Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107134
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Sinkevičiūtė, Greta
Supervisor: Baranauskienė, Jurgita
Title: Atsargų valdymo analizė ir tobulinimas N organizacijoje
Other Title: Analysis and Improvement of Inventory Management in Enterprise N
Extent: 32 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Atsargos;Inventory;Atsargų valdymas;Inventory management;Atsargų valdymo modeliai;Inventory management models;Atsargų valdymo rodikliai;Inventory management indicators
Abstract: Tyrimo objektas: atsargų valdymas N organizacijoje. Tyrimo tikslas: išanalizavus literatūrą atsargų valdymo klausimais, išnagrinėti N organizacijos atsargų valdymą bei pateikti siūlymus atsargų valdymo tobulinimui. Uždaviniai: Išnagrinėti atsargų valdymo esmę, modelius bei rodiklius; Išanalizuoti N organizacijos atsargų valdymą; Pateikti N organizacijos atsargų valdymo tobulinimo galimybes. Tyrimo metodai: mokslinės, metodinės ir norminės literatūros analizė, įmonės dokumentų analizė, loginė analizė, apibendrinimas, grafinis vaizdavimas. Tyrimo rezultatai: Pirmojoje dalyje analizuojama atsargų samprata ir jų rūšys, atsargų valdymas ir jų modeliai bei atsargų valdymo rodikliai. Antroje dalyje analizuojama įmonės N veikla ir jos atsargų valdymas. Trečioje dalyje pateiktas atsargų valdymo modelis N organizacijoje. Pagrindinė išvada yra tokia: atlikę N įmonės atsargų valdymo analizę galime nuspręsti, kad įmonei reikia pasirinkti atsargų valdymo modelį.
Research object: inventory management in company N. Research aim: after analyzing the literature on inventory management issues, to examine the inventory management of company N and to make suggestions for the improvement of inventory management. Objectives: Examine the essence of stock management, models and indicators; Analyze the inventory management of company N; Supply the N company inventory management improvement opportunities. Research methods: scientific, methodological and normative literature analysis, company document analysis, logical analysis, generalization, graphic representation tools. Research results: The first part analyzes the concept of inventories and their types, inventory management and their models, and inventory management indicators. The second part analyzes the activities of the company N and its inventory management.The third part presents the inventory management model in the N organization. The main conclusion is that after performing the N company inventory management analysis, we can decide that the company needs to choose an inventory management model.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107134
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

107
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

99
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons