Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107087
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Valiulis, Vytautas
Supervisor: Fratila, Gheorghe
Title: Autoritarinių režimų reakcija į nacionalines krizes: Černobylio ir COVID-19 atvejai
Other Title: The response of authoritarian regimes to national crises: the cases of Chernobyl and COVID-19
Extent: 44 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Kinija;China;COVID-19;Černobylis;Chernobyl;Sovietų Sąjunga;Soviet Union;SSRS;USSR
Abstract: Nacionalinio lygmens krizės turi neabejotinai destablizuojantį poveikį bet kuriai šaliai. Vis dėlto, autoritariniai režimai yra jautresni, kadangi jų prieiga prie valdžios priklauso nuo santykio su visuomene, kuris krizės metu pašlyja. Dėl šios priežasties autoritarizmu grįsti režimai neretai renkasi paaukoti žmonių gerovę, siekiant išsaugoti galios padėtį valstybėje. Šio darbo tikslas yra išsiaiškinti, kokius individualių žmonių gerovės principus autoritariniai režimai yra linkę paaukoti, siekdami stabilumo ir kokią svarbą tame turi kultūra. Šio darbo objektai yra Sovietų Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos valdžių reakcijos atitinkamai 1986 m. Černobylio avarijos ir 2019- 2020 m. COVID-19 epidemijos metu. Atlikus šių analogiškų režimų į visuomenę orientuotos reakcijos lyginamąją analizę, atveriamas vaizdas į tai, kokių visuomenę žalojančių priemonių gali imtis autoritariniai režimai nacionalinės krizės akivaizdoje. Be to, palyginus abiejų šalių kultūrinį kontekstą yra galimybė įvertinti, ar kultūra turi reikšmę priimant sprendimus autoritariniuose režimuose krizės metu. Įvertinimui, kokiu būdu pažeidžiama žmonių gerovė yra panaudojama žmogaus saugumo teorija ir jos išskirti porūšiai: politinis, asmeninis, maisto ir sveikatos saugumai. Apsiribojus, kokie žmogaus saugumo principai yra analizuotini, atlikta kokybinė knygų, mokslinių ir publicistinių straipsnių analizė žmogaus saugumo teorijai, krizių įvykių raidai nustatyti bei kultūriniam kontekstui sudaryti. Tiriamojoje dalyje naudota lyginamoji analizė – įvykių raida palyginama pagal apibrėžtus žmogaus saugumo principus, o Sovietų Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos galimos kultūrinės ištakos palyginamos tarpsusavyje prieinant prie išvadų. Atlikus tyrimą buvo nustatyta, kad šie autoritariniai režimai yra linkę neužtikrinti minėtų žmogaus saugumo elementų, siekiant išlaikyti galios monopoliją. Taip pat buvo atskleista, kad, nepaisant identifikuoto kultūrinio stimulo, kultūrinis kontekstas neturi tvirtai apibrėžto poveikio autoritarinėms šalims krizių valdymo metu. Buvo nustatyta, kad ikisovietinės Rusijos ir imperinės Kinijos istorijoje yra susiformavęs polinkis į valdymą iš viršaus, tačiau jis darė didžiausią įtaką tik Sovietų Rusijos ir Kinijos Liaudies Respublikos valstybių susiformavimui. Svaresnis pagrindas dėl represyvaus atsako yra abiejose šalyse susiformavę vienpartiniai komunistinia režimai, kurie visą savo gyvavimo laikotarpio valdymą grindė prievarta ir žmogaus teisių suvaržymais.
National crises undoubtedly have a highly destabilizing effect to any country. However, authoritarian regimes suffer a great deal more because their access to power highly depends on their relationship with the populace, which deteriorates during a crisis. For this reason, authoritarian regimes often choose to sacrifice the well-being of their populace in order to preserve the position of power in the state. The goal of this work is to find out what principles of well-being for individual people authoritarian regimes are willing to sacrifice for stability and what role culture has in the equation. The objects of this work are the reactions of the authorities of the Soviet Union and the People's Republic of China to the 1986 Chernobyl accident and the 2019-2020 COVID-19 epidemic, respectively. A comparative analysis of the society-oriented response of these regimes provides an insight into what measures authoritarian governments may opt to take in the face of a national crisis. Furthermore, a comparison of the cultural contexts of the two countries provides an opportunity to assess whether culture has a bearing on decision-making in authoritarian regimes during a crisis. Human security theory and 4 of its sub types - political, personal, food and health security, are used to assess the extent to which human well-being is compromised. After defining the principles of human security to be analyzed, a qualitative analysis of books, scientific and journalistic articles was performed to determine the theory of human security, the development of events that took place during the crises, and to form a cultural context. A comparative analysis is used to conduct the research – the development of events is compared according to the defined principles of human security, whilst the possible authoritarian cultural origins of the Soviet Union and the People's Republic of China are also compared with conclusions being drawn. The study found that aforementioned authoritarian regimes tend to fail to provide previously defined elements of human security in order to maintain a monopoly of power. It was also revealed that, despite the identification of a cultural stimulus, the cultural context does not have a well-defined impact on authoritarian countries during crisis management. In an analysis of the history of pre-Soviet Russia and imperial China, it was found that there was a predisposition for “top down” rule, but it had the greatest influence only on the formation of the states of Soviet Russia and the People's Republic of China. A more important basis for the repressive response is the one-party communist regimes that have emerged in both countries, which have based their rule on violence and human rights restrictions.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107087
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
vytautas_valiulis_bd.pdf513.52 kBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

81
checked on May 1, 2021

Download(s)

77
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.