Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107102
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Žvikienė, Raimonda
Title: „QUIZIZZ“ metodo taikymas anglų kalbos pamokose mokinių pažangos įsivertinimui
Other Title: Applying the Quizizz method in english lessons for students‘ self-evaluation
Extent: 29 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Įsivertinimas;Self assessment;IKT;ICT;Quizizz;Quizizz;Pažanga;Progress
Abstract: Septintos klasės mokiniai stokoja įgūdžių pažangos įsivertinimui anglų kalbos pamokose, todėl sudaromi klaidingi arba išvis nesudaromi veiksmų planai ir nenustatomi tikslai žinių spragoms mažinti. Tiriamojo darbo tikslas – taikyti „Quizizz“ metodą 7 klasės anglų kalbos pamokose, siekiant tobulinti mokinių pažangos įsivertinimą. Tyrimo objektas – 7 klasės mokinių pažangos įsivertinimas anglų kalbos pamokose, naudojant „Quizizz“ metodą. Teorinėje darbo dalyje analizuojama literatūra apie informacinių kompiuterinių technologijų programėlių ir įvairių metodų naudojimą įsivertinimui ugdymo procese, įsivertinimo naudą mokymuisi. Remiamasi Susan Daniels (2019) teigimu, jog vizualiai pateikiama informacija įsisavinama geriau, Wride (2017), Andrade ir Valtcheva (2009) įsivertinimo įgūdžių ugdymo svarba moksle ir darbe. Tyrimo metu buvo diegiama IKT programėlė „Quizizz“. Metodas buvo diegiamas anglų kalbos pamokose 7 klasės mokinių pažangos įsivertinimui. Pažangos įsivertinimo pokyčiui nustatyti naudoti šie instrumentai: mokiniai pildė refleksijų formas, „Quizizz“ klausimyną, pildyti mokinių stebėjimo protokolai, o kiekybiniam pokyčiui nustatyti paimti diagnostinių testų balai. Atlikus tyrimą paaiškėjo, jog pagerėjo kai kurių mokinių gebėjimas kritiškai save vertinti, tačiau laukto didelio teigiamo pažangos pokyčio, palyginus diagnostinių testų balus, nebuvo. Tikėtina, jog tyrimui skyrus ilgesnį laiką (kelis mėnesius), pagerėjus mokinių įsivertinimo įgūdžiams, pažangos pokytis būtų ryškesnis.
Seventh-grade students lack the skills to self-assess their progress in English lessons, leading to erroneous or no action plans and no goals to reduce knowledge gaps. The aim of the research is to apply the Quizizz method in English lessons in the 7th grade in order to improve students' self-assessment of their progress. The object of the research is the self-assessment of the progress made by seventh grade students during English lessons, using the Quizizz method. The theoretical part of the work analyzes the literature on the use of information computer technology (ICT) gadgets and various methods for self-assessment in the educational process, the benefits of self-assessment for learning. Based on Susan Daniels (2019) that visually presented information is better understood, Wride (2017), Andrade and Valtcheva (2009) imply the importance of developing self-assessment skills in learning and work. During the research, Quizizz method was implemented. This method was introduced in an English lesson to assess the progress made by seventh grade students during the lesson. The following tools were used to determine the change in progress of self-assessment: students completed reflection forms, the Quizizz questionnaire, students' observation protocols were completed, and diagnostic scores were taken to identify the change in progress. The study found that some students' ability to critically evaluate themselves had improved, but there were no significant positive change in diagnostic test scores. If the study took longer (e.g. several months) and the students' self-assessment skills became stronger, the change in progress would be greater.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107102
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
raimonda_ zvikiene_psbd.pdf601.26 kBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

58
checked on May 1, 2021

Download(s)

32
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.