Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107139
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Vaikšnoras, Nojus
Supervisor: Gražulis, Donatas
Title: Įvairių veiksnių įtaka vaikinų krepšininkų (2005 m. gimimo) tritaškių taiklumui
Other Title: Factors that affect the accuracy of three-point throws of young male basketball players (born in 2005)
Extent: 43 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Krepšinis;Basketball;Vaikinų krepšinis;Male basketball;Krepšinio technika;Basketball technique;Tritaškiai;Three-point throws
Abstract: Kiekvienas žmogus yra individualus tiek išvaizda, tiek savo fiziniu pajėgumu. Taip yra ir krepšinio aikštelėje – visi žaidėjai turi savitas fiziologines savybes, metimo techniką ir ištreniruotą greitį, kas lemia kiekvienam žaidėjui individualius sugebėjimus. Krepšinio aikštelėje kiekviena situacija yra skirtinga – vienas metimas gali būti išmestas per iškeltas varžovo rankas, kūnui esant išbalansuotoje padėtyje, o kitas – be priešininkų gynybos, žaidėjui esant laisvam. Individualios ištreniruotos asmens savybės padeda susitvarkyti su iškilusiais sunkumais, kurie trukdo pasiekti geriausių rezultatų (Macleod, 1999). Mokslininkai yra įrodę, jog norint pasiekti norimų rezultatų, reikia kasdien kryptingai savo tikslui skirti truputį laiko (Perez, 2003). Šio baigiamojo darbo tikslas – įvertinti įvairių veiksnių įtaką krepšininkų vaikinų, gimusių 2005 – aisiais metais, tritaškių taiklumui. Darbo uždaviniai: 1. Nustatyti kokią įtaką daro tiriami veiksniai tritaškių taiklumui treniruočių metu. 2. Palyginti tritaškių taiklumo rezultatus tiriamuoju laikotarpiu, gerinančių tolimojo metimo taiklumą. 3. Įvertinti jaunų krepšininkų patiriamo streso įtaką tolimojo metimo realizavimui. Tyrimo objektas – veiksniai, darantys įtaką tritaškių taiklumui. Tyrimo organizavimas ir metodika: 1. Susidaryti tyrimo sporto salėje eigą. 2. Atlikti dvietapį tyrimą sporto salėje. 3. Sudaryti anketą. 4. Atlikti apklausą. 5. Remiantis surinktais tyrimų duomenimis, įvertinti, kokią įtaką įvairūs veiksniai daro krepšininkų vaikinų, gimusių 2005 – aisiais metais, tritaškių taiklumui. 4 4 Darbe taikyti tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, tyrimas sporto salėje, anoniminė anketinė apklausa, matematinės statistikos metodai. Darbo rengimas vyko trimis etapais: pirmajame darbo rengimo etape buvo analizuojami literatūros šaltiniai pasirinkta tema, antrajame darbo rengimo buvo atliktas tyrimas su 2005 m. gimimo berniukų SKM krepšinio komanda. Trečiajame darbo rengimo etape remiantis moksline literatūra buvo analizuojami tyrimo duomenys ir formuluojamos išvados. Tyrimo rezultatais buvo nustatyta, jog 2005 metų gimimo krepšininkai tritaškius mesdami laisvi abejais tyrimo etapais pataikė didesniu procentu lyginant su tiriamais veiksniais, darančiais įtaką taiklumui. Todėl galima teigti, kad fizinis krūvis bei gynyba iškeltomis rankomis daro neigiamą įtaką tritaškių taiklumui. Įvertinus statistiškai reikšmingą (p<0,05) streso įtaką jauniems krepšininkams treniruočių proceso metu bei varžybų metu, buvo nustatyta, kad patiriant stresą žaidėjai pataiko mažiau tritaškių metimų. Taip pat buvo nustatyta, jog varžybų metu patiriamas stresas yra didesnis lyginant su patiriama įtampa treniruočių metu. Palyginus abiejų etapų gautus rezultatus buvo nustatyta, kad į treniruočių planą įvedus pratimus, gerinančius trijų taškų metimo techniką ir taiklumą, kurie sudaryti atsižvelgus į nustatytus neigiamą įtaką darančius veiksnius (gynyba iškeltomis rankomis, fizinis krūvis), bendri rezultatai nežymiai pagerėjo.
Each person has both individual appearance and physical capacity. This is also the case on the basketball court – all players have specific physiological characteristics, throwing technique and trained speed, which determines the individual abilities of each player. On the basketball court each situation is different as well – one shot can be thrown through the raised hands of the opponent, when the shooters body is at an unbalanced position, and the other – without the defense of opponents, when the player is free. Individual qualities of a person often help to cope with difficulties that are encountered, which hinder the achievement of the best results (Macleod, 1999). Scientists have demonstrated that in order to achieve the desired results, one needs to work on a daily basis. (Perez, 2003). The purpose of this final work is to assess various factors that affect the accuracy of threepoint throws of young male basketball players that were born in 2005. Work tasks: 1. Determine the impact of the factors on the accuracy of the throws from beyond three-point line during training. 2. Compare the results of three-point shots accuracy during the investigation period. 3. Assess the impact of stress on on young male basketball players while throwing from beyond three-point line. The subject of the study are factors that affect the accuracy of three-point throws. Organisation and methodology of the study: 1. Form the course of the study on the court. 2. Conduct a two-stage examination on the court. 3. Do a questionnaire. 4. Conduct a survey. 5. On the basis of the data collected, assess the impact of various factors that affect the accuracy of three-point throws of young male basketball players that were born in 2005. 6 6 Research methods that were used in the work: analysis of scientific literature, study on the court, anonymous questionnaire survey, mathematical statistical methods. The preparation of the work took place in three stages: the first step of the preparation was analysing the literary sources on the subject chosen. The second step was to carry out a study with the SKM basketball team (players born in 2005). The third step was studying the data and analysing the formulations on the basis of scientific literature. The study found that young male basketball players that were born in 2005 were able to score three-pointers at a higher percentage compared to the factors studied that influenced the application. It can therefore be argued that physical exertion and defence of raised hands have a negative impact on the accuraccy of three-point throws. An assessment of the statistically significant (p<0.05) impact of stress on young male basketball players during both the training process and the competition showed that players were subjected to fewer three-point throws while experiencing stress. It was also found that the level of stress experienced during the competition is higher than the level of stress experienced during training. A comparison of the results obtained at both stages showed that the introduction of exercises in the training plan to improve the technique and correctness of the three-point throw, which was based on the identified negative influencers (defence with raised hands, physical exertion), had a slight improvement in overall results.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107139
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
nojus_vaiksnoras_bd.pdf657.85 kBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

33
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

15
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.