Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107079
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Norvila, Eitvydas
Supervisor: Liakas, Vytautas
Title: Tirtų kalio trąšų įtaka žieminių rapsų derlingumui
Other Title: Influence of potassium fertilizers on winter rape yield
Extent: 33 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Rapsai;Rape;Derlingumas;Yield;Preparatas;Preparation;Kalis;Potassium
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas buvo nustatyti ir įvertinti K-leaf trąšų, tręšiant per lapus, skirtingomis normomis ir skirtingais augimo tarpsniais, įtaką žieminių rapsų derlingumui. Tyrimai vykdyti 2018-2019 metais VDU ŽŪA bandymų stotyje. Dirvožemis – karbonatingas, giliau glėjiškas išplautžemis IDg4–k (Calc(ar)iEndohypogleyic Luvisol) (LVg-n-w-cc). Darbo objektas – žieminiai rapsai (Brassica napus L.), tręšti kalio trąšomis skirtingais augimo tarpsniais. Darbo metodai – žieminių rapsų derliaus rodikliai nustatyti pagal priimtas lauko eksperimentų vykdymo metodikas: sveriant, skaičiuojant ir tiesiogiai matuojant. Pagal R05 testą, kuris yra labiausiai paplitęs agronominiuose bandymuose, nustatomas skirtumų esmingumas tarp bandymų variantų. Tyrimų rezultatai įvertinti LSD testu naudojant programa ANOVA, kurios pagalba įvertinamas dispersinės analizės patikimumas (duomenų patikimumas: * -95 proc. tikimybės lygis). Tyrimo tikslas ir uždaviniai - nustatyti ir įvertinti K-leaf trąšų, tręšiant per lapus, skirtingomis normomis ir skirtingais augimo tarpsniais, įtaką žieminių rapsų derlingumui. Nustatyti kalio trąšų įtaką žieminių rapsų derliaus struktūros elementams: produktyvaus pasėlio tankumui, augalo produktyvumui, 1000 sėklų masei, sėklų kiekiui augale, ankštarų kiekiui augale bei sėklų kiekiui ankštaroje. Tyrimo rezultatai – Kalio trąšų išpurškimas vegetacijos metu - 3 kg ha-1, esmingai padidino rapsų sėklų masę (0,5 t ha-1) bei butonizacijos tarpsnyje, kai išpurškus 5 kg ha-1 padidėjo sėklų derlius 0,4 t ha-1 . Produktyvus pasėlio tankumas didėjo naudojant K – Leaf preparatą (3 kg ha-1) vegetacijos tarpsnyje. Tankumas padidėjo 13,6 % lyginant su kontrole. Augalo produktyvumas bei 1000 sėklų masė esmingai didėjo išpurškiant K – leaf 5 kg ha-1 butonizacijos tarpsnyje.
The aim of the final work was to identify and evaluate the influence of K-leaf fertilizer on winter rape yield at different rates and at different growth stages. The research was carried out in 2018-2019 at Vytautas Magnus University. The soils are carbonate deeper gleyic leachate IDg4 – k (Calc (or) iEndohypogleyic Luvisol) (LVg-n-w-cc). The object of the work - winter oilseed rape (Brassica napus L.) fertilized with potassium fertilizers at different growth stages. Methods of work - winter rape yield indicators were determined according to the accepted methodologies for field experiments: weighing, calculation and direct measurement. The R05 test, which is most common in agronomic tests, determines the significance of differences between test variants. The results of the research were evaluated by LSD test using the program ANOVA, which is used to evaluate the reliability of the analysis of variance. (data reliability: * -95% probability level) The aim and tasks of the work - were to determine and evaluate the influence of K-leaf fertilizer fertilization through leaves at different rates and at different growth stages on the yield of winter oilseed rape. To determine the influence of potassium fertilizers on the structural elements of winter rape yield: productive crop density, plant productivity, 1000 seed mass, seed content in the plant, number of pods in the plant, number of seeds in the pod. Results of the research - Spraying of potassium fertilizers during vegetation 3 kg ha-1, significantly increased the mass of rapeseed (0.5 t ha-1), and in the butonization stage when spraying 5 kg ha-1 increased the seed yield by 0.4 t ha-1. Productive crop density increased with K - Leaf (3 kg ha-1) during the growing season. Density increased by 13.6% compared to control. Plant productivity and 1000 seed weight were significantly increased by K - leaf spraying at 5 kg ha-1 butonization stage.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107079
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

61
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

57
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons