Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107042
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Skiedra, Modestas
Supervisor: Klimas, Evaldas
Title: Biologinio stimuliatoriaus įtaka sėtinio žolyno produktyvumui
Other Title: Influence of biological stimulator on the productivity of saturated grassland
Extent: 29 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Biologinis stimuliatorius;Biological stimulant;Derlingumas;Yield;Sėtinis žolynas;Saturated grassland;Pašarai;Fodders
Abstract: Bakalauro baigiamasis darbas atliktas 2019 m. ūkininko A. Rimkevičiaus mėsiniu galvijų ūkyje, Kėdainių raj., Dotnuvos mst. Lauko dirvožemis, kuriame buvo vykdomas tyrimas – RDg8-k2 (giliau karbonatingas sėkliai glėjiškas rudžemis). Tyrimų objektas - ūkininko A. Rimkevičiaus mėsinių galvijų ūkyje auginamas produktyvus sėtinis žolynas. Tyrimų tikslas - nustatyti biologinio stimuliatoriaus (Ferbanat L) 1 l ha-1 ir 2 l ha-1 įtaką sėtinio žolyno produktyvumui. Tikslui pasiekti numatyti šie uždaviniai: nustatyti biologinio stimuliatoriaus įtaką: sėtinio žolyno aukščiui; žolyno botininei sudėčiai; sėtinio žolyno derlingumui. Tyrimo rezultatai – biologinis stimuliatorius teigiamai įtakojo žolyno aukštį pirmos pjūties derliuje. Nupurškus 2 l ha-1 biologiniu stimuliatoriumi Ferbanat L, vidutinis žolyno aukštis siekė beveik 75 cm ir esmingai skyrėsi nuo nepurkšto žolyno. Mažesnė l l ha-1 preparato norma žolyno aukščiui esminės įtakos neturėjo, o atolų aukščiui preparato įtaka irgi nebuvo esminė. Sėtino žolyno botaninei sudėčiai 1 l ha-1 biologinio stimuliatoriaus esminės įtakos nedarė, panaudojus 2 l ha-1 biostimuliatoriaus, botaninėje sudėtyje santykinai padidėjo liucernų kiekis, kuris buvo labai artimas varpinėms žolėms. Tam turėjo įtakos beveik 50 dienų trukęs sausringas laikotarpis, didesnis varpinių žolių jautrumas sausrai ir stimuliatoriaus teigiama įtaka liucernoms. Purškiant žolyną 2 l ha-1 biologiniu stimuliatoriumi, pirmoje pjūtyje gautas derlingumas siekė 24,7 t. Tai yra net 15,23 proc. didesnis derlingumas, nei buvo gautas nepurškiant (kontrolėje). Antros pjūties metu derlius sumažėjo iki 15,9 t. O trečioje pjūtyje, derlius buvo mažesnis, tai 12,3 t. Visuose bandymo laukeliuose buvo mažai įvairiažolių (0,4 – 0,8 proc.). Panaudojus 2 l ha-1 biologinio stimuliatoriaus pavasarį, pastebėta tam tikra, bet mažėjanti įtaka ir atolų produktyvumui. Atolų derlingumas buvo 5 – 6 proc. didesnis negu nepurkšto žolyno. Taigi, esminė įtaka buvo visam metiniam žolyno derliui. Maža preparato norma atolų derliaus esmingai neįtakojo.
Bachelor's thesis was completed in 2019 of farmer A. Rimkevičius beef cattle farm, Kėdainiai district, Dotnuva village. Field soil in which the study was performed – RDg8-k2 (deeper carbonate shallow gleyie rye). Research object – A productive sown grassland is grown on the beef cattle farm of the farmer A. Rimkevičius. Research aim - to determine the influence of biological stimulator (Ferbanat L) 1 l ha-1 and 2 l ha-1 on the productivity of saturated grassland. The following tasks are precisely foreseen: to determine the influence of biological stimulator: on the height of saturated grassland; the botinical composition of the grassland; yield of sown grassland. Research results - the biological stimulator positively affected the height of the grassland in the first harvest. When sprayed with 2 l ha-1 biological stimulant Ferbanat L, the average grassland height was almost 75 cm and differed significantly from the non-sprayed grassland. The lower l l ha-1 preparation rate did not have a significant effect on the height of the swamp, and the influence of the preparation on the height of the atolls was not significant either. The botanical composition of the sown sward was not significantly affected by the use of 2 l ha-1 biological stimulator, the use of 2 l ha-1 biostimulator increased the amount of alfalfa in the botanical composition, which was very close to bell grasses. Drought sensitivity and the positive effect of the stimulant on alfalfa. When spraying the grassland with 2 l ha-1 biological stimulator, the yield obtained in the first harvest was 24,7 t. That’s as much as 15,23 percent. higher yields than those obtained without spraying (control). During the second harvest, the yield decreased to 15,9 t. And in the third harvest, the yield was lower, at 12,3 t. All test fields were low in multifloral grasses (0,4 - 0,8 %). With the use of 2 l ha-1 biological stimulator in the spring, a certain but decreasing effect on atoll productivity was also observed. Atoll yields ranged from 5 to 6 percent, higher than non-sprayed grassland. Thus, a significant influence was on the total annual sward yield. The low rate of preparation did not significantly affect the yield of the atolls.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107042
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
modestas_skiedra_bd.pdf1.51 MBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.