Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107093
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Pernaravičius, Lukas
Supervisor: Bačkaitis, Julius
Title: Veprių dvaro parko želdinių būklės įvertinimas ir priemonės jai pagerinti
Other Title: Vepriu manor park greenery evaluation and measures to improve the situation
Extent: 32 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Vepriai;Vepriai;Dvaras;Manor;Parkas;Park;Medžiai;Trees;Būklė;Condition
Abstract: Pernaravičius L. Veprių dvaro parko želdinių būklės įvertinimas ir priemonės jai pagerinti. Miškininkystės pagrindinių studijų baigiamasis darbas/ vadovas dr. J. Bačkaitis; Vytauto didžiojo universitetas žemės ūkio akademija, Miškų ir ekologijos fakultetas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas. – Akademija, 2020, 33p.: 12 pav., 2 lentelės. Bibliogr.: 30 pavad. SANTRAUKA Darbe tiriama Veprių dvaro parko želdinių rūšinė sudėtis, dendrometriniai parametrai ir sanitarinė būklė, rekomenduoti parko želdinių tvarkymo priemones. Darbo objektas: Veprių dvaro parkas (Ukmergės raj..) Darbo tikslas: Įvertinti Veprių parko želdinių dendrometrinę, rekreacinę bei sanitarinę būklę, rekomenduoti parko želdinių tvarkymo priemones. Darbo metodai – literatūros ir duomenų analizės, aprašomasis. Darbo rezultatai: Šiuo metu parko teritorijoje auga 43 rūšys sumedėjusių augalų. Iš jų 36 medžių bei 7 krūmų rūšių ir formų. Parke yra 6 rūšys introducentų. Iš viso parke inventorizuoti 52 sklypai, iš kurių 1 yra medynas. Parke inventorizuoti 522 sumedėję augalai. Išanalizavus sumedėjusių parko augalų rūšnę sudėtį nustatyta, kad parke vyraujanti rūšis yra mažalapė liepa. Vidutinis medžių aukštis parke yra apie 12,9 m, vidutinis skersmuo – 44 cm. Medžiai kurie yra 20 metrų aukščio sudaro 17,8% nuo visų parke inventorizuotų medžių skaičiaus. Aukščiausi parko medžiai yra ąžuolas, uosis ir mažalapė liepa, jų aukščiai siekia 30 metrų. Storiausias medis taip pat yra ąžuolas – 120 cm skersmens. Įvertinta, kad parke dominuoja sveiki augalai sudarydami 68,2 % visų augalų kiekio. Vidutinės ir patenkinamos būklės augalai sudaro 20 %, blogos būklės 4,4 %, o labai blogos net 6,3 % nuo visų parko augalų. Didžiausia sumedėjusių augalų būklės blogėjimo priežastis – kamieno žaizdos ir medienos puvinys. Bendrą parko infrastruktūra vertinama, kaip nepatenkinama. Parke nėra įrengtų takelių, o esami nesudaro bendro tinklo. Visai nėra mažosios architektūros statinių. Raktažodžiai: Vepriai, dvaras, parkas, medžiai, būklė, sumedėję augalai, parko infrastruktūra.
Pernaravičius L. Vepriu manor park greenery evaluation and measures to improve the situation: forestry speciality, forestry specialization master‘s work / Tutor. J. Bačkaitis, Vytautas Magnus university agriculture academy, Akademija, 2020, ..p.: 12 pic., 2 tab. Bibliogr.: SUMMARY The work investigates the species composition, dendrometric parameters and sanitary condition of the greenery of Vepriai manor park, to review the park's greenery management measures. Object – Vepru manor park (ukmerges dist.). Objective – To assess the dendrometric, recreational and sanitary condition of the greenery of Vepriai Park, to recommend measures for the management of the park's greenery Methods – analysis of data and literature, descriptive method. Results. Currently, 43 species of woody plants grow in the park. Of these, 36 species and shapes of trees and 7 shrubs. There are 6 types of introduced species in the park. A total of 52 plots were inventoried in the park, of which 1 is a stand. 522 woody plants were inventoried. After analyzing the composition of the woody plant species in the park, it was established that the predominant species in the park is Small leaved Lime. The average height of trees in the park is about 12.9 m, the average diameter is 44 cm. Trees that are 20 m. height makes up 17.8% of the total number of trees inventoried in the park. The tallest trees in the park are oak, ash and small-leaved linden, reaching a height of 30 meters. The thickest tree is also oak - 120 cm in diameter. It is estimated that the park is dominated by healthy plants, accounting for 68.2% of all plants. The plants in medium and severely damaged condition make up 20%, in poor condition 4.4%, and in very poor condition 6.3% of all the plants in the park. The main cause of health problems of woody plants is trunk wounds and wood rot. The overall infrastructure of the park is assessed as unsatisfactory. There are no tracks in the park, they do not form a common network. There are no small architectural buildings. Keywords: Vepriai, manor, park, trees, condition, woody plants, park infrastructure.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107093
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA MEF bak.)

Files in This Item:
lukas_ pernaravicius_bd.pdf2.95 MBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

60
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.