Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107048
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Vilčinskienė, Irma
Supervisor: Atkočiūnienė, Vilma
Title: Kauno rajono Ringaudų, Akademijos, Alšėnų seniūnijų kaimo socialinės infrastruktūros vystymo scenarijai
Other Title: Kaunas district Ringaudai, Akademija, Alšėnai eldership social infrastructure development scenarios
Extent: 54 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Seniūnija;Eldership;Socialinė infrastruktūra;Social infrastructure;Vystymas;Development;Scenarijai;Scenarios
Abstract: Tyrimo objektas – socialinės infrastruktūros vystymas. Tyrimo tikslas – išanalizavus kaimo socialinės infrastruktūros būklę, parengti Ringaudų, Akademijos ir Alšėnų seniūnijų socialinės infrastruktūros vystymo scenarijus. Tyrimo uždaviniai: 1. Ištirti pasirinktų tiriamųjų seniūnijų socialinės infrastruktūros būklę, gyventojų poreikius, jų įsitraukimą ir dalyvavimą vystant SI. 2. Išanalizavus pasirinktų tiriamųjų seniūnijų socialinės infrastruktūros būklę, nustatyti kaimo socialinės infrastruktūros vystymosi valdymo problemas. 3. Pagrįsti pasirinktų tiriamųjų seniūnijų socialinės infrastruktūros vystymo scenarijų turinį ir numatyti jų įgyvendinimo priemones. Tyrimo metodai – mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, atvejo analizė, sintezė, indukcija, dedukcija, anketinė apklausa, grafinis vaizdavimas, SSGG analizė, problemų medis, SPSS kompiuterinė programa ir kiti metodai. Tyrimo rezultatai: • pirmojoje darbo dalyje atlikta Kauno raj. Ringaudų, Akademijos ir Alšėnų seniūnijų socialinės infrastruktūros analizė, pateiktos KSI vystymo valdymo problemos, išnagrinėta seniūnijų valdymo struktūra. • antrojoje darbo dalyje išnagrinėti kaimo socialinės infrastruktūros vystymo tikslai ir valdymo aspektai. Atlikta kaimo socialinės infrastruktūros valdymo principų analizė, išnagrinėti vystymo tikslai žiedinės, žaliosios ekonomikos kontekste. Atlikta kaimo socialinės infrastruktūros vertinimo metodika ir vystymo scenarijų kūrimo metodika. • trečiojoje darbo dalyje pateiktas Kauno raj. Ringaudų, Akademijos, Alšėnų seniūnijų SI valdymo raiškos vertinimas. Pateikta SSGG analizė, problemų medžio analizė. Pasiūlytos Kauno raj. Ringaudų, Akademijos ir Alšėnų seniūnijų priemonės KSI vystymo scenarijams įgyvendinti. Kauno raj. Ringaudų, Akademijos ir Alšėnų seniūnijos išsidėstę palankiose geografinėse zonose, mažai nutolusios nuo Kauno miesto centro, pagrindinių KSI paslaugų objektų. Seniūnijose pastebimas spartus gyventojų skaičiaus augimas, o didžiąją dalį gyventojų sudaro darbingo amžiaus gyventojai, tai sukuria galimybes SI vystymo gerinimui, inovatyvių idėjų kūrimui, žiedinės, žaliosios ekonomikos principų diegimui vietovėse. Taikant kokybinio ir kiekybinio tyrimo metodus identifikuotos problemos: švietimo ir ugdymo, transporto, asmens ir turto apsaugos sektoriuose. Parengus seniūnijų SI vystymo scenarijus, parengtos priemonės jiems įgyvendinti.
Research object – social infrastructure development. Research aim – prepare Ringaudai, Akademija, Alšėnai eldership social infrastructure development scenarios after analysing village social infrastructure condition Research objectives: 1. Research subject eldership infrastructure condition, population needs, their involvement and participation developing social infrastructure. 2. After analysing chosen research eldership social infrastructure condition, identify village social infrastructure development management problems. 3. Justify chosen research eldership social infrastructure development scenario contents and foresee their realisation measures Research methods – scientific literature and documents analysis, case analysis, synthesis, induction, dedication, questionnaire, graphical visualization, SWOT analysis, problem tree, SPSS computer program and other methods. Research results: • In the first part of the work Kaunas district Ringaudai, Akademija, Alšėnai eldership social infrastructure development is analysed and village social infrastructure development and management problems are identified, eldership management structure is analysed • In the second part of the work, village social infrastructure development objectives and management aspects are analysed. Village social infrastructure management principles are analysed within ring and green economics context goals. Village social infrastructure evaluation methods, and development scenarios creation methods are completed • In the third part of the work Kaunas district Ringaudai, Akademija, Alšėnai eldership social infrastructure management resolution evaluation is given. SWOT analysis is done, problem tree is analysed. Conditions for village social infrastructure development scenarios are proposed for Kaunas district Ringaudai, Akademija, Alšėnai elderly. Kaunas district Ringaudai, Akademija and Alšėnai elderships are located in favourable geographical zones, close to the Kaunas city centre, main village social infrastructure service objects. Rapid growth of residents is noticeable in the elderships, and the majority of the population is of working age, this creates opportunities for social infrastructure development, innovative ideas creation, ring and green economic principles implementation in the regions. Using qualitative and quantitative research methods, problems are identified in sectors of: education and training, transport, personal and property protection. After composing elderships social infrastructure development scenarios, their implementation measures are prepared.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107048
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

63
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons