 15 l ha-1 fertilizer rates. The best seed yiedl (5,72 t ha-1) has been obtained by fertilizing beans with 10 l ha-1 liquid complex fertilizer rate during the butonization stage. Mosto f the protein (31,4 %) has been accumulated in the seeds of beans during the butonization stage when fertilizing with 5 l ha-1 or 10 l ha-1 fertilizer rates, which is significantly (1,8 % units) more in comparison with the control plants.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107169
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
karolina_kryziute_bd.pdf815.51 kBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

29
checked on May 1, 2021

Download(s)

6
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.